Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"JERZY ZAJĄC"

System kontroli jakości filtrów przeciwzakłóceniowych - wymagania i rozwiązania

Czytaj za darmo! »

Współczesne systemy produkcyjne muszą spełniać wiele wymagań związanych z zapewnieniem jakości produkowanych wyrobów. Kontrola jakości produktów jest krytycznym etapem produkcji. Jej rola nie ogranicza się do sprawdzenia jakości wyrobów, ale oczekuje się także, że dostarczy producentowi informacji zwrotnych związanych z jakością i efektami działań produkcyjnych. Źródłem informacji o parametr[...]

Wybrane problemy pozycjonowania detali przy użyciu inspekcji wizyjnej na przykładzie automatycznego systemu kontroli filtrów SKF-11


  Zasadniczym elementem machatronicznym systemu kontroli filtrów SKF-11 jest podajnik obrotowy wyposażony w 24 gniazda pomiarowo- ransportowe. Detale umieszczane są przez operatora na podajniku taśmowym i przemieszczane w kierunku pola działania robota wejściowego. Na rys. 1 pokazane jest urządzenie SKF-11.Pojawiające się w strefie działania robota detale poddawane są inspekcji wizyjnej przy pomocy umieszczonej nad podajnikiem kamery pozycjonowania XY. Filtry pobierane są przez robota i umieszczane w gnieździe wejściowym podajnika obrotowego. W trakcie cyklu kontrolnego przemieszczane są na kolejne pozycje pomiarowe, a w fazie końcowej segregowane przez robota toru wyjściowego. Detale sklasyfikowane jako dobre umieszczane są na transporterze wyjściowym i znakowane przy pomocy tamponiarki. Podsystem inspekcji wizyjnej w torze wejściowym System analizy obrazu toru wejściowego (rys. 2) składa się z kamery obrazującej detal w rzucie poziomym (kamera 1) oraz kamery obserwującej filtr w rzucie bocznym (kamera 2), w celu identyfikacji kąta obrotu. W zależności od rodzaju identyfikowanego filtra inspekcja wizyjna odbywa się w jednym lub dwóch rzutach. Rys. 2. Systemy inspekcji wizyjnej toru wejściowego Fig. 2. Input line vision inspection system Kamera 1 Kamera 2 Rys. 3. Lokalizacja robota załadowczego w torze wejściowym urządzenia SKF-11 Fig. 3. Loading robot localization on SKF-11 device input line Elektronika 8/2012 10[...]

Wybrane problemy wizyjnej analizy właściwości termicznych materiałów przy wykorzystaniu analizatora do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych


  Jak ogólnie wiadomo przemiany fazowe materiałów stałych, które występują pod wpływem temperatury, powodują zmiany właściwości fizycznych tych materiałów. Skutkiem tego jest zmiana kształtu próbek tych materiałów. Wykorzystując skomputeryzowane systemy wizyjne można dokonać rejestracji i analizy wyżej wymienionych procesów. Próbkę materiału poddawanego procesowi oznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych ogrzewa się w znormalizowanych warunkach, rejestrując parametry określające jej wielkość i kształt [2-4]. Proces badania przemian fazowych polega na analizie kształtu próbki w funkcji temperatury. Dotychczasowe badania materiałowe, realizowane przy wykorzystaniu analizatora koncentrowały się na popiołach, a oprogramowanie analityczne urządzenia zapewniało zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami: norma PN -ISO 540 "Paliwa stałe - Oznaczanie topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową" [5], norma ISO 540:1995(E) "Solid mineral fuels - Determination of fusibility of ash - High-temperature tube method" oraz norma PN -82/G-04535. "Paliwa stałe. Oznaczanie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu" [6]. W odniesieniu do tych norm, w wyniku badania wyznaczano szereg temperatur charakterystycznych, takich jak: temperatura spiekania, mięknienia, topnienia, płynięcia (temperatura deformacji, kuli, półkuli, płynięcia). Rozszerzenie zakresu zastosowania analizatora dla innych grup materiałów wymagało rozbudowania metod badawczych oraz funkcji analitycznych. Jednym z kierunków zastosowania analizatora jest przemysł szklarski i ceramiczny. W tym obszarze obowiązuje dodatkowo norma branżowa: BN-81/7001- 01 "Ceramika. Metody badań. Oznaczanie topliwości" [7]. Oprócz wyżej wymienionych punktów charakterystycznych (temperatura mięknięcia szkliwa, temperatura topnienia szkliwa) norma ta przywiązuje dużą wagę do analizy krzywej przebiegu topnienia, zdefiniowanej jako względna zmiana wysokości próbki w [...]

