Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ LEWANDOWSKI"

Ciepłownictwo a ograniczenia emisyjne

Czytaj za darmo! »

Opisano wymagania dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych produktów spalania, handlu uprawnieniami do emisji gazami cieplarnianymi oraz w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. OD PONAD 3 LAT Polska jest krajem Unii Europejskiej i w związku z tym powinna współuczestniczyć we wspólnej unijnej polityce, w tym ekologiczn[...]

Nowa Dyrektywa IPPC - czarny scenariusz dla polskiego ciepłownictwa

Czytaj za darmo! »

PROCES akcesji do Unii Europejskiej włączył krajową energetykę we wspólnotowe działania ograniczające emisje drogą wprowadzania kolejnych zaostrzeń obowiązujących standardów emisji pyłu, tlenków siarki oraz tlenków azotu. Od 1 stycznia br. w Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 2001/80/WE [1], zwana Dyrektywą LCP. Przepisy tej Dyrektywy zostały implementowane do polskiego systemu prawnego[...]

Możliwości przebudowy ciepłowni węglowej w warunkach nowych ograniczeń emisyjnych – studium przypadku DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę oceny ekonomicznej opłacalno- ści konwersji ciepłowni zasilającej średniej wielkości sys- tem ciepłowniczy (miasto powiatowe) na elektrociepłownię w 3 wariantach paliwowych: węgiel, gaz ziemny oraz odpady komunalne.350 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 350÷353 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: ocena ekonomiczna, system ciepłowniczy, paliwowo, trzy warianty paliwowe Streszczenie W artykule podjęto próbę oceny ekonomicznej opłacalno- ści konwersji ciepłowni zasilającej średniej wielkości sys- tem ciepłowniczy (miasto powiatowe) na elektrociepłownię w 3 wariantach paliwowych: węgiel, gaz ziemny oraz odpady komunalne. Keywords: cost-effectiveness, heating system, three variants of fuel supply Abstract The article attempts to assess the cost-effectiveness of the co- nversion a heating plant, supplying a medium-sized district heating system (county town), into an electric power plant with three variants of fuel supply: coal, natural gas and mu- nicipal wastes. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski; Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska; e-mail: jlew@itc.pw.edu.pl Możliwości przebudowy ciepłowni węglowej w warunkach nowych ograniczeń emisyjnych - studium przypadku A Possibility of Conversion of Coal Heating Plant in Event of New Emission Restrictions - a Case Study JANUSZ LEWANDOWSKI* ) Z PuNKTu widzenia polskiego ciepłownictwa najbliż- sze lata wydają się być najistotniejszymi w dotychczasowej historii. Z powodu ograniczeń emisyjnych konieczna bę- dzie bowiem radykalna przebudowa ciepłowni węglowych zasilających sieci, a istnieje niebezpieczeństwo, że syste- my ciepłownicze o mocy w paliwie większej niż 20 MW przestaną być konkurencyjne w stosunku do ogrzewania indywidualnego czy grupowego. O[...]

Rozwój ciepłownictwa w warunkach ciągłych ograniczeń emisji SO2, NOx oraz pyłu

Czytaj za darmo! »

OBOWIĄZUJĄCE obecnie w Polsce prawne ograniczenia dopuszczalnych emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu [1] są stosunkowo mało wymagające dla polskiego ciepłownictwa, w którym podstawowym źródłem ciepła jest węglowy kocioł wodny typu WR. Z technicznego punktu widzenia oznacza to, że w kotłach tych można spalać węgiel kamienny, jeżeli zawartość w nim siarki nie przekracza 0,8%. Proces spalania prowadzony jest w sposób uporządkowany (nie występuje wtedy nadmierna emisja NOx), a przed kominem zainstalowany jest przyzwoity multicyklon. Od kilku lat pojawia się informacja, że obecne warunki mogą w najbliższym czasie zostać zaostrzone i problem ten był przedmiotem dyskusji na dwóch kolejnych Forach Ciepłowników [2, 3]. Związana ona była przede wszystkim z wdrożeniem Dyrektyw[...]

