Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MAREK SPRINGER"

Dobór materiałów izolacyjnych w warunkach budownictwa zrównoważonego


  Omówiono sposoby oszczędności energii i ciepła za pomocą poprawy jakości ocieplenia przegród budowlanych. Proces ten wymaga wszechstronnej analizy opartej na rzetelnych informacjach dotyczących materiałów. Decyzję taką należy podejmować na podstawie naukowej kalkulacji, a nie w świetle reklamowych sloganów przemysłowego lobby. Z zastosowaniem metod Budownictwa Zrównoważonego można uzyskać pełnowartościową substancję budowlaną z redukcją kosztów eksploatacji i przyczynić się do ochrony środowiska.Ustawowe ograniczenia zużycia energii w budownictwie spowodowało wzrost zainteresowania materiałami budowlanymi o dobrych właściwościach izolacyjnych. Dobierając materiał na przegrody budowlane kierujemy się współczynnikiem przenikania ciepła U, który określa stosunek ciepła przenikającego przez jednostkową powierzchnię przegrody przy różnicy temperatury po obu stronach wynoszącej 1K [3]. Procedury europejskie posługują się wartością współczynnika U w analizach energetycznych obiektów budowlanych, a producenci ociepleń obiecują oszczędności kosztów ogrzewania w obiektach, przy których budowie zastosowano materiały o niskim współczynniku U, a więc o dużej izolacyjności cieplnej. Jednak w praktyce, teoria ta nie potwierdza się. Nawet gdy, każda z przegród budowlanych z osobna ocieplona systemem WDVS, jak i kompletna bryła obiektu, spełniają współczesne wymogi ochrony cieplnej budynków, to obliczeniowe oszczędności energii nie zostają osiągnięte [3]. Ponadto stwierdzono, że w budynkach o lekkiej konstrukcji panuje klimat o zbyt dużych dobowych wahaniach temperatury wewnętrznej [7], co wpływa bezpośrednio na dyskomfort użytkowy. W praktyce istotny jest również wpływ szybkości zmian rozkładu temperatury oraz stopień penetracji promieniowania słonecznego na degradację właściwości termoizolacyjnych materiałów budowlanych. Ciepłownictwo , Ogrz ewnictwo , Wentylacja 42/7-8 (2011) 303÷305 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: skuteczne ocieple[...]

Filozofia Budownictwa Zrównoważonego w praktyce inżynierskiej Część I


  Omawiane w artykule propozycje to efekt 17 - letniego doświadczenia zawodowego Autora z wieloma materiałami budowlanymi i ich zastosowania na przeszło 300 zaprojektowanych i wykonanych obiektach indywidualnych oraz na reprezentatywnej grupie budowli przemysłowych z zastosowaniem kryteriów Budownictwa Energooszczędnego. Informacje te uzupełnione zostały wynikami badań renomowanych instytutów naukowych w Niemczech, Austrii, Holandii i Szwajcarii.SAMO sformułowanie pojęcia "gospodarka zrównoważona" przypisuje się obecnie panu Hans Carl von Carlowitz [1], który w XVIII wieku użył go po raz pierwszy w odniesieniu do gospodarki leśnej. Stwierdził on mianowicie, że do zachowania drzewostanu leśnego można pozwolić w roku tylko na taki wyrąb lasu, ile masy drewna, w tym samym czasie przybędzie przez wzrost drzew. Prowadząc planową gospodarkę leśną założenie to jest praktycznie realizowane przez gospodarstwa leśne po dzień dzisiejszy. Wzrastające zapotrzebowanie na surowce i problemy w ich zaspokojeniu uświadomiły konieczność zrównoważenia wszystkich gałęzi gospodarczych, w tym budownictwa, ale tak, by współczesne i przyszłe pokolenia mogły zabezpieczyć swoje interesy i realizować marzenia przy zachowaniu godziwego standardu życia. Zatem, od czasu konferencji ONZ w Sztokholmie w roku 1972, z coraz większym naciskiem wymaga się współpracy od inżynierów różnych specjalności w osiągnięciu energooszczędnego budynku o minimalnej szkodliwości środowiskowej. Budownictwo Zrównowa[...]