Inspekcja wizyjna jakości powierzchni tulei cylindrów po operacji honowania

Czytaj za darmo! »

Przemysłowe systemy wizyjne umożliwiają realizację wielu różnorodnych zagadnień inspekcji optycznej, takich jak: precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, identyfikacja i pozycjonowanie elementów, detekcja defektów i analiza jakości powierzchni przedmiotów wykonanych z różnych materiałów, zarówno nieprzezroczystych jak i przezroczystych. Jednym z ważniejszych elementów systemu wizyjnego [...]

Wybrane problemy wizyjnej analizy parametrów geometrycznych oraz właściwości powierzchniowych próbki dla oceny typu koksu metodą Gray-Kinga


  W artykule przedstawiono wybrane problemy wizyjnej analizy parametrów próbki dla oceny typu koksu metodą Gray-Kinga. Metodę analizy typu koksu, która została zaimplementowana w analizatorze, określa norma [5]. Oznaczanie typu koksu, będącego produktem spiekania dokonuje się dotychczas na podstawie wizualnej oceny jego kształtu, poprzez porównanie z kształtami wzorcowymi, a także na podstawie oceny właściwości fizycznych koksu (kruchość, łamliwość, liczba kawałków, na które ulega on rozpadowi przy niewielkim obciążeniu, twardość, charakter przełomu, dźwięk wydawany przy pocieraniu itp.). Ocena taka, zwłaszcza w części wizualnej jest w dużej mierze szacunkowa i zawiera w sobie szereg czynników subiektywnych. Opracowany analizator umożliwia uzyskanie dobrej powtarzalności oraz niezawodności kontroli poprzez wprowadzenie oceny ilościowej oraz wyeliminowanie czynników subiektywnych w trakcie badania. Oprogramowanie analizatora zrealizowane zostało w zintegrowanym środowisku wizyjnym eVision firmy Euresys, przeznaczonym do akwizycji, przetwarzania i analizy obrazów. Odniesienie do norm Metodę oznaczania typu koksu, kształt i wielkość próbek oraz sposób ich przygotowania określa norma [5]. Zasada metody polega na równomiernym ogrzewaniu próbki węgla o masie 20 g do temperatury 600ºC w znormalizowanych warunkach (jeśli zachodzi potrzeba, z dodatkiem substancji inertnych) i oznaczaniu typu otrzymanego koksu przez porównanie go z wzorcową skalą typów koksu. Typ otrzymanego koksu ustala się przez porównanie go ze skalą wzorców w przedziale od A do G (rys. 1). System akwizycji obrazów Na rysunku 2 przedstawiono schemat ideowy analizatora. Układ akwizycji obrazu składa się z kamery z obiektywem połączonej z komputerem PC oraz zestawu oświetlaczy. Kamera umieszczona jest na statywie umożliwiającym zmianę odległości przedmiotowej w zakresie 200…420 mm. Rys. 1. Wzorce typów koksu według normy PN-84 G-04519 (wzorce zbinaryzowa[...]

Orientowanie detali oparte na przetwarzaniu obrazów do zastosowań w liniach zautomatyzowanego montażu DOI:


