Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ABRAMOWICZ"

Porównanie platform utworzonych na bazie modeli SCORM i IMS QTI w aspekcie realizacji adaptowalnych e-kursów: Moodle CMS vs. TeleEdu LMS

Czytaj za darmo! »

Platforma e-learningowa jest systemem narzędzi pozwalających na kompleksowe zarządzanie szkoleniami prowadzonymi na odległość. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest platformą e-learningową typu CMS (Content/ Courseware Management System), a także narzędziem do tworzenia stron internetowych. Dostępna jest jako oprogramowanie open source na podstawie licencji GNU [...]

E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL


  W okresie dynamicznego rozwoju e-learningu i rynku multimediów, a jednocześnie ogromnego i rosnącego zainteresowania (nie tylko ludzi młodych) zdobywaniem wiedzy, uzyskiwaniem różnego rodzaju dyplomów i certyfikatów mających pomóc w karierze zawodowej, warto spróbować odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących przydatności współczesnych rodzajów kształcenia - wykorzystujących przekaz multimedialny i Internet - w konkretnych dziedzinach wiedzy. Literatura dotycząca stosowania technik informatycznych w procesie nauczania jest już bardzo bogata i wielowątkowa. Istnieje wiele pozycji ogólnie omawiających m.in. rolę Internetu w procesie nauczania i samokształcenia oraz społecznopedagogiczną użyteczność technologii informacyjnych [7]. Wielu autorów pisze o edukacyjnych aspektach multimediów, wpływie postępu technologicznego w IT na postrzeganie roli multimediów, specyfice przekazu multimedialnego w praktyce edukacyjnej [5]. Autorzy zastanawiając się nad wpływem technik informatycznych na poziom kształcenia abstrahują zazwyczaj od konkretnych rozwiązań, bądź też przedstawiają wybrane przykłady podkreślając zalety konkretnych szkoleń [9]. Ciekawe są rozważania dotyczące przyszłości: kierunków rozwoju platform edukacyjnych [4], strategii testowania (inteligentne testy) [8], zastosowania technologii VirtualLab [4, 6]. Wciąż jednak zdaje się dominować w publikacjach pewien rodzaj fascynacji nowymi możliwościami w edukacji związanymi z zastosowaniem IT. Jedynymi opiniami krytycznymi związanymi ze wspomaganym komputerowo nauczaniem są te znane i powtarzane od dawna, które wskazują na: - niebezpieczeństwo alienacji uczestników szkoleń, - znacznie ograniczony kontakt werbalny z prowadzącym szkolenie i innymi uczestnikami (w przypadku szkoleń na platformie e-learningowej, w przypadku kursu na płycie CD nie ma w ogóle o tym mowy), - niebezpieczeństwa związane z możliwością wykształcenia wśród uczestników postaw roszczeniowych ("wszystko powi[...]

Złożone strategie testowania w środowisku e-learningowym TeleEdu


  Testy realizowane w środowisku e-learningowym TeleEduTM różnią się znacznie od innych, na przykład tych, które możemy spotkać na platformach Moodle czy WBTServer. Technologia TeleEduTM umożliwia nawet zasymulowanie egzaminu ustnego z całą jego złożonością. Możliwe jest na przykład dobieranie kolejnego pytania testowego w zależności od dotychczasowego przebiegu tego testu oraz (w przypadku testów mających np. charakter samosprawdzenia) woli i preferencji egzaminowanego wyrażonej w ramach części testu zwanej modułem dialogowym. Szczegółowe informacji na temat możliwości edukacyjnych i egzaminacyjnych TeleEduTM można znaleźć w pracach [1-3]. Tutaj podane zostaną jedynie bardzo ogólne i niezbędne informacje dotyczące budowy testów oraz strategii zadawania pytań. W środowisku TeleEduTM test jest hierarchiczną, drzewiastą strukturą złożoną z trzech rodzajów jednostek.  Jednostka typu Test - jest główną jednostką testu, w której definiuje się np. czas jego trwania, czy poziom zaliczenia. Pełni też funkcję elementu grupującego elementy potomne (dzieci). Jej elementami potomnymi są jednostki typu Sekcja.  Jednostka typu Sekcja - pełni funkcję grupowania elementów potomnych. Tymi elementami mogą być jednostki typu Sekcja lub jednostki typu Pytanie.  Jednostka typu Pytanie - zawiera konkretne pytanie testujące wiedzę; nie może posiadać elementów potomnych. Na poziomie jednostek grupujących, czyli Testu i Sekcji, można definiować m.in. zasady wybierania ich elementów potomnych, czyli Sekcji i Pytań. Do wyboru są trzy mechanizmy: losowanie określonej liczby elementów potomnych, wybór wszystkich elementów w sposób sekwencyjny oraz powiązanie logiczne pytań. Ten ostatni mechanizm polega na tym, że w danej jednostce grupującej można uzależnić wybór elementu potomnego od odpowiedzi, której udzielił kursant na poprzednie pytanie w tej jednostce. Ten rodzaj wyboru jest określany jako wybór typu goto, w węższym sensie m[...]

 Strona 1