Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW OTOMAŃSKI"

Pomiary wilgotności w procesie suszenia drewna

Czytaj za darmo! »

Jednym z najważniejszych parametrów określających stan drewna jest jego wilgotność. W sposób decydujący wpływa ona na jego właściwości mechaniczne oraz fizyczne. Decyduje o wielkości skurczu i przydatności do obróbki mechanicznej. W pomiarach wilgotności drewna stosuje się pojęcia wilgotności względnej WW , jako stosunek masy wody zawartej w drewnie (wolnej i związanej) do masy drewna wilgot[...]

Charakterystyka metrologiczna stanowiska pomiarowego do badań liczników energii elektrycznej prądu stałego w zakresie do 4 kV

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę sprawdzania dokładności wskazań liczników energii elektrycznej prądu stałego na zaprojektowanym i skonstruowanym stanowisku pomiarowym. Badane liczniki umożliwiają pomiar rozliczeniowy mocy i energii w układach zasilania prądu stałego w sieci trakcji kolejowej 3,3 kV. Zaprezentowano sposoby sprawdzenia parametrów dwóch typów liczników: LE3000 plus oraz EM4T. Abst[...]

Wykorzystanie programowalnego źródła napięcia przemiennego do generacji wyższych harmonicznych w badaniach jakości energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2015.08.10

Czytaj za darmo! »

Ocena jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych wykorzystuje zestaw wielkości normatywnych i uzupełniających. Wśród tych wielkości znajdują się dwie miary zawartości harmonicznych w napięciu: widmo amplitudowe oraz całkowity współczynnik odkształcenia THD. Pomiar oraz rejestracja parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej są wykonywane z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych zwanych analizatorami jakości energii elektrycznej. W pracy zaprezentowano przykładowe wyniki badań wybranego analizatora z zastosowaniem programowalnego źródła napięcia przemiennego, przeprowadzonych na przygotowanym stanowisku pomiarowym. Abstract. The electric power quality evaluation in electrical power networks is a complex measuring task carried out with the use of asset of standard and complementary quantities. Among these quantities two measures of harmonic content in voltage can be mentioned: spectrum amplitude and coefficient THD. The parameters dedicated to assess the power quality are measured and registered with the use of measurement devices called power quality analysers. Examples of the results of testing a selected power quality analyser with the use of programmable AC source in a prepared measuring system are presented in the paper. (The application of programmable AC source to generation of higher harmonics in examination of power quality). Słowa kluczowe: harmoniczne, DFT, grupowanie, podgrupowanie. Keywords: harmonics, DFT, grouping, subgrouping. Wstęp Rozwój elektroniki powoduje, że pojawia się coraz więcej odbiorników elektrycznych, które pobierają odkształcony (niesinusoidalny) prąd. Dołączenie tego typu odbiorników do sieci elektroenergetycznej powoduje pogorszenie parametrów jakościowych energii elektrycznej spowodowane odkształceniem przebiegów czasowych napięcia. Przejawia się to występowaniem wyższych harmonicznych, interharmonicznych i subharmonicznych [1] oraz supraharmonicznych [2,3]. Analiza wid[...]

Wykorzystanie optotypów w badaniach uciążliwości migotania światła wybranych źródeł promieniowania optycznego DOI:10.15199/48.2017.09.23

Czytaj za darmo! »