Filozofia budownictwa zrównoważonego w praktyce inżynierskiej Część II


  Omawiane w artykule propozycje to efekt 17 - letniego doświadczenia zawodowego Autora z wieloma materiałami budowlanymi i ich zastosowania w ponad 300 zaprojektowanych i wykonanych obiektach indywidualnych oraz reprezentatywnej grupie budowli przemysłowych z zastosowaniem kryteriów budownictwa energooszczędnego. Informacje te uzupełnione zostały wynikami badań renomowanych instytutów naukowych niemieckich, austriackich holenderskich i szwajcarskich.Analizowanie rozwiązań ścian zewnętrznych, również tych, które mają bezpośredni kontakt z gruntem, jest uzasadnione z tego powodu, że ściany te są przyczyną ok. 40% ciepła traconego przez wszystkie przegrody budynku. Polskie regulacje prawne w zakresie certyfikacji energetycznej przegród budowlanych przewidują, że graniczna wartość współczynnika przenikania ciepła pozostałych ścian wynosi U = 0,50 W/(m²·K). Rozwiązanie problemu ocieplenia ścian piwnic z jednoczesnym odprowadzeniem wody opadowej i podskórnej stanowią produkty nazywane płytami Peridrain (peri pochodzi od ocieplenia ESP, a drain od drenażu przegrody). Na rysunku 1 pokazano przykładową strukturę takiej płyty wg normy niemieckiej DIN 4095 oraz szwajcarskiej SIA 2001 [1]. Płyta spełnia następujące wymagania: ● izolacji termicznej (np. 5 cm ESP grupa cieplna -035-), ● drenażu (folią guzowatą 10 mm z poliestrowym fliesem), ● ochrony ściany przed oddziaływaniem chemicznym i mechanicznym gruntu do głębokości 3 m przy zachowaniu następujących parametrów technicznych: - odporność na ściskanie ok. σ = 350 kPa, - szybkość odprowadzania wody 2,3 l/s&#[...]

Filozofia budownictwa zrównoważonego w praktyce inżynierskiej Część III


  Omawiane w artykule propozycje, to skutek 17 - letniego doświadczenia zawodowego Autora z wieloma zastosowaniami różnych materiałów budowlanych w ponad 300 wykonanych obiektach indywidualnych oraz reprezentatywnej grupie budynków przemysłowych, z wykorzystaniem kryteriów budownictwa energooszczędnego. Informacje te uzupełnione zostały wynikami badań wykonanych w renomowanych instytutach naukowych niemieckich, austriackich holenderskich i szwajcarskich.Optymalizacja, której funkcją celu jest zdrowa substancja budowlana doprowadza w efekcie do analizy okien. Straty przenikania ciepła przez zamknięte okna wynoszą ok. 18% ogólnych strat ciepła przez przegrody budowlane. Poprawa jakości okien jest uzasadniona, tym bardziej, że jest to technicznie proste i nie wymaga specjalistycznych przygotowań na budowie. Za dobór parametrów technicznych okien związanych z fizyką budowli odpowiedzialni są audytorzy energetyczni [1]. Szczelność okien uzależniona jest bezpośrednio od techniki ich wbudowania. Standardowo stosowane uszczelki spełniają wymagania współczesnej sztuki budowlanej w odniesieniu do szczelności budynku. Skuteczność ich zastosowania została potwierdzona wynikami testów przeprowadzanych metodą BlowerDoor w obiektach referencyjnych [2]. W rozwiązaniu problemów, tzw. mostków cieplnych w strefie podokiennika, skuteczne są kształtki parapetowe (rys. 1), dostarczane przez firmy specjalizujące się w produkcji uszczelnienień do otworów okiennych i drzwiowych. Ze względu na różne grubości ścian zewnętrznych, podokienniki wytwarzane z twardego ESP dostarczane są na budowę w dwóch częściach. Ich montaż polega na docięciu kształtki nożem tapicerskim do pożądanej szerokości okna i wklejeniu jej na zaprawę LM36 w otworze okiennym. Regulację grubości ściany przedstawiono na rys. 2 w strefie zielonej. Ramę okienną osadza się na trzpieniu kształtki, który do montażu parapetu zewnętrznego wzmocn[...]