  Inspekcja optyczna w zautomatyzowanych liniach montażowych staje się coraz ważniejszą operacją technologiczną stosowaną we współczesnym przemyśle. Jest ona często jedynym źródłem informacji o poprawności przebiegu kolejnych etapów procesu montażu. Umożliwia ona bieżącą kontrolę kompletności montowanego wyrobu, kontrolę poprawności stosowanych detali i ocenę wyglądu wyrobu. Ważnym zastosowaniem inspekcji jest także orientowanie detali w trakcie operacji montażowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku "trudnych" detali, które nie mogą być orientowane ze względu na kształt (np. elementy o kształcie symetrycznym osiowo) lub rozkład przestrzenny wybranej cechy fizycznej jest typowa dla rodziny stopów SAC. W matrycy stopu widoczne są dendryty ß-cyny (rys. 6 a, b). Na granicy faz stop/miedź tworzy się warstwa związków międzymetalicznych o grubości około 1 μm, lokalnie dochodzących do 3 μm (rys. 7). Analiza EDS wykazała, że tworzy się związek międzymetaliczny Cu6 Sn5. Podsumowanie i wnioski Opracowana pasta ITR-SAC 305 charakteryzuje się właściwościami technologicznymi spełniającymi wymagania norm PN-EN na osiadanie, koalescencję, zwilżanie oraz rezystancję powierzchniową izolacji. Pasta nadaje się do druku przez szablon o grubości 100 μm na automatycznych drukarkach o niskiej prędkości druku. Przeprowadzony montaż wybranych podzespołów elektronicznych opracowaną pastą na linii montażowej SMT, wyposażonej w konwekcyjny piec do lutowania rozpływowego wykazał, że przy zastosowaniu odpowiedniego profilu lutowania uzyskuje się prawidłowe, dobrej jakości połączenia lutowane, co potwierdziły wyniki badań mikroskopowych i rentgenowskich. W mikrostrukturze połączenia lutowanego na miedzi stwierdzono obecność dendrytów ß-cyny w matrycy stopu, a na granicy faz stop/miedź obecność warstwy związków międzymetalicznych Cu6 Sn5 o odpowiedniej grubości, co świadczy o uzyskaniu stabilnego połączenia w procesie lutowania rozp[...]

Układ do akwizycji obrazów w procesach wysokotemperaturowych DOI:


  Obserwacja obiektów w procesach wysokotemperaturowych jest zagadnieniem trudnym, ze względu na dużą zmienność warunków oświetlenia sceny, związaną z emisją światła przez obserwowane obiekty oraz ich bezpośrednie otoczenie. Jednym z obszarów zastosowań systemów wizyjnych w obszarze procesów wysokotemperaturowych są analizatory do określania punktów charakterystycznych przemian fazowych. W spotykanych dotychczas rozwiązaniach systemu akwizycji obrazów tego typu urządzeń bazowano głównie na obserwacji próbki przy oświetleniu jej światłem własnym w wysokich temperaturach. Rozwiązanie takie ma jednak wiele ograniczeń, z których najważniejsze to: silna zależność jasności badanej próbki oraz jej otoczenia (komora, elementy grzejne pieca, elementy mocujące itp.) od temperatury, trudność separacji próbki od jej otoczenia oraz trudność rozgraniczenia rzeczywistego obszaru próbki od jej poświaty. Badanie temperatur przemian fazowych wymaga umieszczenia małej próbki (np. walcowej) w obszarze nagrzewanym Elektronika 7/2010 223 do wysokich temperatur i obserwowania zmian kształtu próbki. W dotychczasowych realizacjach systemów do badania topliwości, próbki umieszczano w piecu rurowym. Do ich obserwacji w niskich temperaturach stosowano oświetlenie światłem uzyskiwanym z diod LED oraz światło emitowane przez próbkę i piec w temperaturach powyżej 1000 K. Obserwacja próbki w jej świet[...]

Inspekcja parametrów geometrycznych obiektów trójwymiarowych przy zastosowaniu techniki projekcji linii laserowej

Czytaj za darmo! »

W wielu praktycznych zastosowaniach systemów inspekcji mamy do czynienia z trójwymiarowym obiektem, gdzie wszystkie trzy wymiary muszą być traktowane równoprawnie. Klasyczne podejście realizowane w systemach automatycznej inspekcji optycznej opierało się do niedawna tylko na analizie 2-wymiarowych obrazów, będących odwzorowaniami obiektu na poszczególne rzutnie. Takie podejście wnosiło wiele[...]

System do automatycznej inspekcji optycznej swobodnie spadających detali

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowany w artykule system wieloparametrycznej kontroli wyrobów w procesie produkcji jest efektem współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Przemysłowego Instytutu Elektroniki w zakresie systemów automatycznej inspekcji optycznej. Prace badawcze zostały zrealizowane w ramach projektu: "Metody i urządzenia do wspomagania systemów jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji",[...]

 Strona 1  Następna strona »