Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Denis Clodic"

Czynniki chłodnicze o niskim potencjale GWP a klasyfikacja palności


  (Praca ta została zaprezentowana w czasie Międzynarodowego Sympozjum "Następna Generacja Technologii Klimatyzacji i Chłodnictwa", które odbyło się 17-19 lutego 2010 roku w Tokio).28 "Chłodnictwo" tom XLV 2010 r. nr 10 Co piszą inni Denis CloDiC CeP - Paris Mines Paristech, Francja Czynniki chłodnicze o niskim potencjale GWP a klasyfikacja palności oznaczenia: BV - szybkość spalania (m/s), C st - stężenie stechiometryczne (% v/v), D - odległość gaszenia (m), K - średnia przewodność cieplna ga- zów pomiędzy temperaturami T b i T unb (W/mK), M - masa molowa, MIE - minimalna energia zapłonu (J), S sph - laminarny płomień sferyczny (m/s), T b - temperatura palnych produktów gazowych (K), T unb - temperatura niepalnych produk- tów gazowych (K), E - współczynnik ekspansji. skróty: BV - szybkość spalania, HOC - ciepło spalania, LAL - dolna granica zapłonu (palności), UFL - górna granica zapłonu (palności), RCL - graniczne stężenie czynnika chłodniczego. Wprowadzenie W ciągu ostatnich 15 lat badania nad no- wymi czynnikami chłodniczymi dopro- wadziły do wyselekcjonowania, albo "sta- rych" czynników, takich jak węglowodory, amoniak i dwutlenek węgla CO 2 , albo nienasyconych czynników HFC, takich jak ostatnio R-1234yf. Problemy z toksycz- nością uniemożliwiły użycie potencjalnie toksycznych czynników chłodniczych, jak to miało miejsce w przypadku niepowo- dzenia z obiema mieszaninami czynników DP1 i AC1. Palność czynników chłodni- czych jest problemem innego rodzaju, po- nieważ substancje o niewielkiej palności mogą być w tym przypadku stosowane, je- śli będą odpowiednio potraktowane. Bada- nia mające na celu dokonanie klasyfikacji i uszeregowania czynników chłodniczych pod względem ich palności prowadzono od 1995 roku w Japonii, Europie i w USA. Pods[...]

 Strona 1