Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK URZĘDNICZOK"

Przetwornik do pomiaru stężeń gazów w mieszaninie gazowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch typów nieselektywnych czujników tlenku węgla i metanu. Badania dotyczyły charakterystyk przetwarzania i wpływu wielkości dodatkowych (temperatury i wilgotności). Opisano stosowane układy kondycjonowania, odmienne od typowo stosowanych do współpracy z tymi czujnikami, a pozwalające na optymalizację charakterystyk. Wyniki badań wykorzystano do konstrukcji opisanego przetwornika stężeń tlenku węgla i metanu w mieszaninie. Abstract. Gas sensors are widely applied in gas detectors. In such application a good metrological properties are not essential. In measuring devices, however, good metrological properties are very important. Good linearity of calibration curve, small sensitivity to additional quantities (including other gasses) are required. Unfortunately such properties are not typical for gas sensors. In this paper an measuring transducer of methane and carbon monoxide concentrations in gas mixture is proposed. Two sensors of FIGARO type 3870 and 2442 and integrated humidity and temperature sensor SHT75 are applied. The gas sensors were investigated - calibration curves and influences of other mentioned quantities were determined. The calibration data allowed to create a mathematical model for reconstruction of gases concentration in mixture. Conditioning circuits for both sensors are presented, too. (Measuring transducer of gas concentration in gas mixture). Słowa kluczowe: czujniki gazów, czujniki nieselektywne, układy kondycjonowania. Keywords: gas sensors, nonselective sensors, conditioning circuits. Wstęp Półprzewodnikowe czujniki gazów znajdują obecnie powszechne zastosowanie w urządzeniach do wykrywania obecności gazów. W takim zastosowaniu nie są wymagane bardzo dobre właściwości metrologiczne. Praktycznie wystarczy odpowiednio duża czułość i względnie duża selektywność. Układy elektroniczne współpracujące z czujnikiem nie są zwykle skomplikowane. Zastosowanie tego typu czujników w p[...]

Wyznaczanie stężeń gazów dla matrycowych nieselektywnych czujników gazów

Czytaj za darmo! »

Opisano i porównano cztery metody wyznaczania końcowego wyniku pomiaru przy wykorzystaniu w torze pomiarowym czujników nieliniowych i jednocześnie nieselektywnych, (wrażliwych na wielkości dodatkowe). Jako modele charakterystyk odtwarzania oraz modele wpływu wielkości dodatkowych przyjęto wielomiany maksymalnie 2 stopnia. Skuteczność proponowanych metod sprawdzono przy wykorzystaniu danych eksperymentalnych uzyskanych dla matrycowego przetwornika stężeń gazów w mieszaninach, w którym wykorzystano czujniki metanu TGS2611 i dwutlenku węgla TGS5042 oraz czujniki wilgotności i temperatury. Abstract. In spite of progress in theory and technology of sensors, especially gas sensors, there is still difficult to obtain good metrological properties of them. The most important disadvantages are nonlinearity of transfer curve and quite big sensitivity for additional quantities, mainly temperature, humidity but also other gases in case of gas sensors (i.e. non-selectivity). To apply such sensors in gas concentration measurement transducers some effective methods of measurand reconstruction are required. There are described and compared four numerical methods in this article. The general assumption was that as well the main inverse transfer characteristic as the influence characteristics are described by the polynomials of order not higher than two. The first method does not include correction of additional quantities influence and was included only to compare with other methods result. Efficiency of proposed methods was tested using set of data obtain experimentally for two kind of multi-component (matrix) gas sensors based on Taguchi sensors and integrated temperature and humidity sensor. In conclusion was stated that it is possible to reach quite good efficiency of correction when a multiplicative inverse model of sensor is used, described by 18 coefficient (the 3-rd method). In this case the calibration procedure is rather laborious, but a procedure of[...]

Korekcja wpływu wielkości dodatkowych dla czujników nieselektywnych w oparciu o model o zmiennych współczynnikach