Filozofia budownictwa zrównoważonego w praktyce inżynierskiej Część IV


  Omawiane w artykule propozycje, to skutek 17 - letniego doświadczenia zawodowego Autora z wieloma zastosowaniami różnych materiałów budowlanych, w ponad 300 wykonanych obiektach indywidualnych oraz reprezentatywnej grupie budynków przemysłowych, z wykorzystaniem kryteriów budownictwa energooszczędnego. Informacje te uzupełnione zostały wynikami badań wykonanych w renomowanych instytutach naukowych niemieckich, austriackich holenderskich i szwajcarskich.Energetyczny remont dachu należy, oprócz okien i fasady, do najpopularniejszych inwestycji w budynkach mieszkalnych. Dobre ocieplenie dachu poprawia zdecydowanie bilans energetyczny obiektu, a oczekiwane oszczędności wynikające z redukcji kosztów ogrzewania, zachęcają do wykonania prostego technicznie zadania. Sposoby wykonania energetycznego remontu dachu podzielono na dwie grupy. Jedną z nich jest położenie ocieplenia bezpośrednio na łatach, jak na rys. 1. Zaletą tego rozwiązania jest montaż ocieplenia od zewnątrz, co nie utrudnia normalnego użytkowania poddasza. Po stronie wad trzeba wspomnieć o utracie wizualnej lekkości połaci dachowej, co szczególnie w widoku strony szczytowej, ujawnia się nadbudową o grubości od 25 do 40 cm. Wariant ten wymaga zatem uzgodnień architektonicznych oraz wykonania dodatkowych prac blacharskich na krawędzi dachu. Mankamentem tej metody jest też nieszc[...]

Analiza środowiskowa tynku termoizolacyjnego Thermopor


  Omówiono właściwości fizyczne, chemiczne oraz sposób użycia tynku Thermopor. Ze względu na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne może on z powodzeniem zastępować materiały termoizolacyjne, takie jak: styropian, wełnę mineralną, itd., ponadto jego zastosowanie w budownictwie jest uniwersalne. Przeprowadzona analiza LCA wykazuje niskie oddziaływanie tego materiału budowlanego na środowisko.W NOWOCZESNYM budownictwie funkcja, jaką pełni tynk staje się coraz bardziej istotna ze względu na właściwości fizyczne i zadania, które ma on do spełnienia. Dotychczas tynk zapewniał przede wszystkim: zabezpieczenie przegrody zewnętrznej przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych - zewnętrznych (np. kwaśne deszcze), również ochronę przed działaniem czynników wewnętrznych (np. para wodna), ochronę przed ogniem w wypadku zastosowania w konstrukcji elementów drewnianych oraz nadawał budynkowi estetyczny wygląd. W ostatnim czasie na rynku materiałów budowlanych pojawił się nowy tynk Thermopor ), który oprócz wcześniej wymienionych funkcji, spełnia również funkcję izolacji cieplnej. Współcześnie producenci materiałów budowlanych wytwarzają kilkadziesiąt rodzajów zapraw o ukierunkowanym przeznaczeniu. Jakość tynku, wykonanego z takich zapraw, jest przeważnie wysoka, pod warunkiem spełnienia wymagań odnoszących się do zalecanego sposobu ich mieszania i nakładania [4]. W literaturze przedmiotu zaprawy tynkarskie ciepłochronne służą do murowania i tynkowania ścian wykonanych z betonu komórkowego, pustaków z lekkim kruszywem i ceramiki poryzowanej. Spotyka się zaprawy marek od M2 do M7, o współczynniku przewodzenia ciepła ) THERMOPOR firmy ProIso GmbH, Tynk termoizolacyjny spełnia wymagania normy DIN 18550-3 Słowa kluczowe: tynk Thermopor, termoizolacja, analiza LCA Streszczenie Omówiono właściwości fizyczne, chemiczne oraz sposób użycia tynku Thermopor. Ze względu na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne może on z powodzeniem zastępo[...]

 Strona 1