Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA PIETRAS"

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii słonecznej do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej na przykładzie Wrocławia

Czytaj za darmo! »

Omówiono ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii słonecznej do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej na podstawie zebranego i opracowanego materiału z Obserwatorium Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. ROSNĄCE w coraz szybszym tempie ceny energii oraz perspektywa wyczerpywania się konwencjonalnych jej źródeł skłania do refleksji nad przyszłością światowej energetyki. W ostatnich dziesięcioleciach uświadomiono sobie, że zasoby, od których zależy nasze życie, nie są niewyczerpalne i już wkrótce możemy się zmierzyć z problemem ich braku. Na problem zbyt intensywnego wyczerpywania zasobów przyrody na forum międzynarodowym jako pierwszy zwrócił uwagę Sekretarz Generalny ONZ U Thant. Raport U Thanta zatytułowany "Człowiek i jego środowisko" [...]

Próba oceny perspektyw rozwoju instalacji słonecznych na Dolnym Śląsku


  Artykuł jest próbą analizy rynku kolektorów słonecznych na Dolnym Śląsku. Liczba sprzedanych i wykonanych instalacji jest trudna do bezpośredniej oceny. Znaczne utrudnienie stanowi brak danych dotyczących sprzedaży instalacji słonecznych, jak również możliwość ich zakupu poza granicami województwa lub nawet kraju. Dlatego podjęto próbę oceny tego stanu na podstawie danych przedstawiających liczbę nowo powstałych budynków jednorodzinnych (GUS) oraz liczbę kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska. Podjęto także próbę oceny perspektyw rozwoju instalacji słonecznych, z uwzględnieniem takich czynników, jak potencjalne korzyści ekonomiczne, ekologiczne, a także tempo powstawania nowych inwestycji na terenie Dolnego Śląska.W OKRESIE kryzysu oraz przy groźbie wzrostu cen energi[...]

Typ cyrkulacji atmosferycznej a efektywność pracy instalacji solarnej


  Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania słonecznego oraz efektywności pracy instalacji solarnej na stanowisku pomiarowym znajdującym się we Wrocławiu. Uzyskane wartości zestawiono z danymi opisującymi sytuację synoptyczną w wybranych dniach. Zestawienie wyników umożliwiło sformułowanie wniosków dotyczących wpływu określonych typów cyrkulacji atmosferycznej na prace instalacji solarnej.1. Wstęp Unia Europejska w komunikatach i planach działania zaleca zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych w krajach członkowskich w wyniku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, czyli opartą w części na źródłach energii odnawialnej [1, 2]. Jednak z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wiążą się dość spore niedogodności. Szczególnie dotyczą one technologii pozyskiwania energii z wiatru oraz promieniowania słonecznego. Źródła te charakteryzują się nieprzewidywalnością, która wynika najczęściej ze zmiennych warunków meteorologicznych. Poznanie relacji występujących między warunkami meteorologicznymi a efektywnością pracy instalacji wytwarzającej ciepło, może przyczynić się w przyszłości do efektywnego zarządzania sieciami energetycznymi wykorzystującymi źródła odnawialne. Dlatego w niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu typu cyrkulacji meteorologicznej na efektywność pracy instalacji solarnej. Faktem jest, że klimat, lokalizacja oraz sposób montażu instalacji solarnej wpływają na efektywność produkcji ciepła [3, 4, 5]. Podjęto więc próbę analizy wielkości wpływu warunków atmosferycznych na efektywność pracy instalacji solarnej. Głównym celem przedstawionej analizy jest oszacowanie wpływu warunków cyrkulacji atmosferycznej na ilość ciepła uzyskiwanego z instalacji solarnej. Promieniowanie słoneczne jest ściśle związane z cyrkulacją atmosferyczną i zjawiskami meteorologicznymi. Jednak głównym elementem tego artykułu jest wykazanie, że typ cyrkulacji atmosferycznej wpływa na efektywność pracy instalacji [...]

Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej pracujących w domach jednorodzinnych


  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wielkością emisji zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących z instalacji przygotowujących ciepłą wodę użytkową (c.w.u) pracujących w domach jednorodzinnych. Przedstawiono również dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego obrazujące liczbę budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie poszczególnych województw.EMISJA do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł stanowi temat licznych rozważań i analiz. Jednak skupiają się one głównie na emisji skoncentrowanej, tj. z różnych gałęzi przemysłu, transportu itd. Wielkość tych emisji jest skrupulatnie monitorowana, a nawet rozliczana. Wspomnieć należy tu o międzynarodowych normach ograniczających emisję oraz o zagadnieniu handlu emisjami. Natomiast emisja z drobnych rozsianych źródeł, jak indywidualne instalacje domów jednorodzinnych, jest zdecydowanie słabiej rozpoznana. Może być to spowodowane pewnymi trudnościami w jej oszacowaniu i monitorowaniu. Jednak w czasach, gdy zależy nam na ograniczeniu emisji całkowitej zanieczyszczeń, należałoby zastanowić się czy właśnie w tym sektorze nie znajdzie się możliwość ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu ilości emitowanych zanieczyszczeń z instalacji służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) pracujących w domach jednorodzinnych w województwie dolnośląskim. Źródła danych i ich opracowanie W każdym zamieszkanym budynku jednorodzinnym znajdują się różne instalacje służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. W instalacjach tych zwykle wykorzystuje się tradycyjne nośniki energii. Wyróżnić można kotły gazowe, olejowe oraz węglowe. W każdym z nich ciepło pochodzi ze spalania nośnika energii, któremu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery. W celu oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych z instalacji pracujących w domach jednorodz[...]

 Strona 1