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie najnowszych technologii w konstrukcji nowoczesnych czujników mikroelektronicznych, chemicznych i biologicznych pozwala rozszerzyć obszar ich pomiarowych zastosowań. Silna nieliniowość charakterystyk oraz znaczna wrażliwość na wpływ wielkości dodatkowych, nie podlegających pomiarowi, a jedynie określających warunki w których pomiar jest wykonywany pozostaje jednak ciągle istotną wadą tych czujników. W artykule opisano sposób korekcji tego rodzaju wpływu w oparciu o aproksymację charakterystyk przetwarzania modelem o zmiennych współczynnikach. Skuteczność korekcji sprawdzono w zastosowaniu do czujnika stężenia gazu w mieszaninie gazowej. Abstract. Contemporarily worked out sensors have very wide possibilities of application in various fields of measurements of physical quantities or chemical and biological parameters. However, in spite constructors’ efforts, the transfer curve of such sensors usually is considerably nonlinear and sensitivity for additional quantities is significant. To apply such sensors in gas concentration measurement transducers some effective correction methods are required. A simple method based on model with variable coefficients is described in this paper. An example its application to correct influence of temperature and humidity for a gas measuring transducer based on Figaro TGS2442 carbon monoxide sensor is given. (A method of additional quantities influence correction for nonselective sensors based on a model with variable coefficients ) Słowa kluczowe: czujniki gazów, czujniki nieselektywne, korekcja wyniku, kalibracja, model odwrotny. Keywords: gas sensors, nonselective sensors, calibration, correction of result. Wprowadzenie Przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w zakresie technologii mikromechanicznych, mikro-elektronicznych, optoelektronicznych, bioelektronicznych i innych opracowuje się współcześnie czujniki pomiarowe o bardzo szerokich możliwościach zastosowań w różnych dziedzinach,[...]

Korekcja nieliniowości charakterystyk rezystancyjnych czujników gazów

Czytaj za darmo! »

Półprzewodnikowe rezystancyjne czujniki gazów, pomimo wysiłku konstruktorów, wykazują szereg niekorzystnych właściwości metrologicznych, w tym znaczną nieliniowość charakterystyk przetwarzania. W artykule opisano metodę wyznaczania charakterystyki przetwarzania dla pewnej klasy czujników tego typu i przedstawiono uzyskane wyniki. Zaproponowano analogowy układ kondycjonowania pozwalający na kształtowanie charakterystyk przetwarzania części analogowej toru pomiarowego, a w szczególności uzyskanie znacznie lepszej liniowości w szerokim zakresie stężeń gazów. Zamieszczono zależności opisujące układ. Przedstawiono charakterystyki toru pomiarowego uzyskane przy zastosowaniu czujnika typu TGS 3870, przeznaczonego do zastosowań w miernikach stężenia tlenku węgla i metanu. Proponowany układ może znaleźć zastosowanie również dla innych typów półprzewodnikowych, rezystancyjnych czujników gazów. Abstract. The transfer curves of gas sensors based on semiconductor sensing materials (like SiO2) usually are strongly nonlinear. The characteristics given in data sheets are not precise enough to design a transducer for gas concentration measurements, therefore an individual calibration of the sensor is needed. This paper describes a method of determination of the transfer curve for selected types of semiconductor resistive gas sensors. There is also presented an electronic conditioning device, designed to considerable improve linearity for the measuring transducer, composed of the sensor and conditioning device. This device was applied to TGS3870 sensor, which is sensitive to carbon monoxide and methane. Linearity of transfer curves is considerably better in comparison with that ones for the sensor. (Correction of transfer curves linearity of the resistance semiconductor gas sensors). Słowa kluczowe: czujnik nieliniowy, czujnik gazu, korekcja nieliniowości, układ kondycjonowania, przetwornik pomiarowy. Keywords: nonlinear sensor, gas sensor, correction of line[...]

Badania wpływu temperatury na czujniki gazów z akustyczną falą powierzchniową

Czytaj za darmo! »

Czujniki gazów wykonywane są w przy wykorzystaniu różnorodnych technologii, w tym technologii wykorzystującej zjawisko propagacji akustycznych fal powierzchniowych (fal Rayleigha) [1, 2]. Zastosowanie odpowiednio dobranych warstw sensorowych sprawia, że czujniki te wykazują korzystne właściwości metrologiczne (czułość i dokładność). Zasada działania czujnika stężenia gazu z wykorzystaniem pr[...]

Badania struktur warstwowych typu tlenek metalu - pallad w układzie z akustyczną falą powierzchniową do detekcji gazów

Czytaj za darmo! »

Koncepcja warstwowych struktur sensorowych, typu: tlenek metalu - pallad, stwarza nowe możliwości detekcji gazów w takich układach sensorowych. Przez wykorzystanie oddziaływań akustoelektrycznych (zmiana prędkości fali powierzchniowej w wyniku zmiany przewodności elektrycznej struktury) można uzyskać układy o niezwykle dużej czułości. W zależności od zastosowanych materiałów, oddziaływania [...]

 Strona 1