Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW JUROSZEK"

Badania gęstości powierzchniowej zużycia ciepła dla sieci ciepłowniczej w Polsce


  O kosztach przesyłu ciepła siecią ciepłowniczą decyduje wiele czynników. Do najważniejszych należy gęstość powierzchniowa zużycia ciepła. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań gęstości powierzchniowej zużycia ciepła (dla sieci ciepłowniczej w Polsce) oraz jej wpływu na poziom kosztów przesyłania ciepła. W trakcie badań zebrano i wykorzystano dane udostępnione przez 31 przedsiębiorstw ciepłowniczych i dotyczące 42 sieci ciepłowniczych.Gęstość powierzchniowa zużycia ciepła to ilość ciepła sieciowego, potrzebna do zaspokojenia rocznych potrzeb odbiorców, przypadająca na jednostkę powierzchni terenów objętych zasięgiem sieci. Najbardziej naturalnym sposobem wyrażania tej wielkości jest GJ/km2 i jednostki pochodne. Miernikiem gęstości powierzchniowej zużycia ciepła może być również sumaryczna moc umowna odniesiona do powierzchni obszaru zasilanego z sieci (wyrażona np. w MW/km2). Im mniejsza będzie gęstość powierzchniowa zużycia ciepła, tym wyższe będą koszty przesyłu ciepła (zarówno stałe, jak i zmienne). Wynika to z faktu, że w miarę obejmowania siecią ciepłowniczą terenów o coraz niższej gęstości powierzchniowej zużycia ciepła (np. coraz rzadziej zabudowanych), do zapewnienia jednostkowej mocy przesyłowej niezbędne są coraz większe ilości infrastruktury sieciowej (coraz dłuższe odcinki rurociągów między coraz bardziej rozproszonymi odbiorcami). Ponadto, wraz ze wzrostem odległości, na które przesłać trzeba każdą jednostkę ciepła, coraz większe są straty ciepła i ilości energii elektrycznej pobieranej przez układy pompowe (wzrost kosztów zmiennych przesyłu). 1.1. Cele badań Pierwszym celem badań było oszacowanie średniej wartości gęstości powierzchniowej zużycia ciepła (dla sieci ciepłowniczej w Polsce), liczonej jako: - stosunek mocy zamówionej przez odbiorców ciepła sieciowego do powierzchni terenu obsługiwanego przez sieć (MW/km2) lub - stosunek rocznego ciepła odebranego przez podmioty korzystające z sieci do[...]

Analiza możliwości wykorzystania modeli optymalizacyjnych do planowania rozwoju infrastruktury energetycznej gminy


  Bardzo ważnym instrumentem realizacji polityki energetycznej kraju jest planowanie przez samorządy rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej. Niezadowalające wyniki na tym polu spowodowane są w dużej mierze przez brak przyjaznych i dedykowanych gminom modeli matematyczno-informatycznych pozwalających znaleźć optymalne sposoby zaspokajania lokalnego popytu na różne typy energii finalnej. W artykule dokonano krótkiego przeglądu istniejących narzędzi matematyczno- informatycznych do optymalizacji rozwoju lokalnej energetyki. Wskazano ich niedostatki (z punktu widzenia konieczności tworzenia kompleksowych planów rozwoju energetycznego gminy), zdefiniowano też cechy i zalety, które powinien mieć model stanowiący narzędzie do tworzenia kompleksowej strategii rozwoju energetyki gminnej. Keywords: local energy infrastructure, modeling of local energy systems, municipal energy, local energy systems Abstract A very important instrument of energy policy of a country is local planning by municipal authorities. Not always satisfying results on this field are due to the absence of modeling tools tailored specially for municipalities, allowing to find optimal solutions of supplying of all forms of final energy to all consumers (connected and not connected to electrical grid and heating network). This article analyses disadvantages of existing models and specifies features of a model which would fill the gap. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Mgr. inż. Zbigniew Juroszek - Energoaparatura SA; Z.Juroszek@energomontazchorzow.pl Analiza możliwości wykorzystania modeli optymalizacyjnych do planowania rozwoju infrastruktury energetycznej gminy Analyze of possibilities of application of optimization models for planning of local energy infrastructure development ZBIGNIEW JUROSZEK*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/4 (2012) 140÷145 www.cieplowent.pl CIEPŁOWNICTWO Sektor energetyczny, jako [...]

