Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA NIEDZIELKO"

Racjonalizacja użytkowania energii w świetle prawa unijnego


  Słowa kluczowe: dyrektywa, charakterystyka energetyczna budynków, emisja gazów cieplarnianych Streszczenie W artykule omówiono wybrane fragmenty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona). Celem dyrektywy jest poprawienie charakterystyki energetycznej budynków, które odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii przez: wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii i inne. Zobowiązanie do ograniczenia do 2020 r. łącznej emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w stosunku do poziomu z roku 1990 będzie zdecydowanie łatwiejsze do osiągnięcia przez bogate kraje Unii, niż przez pozostałe państwa członkowskie, a w tym także przez Polskę. Zwrócono uwagę, że państwa mniej zamożne muszą bardzo rozważnie formułować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne. Keywords: Directive, Energy Performance of Buildings, total greenhouse gas emissions Abstract The article discusses some parts of the Directive of the European Parliament and European Council of 19 May 2010 on the Energy Performance of Buildings (Recast). The Directive aims to improve the energy performance of buildings, which account for 40% of total energy consumption in the EU: the use of renewable energy, increasing the number of buildings with almost zero energy, and others. Commitment to reduce by 2020 the total greenhouse gas emissions by at least 20% compared to 1990 levels will be considerably easier to achieve by the rich countries of the Union than by the other Member States, including Poland. It was noted that less wealthy countries should have a very carefully formulated laws, regulations and administrative provisions. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Racjonalizacja użytkowania energii w świetle prawa unijnego Rationalization of Energy Use in Ligh[...]

 Strona 1