Eksperymentalna realizacja nowego elementu ułamkowego rzędu z dowolnym parametrem ułamkowego rzędu DOI:10.15199/48.2017.11.24

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Elementy ułamkowego rzędu Lβ, Cα są uogólnieniem klasycznych elementów reaktancyjnych LC [1], [2]. Ich modele matematyczne w dziedzinie częstotliwości są często opisywane wzorami: (1)      Z  R   L L L j   j ,   R , (2) j  j  1       Z  R  C C C ,   R . gdzie: RL, RC - szeregowe rezystancje wewnętrzne, Lβ, Cα - pseudoindukcyjność i pseudopojemność, α, β - współczynniki ułamkowego rzędu (bezwymiarowe). Nazwy pseudoindukcyjność i pseudopojemność wynikają z wymiarów tych wielkości, których jednostkami są nie henr i farad, jak w przypadku klasycznych elementów, ale H·s(1-β) oraz F/s(1-α) [1]. Analiza układów z tymi elementami jest tematem wielu prac [1], [2]. Układy i elementy ułamkowego rzędu znajdują zastosowanie m.in. w: - budowie oscylatorów niskich częstotliwości [3], - opisie i modelowaniu rzeczywistych istniejących układów i elementów, takich jak np. tranzystory mocy [4], - budowie filtrów ułamkowego rzędu [5]. Osobnym zagadnieniem jest obwodowa lub fizyczna realizacja takich elementów. Stosuje się obecnie najczęściej jedną z trzech grup metod. Do pierwszej grupy metod należą realizacje z wykorzystaniem specyficznych własności fizykochemicznych materiałów służących do ich budowy: - elektrolitów i dielektryków w przypadku superkondensatorów [3], i innych kondensatorów [6], - miękkich ferromagnetyków, w przypadku cewek [7]. Ograniczeniem dla tych elementów są wartości wykładników ułamkowego rzędu, które wynikają z wewnętrznej budowy tych elementów. Ich wartość mieści sie w przedziale 0,1 i daje informację o stratności tych elementów. Druga grupa realizacji polega na aproksymacji ich modeli częstotliwościowych lub czasowych przez układy drab[...]

Projekt strategii rozwoju kogeneracji w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dotychczasowy rozwój kogeneracji w Polsce oraz omówiono projekt programu jej rozwoju, w którym proponuje się wprowadzenie wielu działań, zarówno o charakterze prawno - administracyjnym jak i finansowym.KOGENERACJA jest technologią jednoczesnego (skojarzonego) wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Pozwala ona wykorzystać ciepło, które w układach kondensacyjnych, stosowanych w rozdzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej, jest rozpraszane do otoczenia. Wykorzystanie technologii kogeneracyjnej pozwala więc, w istotny sposób zmniejszyć zużycie paliw pierwotnych oraz ograniczyć emisję do otoczenia produktów spalania, w tym dwutlenku węgla. Zalety kogeneracji spowodowały, że uznana ona została za technologię preferowaną do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, stąd kraje UE przyjęły Dyrektywę 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii [1]. Dyrektywa wprowadza pojęcie wysokosprawnej kogeneracji, tj. skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, które pozwala zaoszczędzić minimum 10% paliwa. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do wspierania wysokosprawnej kogeneracji, tak aby stworzyć inicjatywy niezbędne do zaspokojenia potrzeby stabilnych realiów gospodarczych i administracyjnych do inwestowania w nowe instalacje kogeneracyjne. Zalety kogeneracji dostrzeżono także w dokumencie "Polityka energetyczna Polski do roku 2030" [2]. Uznano w nim kogenerację za technologię, która pozwala poprawić efektywność energetyczną gospodarki, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, pozytywnie wpływać na rozwój rynku energii oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Stąd, jako jeden z celów ilościowych polityki energetycznej kraju uznano "dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r." Obecnie w Polsce [...]

 Strona 1