Cele i uwarunkowania rozwoju infrastruktury energetycznej


  Przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury energetycznej podzielić można na różne typy ze względu na charakter oraz ze względu na cele i motywacje decydentów. W artykule przedstawione są propozycje obu podziałów. Dokonano również krótkiej analizy wpływu uwarunkowań społecznopolityczno- gospodarczych na proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury energetycznej. Keywords: energy infrastructure, investments in energy sector, development of energy infrastructure, development of energy companies Abstract Projects related to the development of energy infrastructure can be divided into different types because of its nature and because of the goals and motivations of decision makers. The paper presents proposals for both divisions. A brief analysis is also given concerning the impact of social-political and economic decision-making process on the development of energy infrastructure. - 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Mgr inż. Zbigniew Juroszek - Energomontaż Chorzów SA; Z.Juroszek@energomontazchorzow.pl Cele i uwarunkowania rozwoju infrastruktury energetycznej Objectives and Conditions for Development of Energy Infrastructure ZBIGNIEW JUROSZEK*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/5 (2012) 179÷182 www.cieplowent.pl CIEPŁOWNICTWO 1. Charakter inwestycji dokonywanych w energetyce Inwestycje dokonywane w sektorze energetycznym podzielić można ze względu na charakter na następujące kategorie: - przedsięwzięcia rozwojowe, - przedsięwzięcia odtworzeniowe, - przedsięwzięcia podnoszące jakość świadczonych usług i poprawiające parametry dostarczanych mediów, - przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko, - przedsięwzięcia poprawiające sprawność procesów i redukujące koszty (np. automatyzacja kotła ciepłowniczego), - przedsięwzięcia podnoszące komfort pracy i standardy BHP. Pierwszą z sześciu wyżej wymienionyc[...]

Technologia, ekologia i ekonomia, czyli konflikt, którego nie ma


  Omówiono ogólnie współczesne metody optymalizacji rozwoju systemów energetycznych, przyjmujące za podstawowe kryterium dobrobyt społeczny. Zaproponowano też miejsce tych metod w procesie kształtowania polityki energetycznej kraju.Niniejszy artykuł dedykuję kolegom inżynierom, narzekającym na wtrącających się do polityki energetycznej ekonomistów i ekologów (czyli laików). KSZTAŁTOWANIE polityki energetycznej kraju wymaga uwzględnienia wielu złożonych problemów z dziedzin technologii, ekologii i ekonomii. Dotyczy to również planowania rozwoju systemów energetycznych w mniejszej skali (region, gmina). W powszechnym mniemaniu, dziedziny te stanowią odrębne światy i spojrzenie na energetykę przez pryzmat każdej z nich prowadzi do różnych, wykluczających się nawzajem wniosków, prognoz oraz wizji rozwoju. Rzeczywiście, środowiska inżynierów, ekologów i ekonomistów dostrzegają na ogół różne aspekty funkcjonowania systemów energetycznych i w różnych miejscach kładą akcenty. Wydawać się więc może (i często się słyszy), jakoby planiści i decydenci stawiani byli przed wyborem między różniącymi się znacząco od siebie propozycjami ekspertów z tych trzech dyscyplin. Czy jednak rzeczywiście wybór ten jest konieczny, a szukanie kompromisów tak trudne? Zdaniem autora nie. Dynamiczny rozwój narzędzi matematyczno-informatycznych przeznaczonych do optymalizacji rozwoju systemów energetycznych oraz niedawne osiągnięcia ekonomistów w zakresie wyceny wartości niematerialnych (w tym zdrowia i życia ludzkiego oraz walorów przyrodniczych) pozwalają na jednoznaczne określenie optymalnych, ze społecznego punktu widzenia, strategii rozwoju systemów energetycznych (z uwzględnieniem zagadnień technicznych, ekologicznych i ekonomicznych). W dalszej części artykułu omówiono w sposób ogólny współczesne metody optymalizacji rozwoju systemów energetycznych, przyjmujące za podstawowe kryterium dobrobyt społeczny. Zaproponowano też miejsce takich metod w pr[...]

 Strona 1