Wahania napięcia wpływają na stan pracy zasilanych odbiorników. Najbardziej podatne na wahania są różnego rodzaju źródła światła. Wskutek zmienności napięcia powstaje migotanie światła. Migotanie światła to zmienność strumienia świetlnego lub barwy światła. W zależności od zmienności i rodzaju źródła światła migotanie może być odczuwalne i widzialne. Odczuwanie przez człowieka efektów tego zjawiska zachodzi w łańcuchu: zmiany napięcia - źródło światła - oko - mózg [1]. Migotanie światła powstaje w źródle światła, ale na jego postrzeganie i odczuwanie wpływają wszystkie ogniwa łańcucha. Przy odpowiedniej intensywności migotanie może być przyczyną dyskomfortu. Obecnie do oświetlania pomieszczeń stosowane są źródła inkadescencyjne, wyładowcze (w tym tzw. energooszczędne) oraz coraz częściej matryce diod LED. W dostępnych publikacjach występują opisy badań wyłącznie dla wybranego rodzaju źródła promieniowania optycznego, lub w stosunkowo ograniczonym zakresie częstotliwości zmian sygnału modulującego. W pracy [2] przedstawiono wpływ modulacji sygnałem sinusoidalnym, wyłącznie dla 60 W tradycyjnej żarówki, na uciążliwość migotania światła, przy czym zakres modulacji ograniczono do częstotliwości 20 Hz. W pracy [3] zaprezentowano wyniki badań dotyczących lamp fluorescencyjnych różnych typów i mocy, dla przypadku modulacji sygnałem napięciowym zawierającym interharmoniczne różnych rzędów. W pracy [4] zamieszczono wyniki badań dotyczących zależności widzenia migotania światła od wahań napięcia zawierającego interharmoniczne dla przypadku lamp fluorescencyjnych kilku typów obciążanych różnego rodzaju odbiornikami. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących zależności pomiędzy intensywnością widzenia migotania światła a liczbą prawidłowo zliczonych optotypów. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i skonstruowanym stanowisku pomiarowym, składającym się z badanego źródła światła, generatora nap[...]

Wiarygodność pomiarów w medycznym laboratorium diagnostycznym na przykładzie badań morfologii krwi

Czytaj za darmo! »

Wynik każdego pomiaru obarczony jest błędem, którego wartość zależy od dokładności zastosowanej metody pomiarowej. Podstawowym problem w ocenie błędu pomiaru jest fakt, że nigdy nie znamy dokładnej wartości prawdziwej wielkości mierzonej. W przypadku wykonywania serii pomiarów konieczne jest przeprowadzenie analizy statystycznej uzyskanych wyników z wykorzystaniem odpowiednich procedur matem[...]

Oddziaływanie wahań napięcia na impulsowe zasilacze diod LED DOI:10.15199/48.2016.10.61

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących oddziaływania wahań napięcia zasilającego na stan wybranych impulsowych zasilaczy diod LED z wyjściami napięciowymi i prądowymi. Badania zrealizowano na skonstruowanym stanowisku laboratoryjnym wytwarzającym napięcie zasilające o zadawanej zmienności. Do generacji wahań napięcia zastosowano prostokątną modulację amplitudy o zadawanej głębokości i częstotliwości modulacji. Wpływ wahań napięcia na stan badanych zasilaczy określono dwiema metodami: na podstawie analizy przebiegów czasowych prądu wyjściowego (zasilającego diody LED) oraz wykorzystując subiektywną ocenę postrzegania migotania światła przez obserwatora. Abstract. The paper presents result of experimental research the interaction of input voltage fluctuation on the state of selected LED switching power supply with constant-voltage and constant-current outputs. Research was realized on the designed measuring system for voltage fluctuation reconstructed by amplitude modulation on rectangular signal for selected frequency modulation. The influence of voltage fluctuation on the state of tested power suppliers was determined with two methods: on the basis of output current waveforms (supplying LEDs) and using the subjective assessment observer by flicker vision. (Voltage fluctuation interaction on LED switching power supply). Słowa kluczowe: wahanie napięcia, dioda LED, widzenie migotania światła, jakość napięcia. Keywords: voltage fluctuation, light-emitting diode, flicker vision, power quality. Wstęp Diody LED są szeroko stosowanymi źródłami światła. Są one przetwornikami energii elektrycznej na promieniowanie optyczne o właściwościach dynamicznych znacznie lepszych od innych powszechnie używanych źródeł światła. Tym samym są one bardziej podatne na zmienność prądu i napięcia zasilającego. Taka podatność może skutkować powstawaniem uciążliwego migotania świtała (ang. flicker) [1]. Zależność mocy promieniowania op[...]

 Strona 1