Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB WOJTURSKI"

Model matematyczny zmiany rezystancji czujnika Pt100 podczas impulsowego wymuszenia prądowego

Czytaj za darmo! »

Rezystancyjne metalowe czujniki temperatury są jednymi z najważniejszych elementów przemysłowych systemów do pomiaru i kontroli temperatury [1]. W przemyśle wykorzystywane są głównie czujniki platynowe [2, 3], dla których model matematyczny statycznej funkcji przetwarzania R( ϑ) zapisuje się zwykle w postaci wielomianu czwartego stopnia [4]: ( ) gdzie: R0 - rezystancja znamionowa, A, B[...]

Analiza pracy mostka do jednoczesnego pomiaru zmiany pojemności dwóch czujników pojemnościowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ niezrównoważonego mostka RC do jednoczesnego pomiaru zmiany wartości pojemności dwóch przetworników pojemnościowych, na podstawie pomiaru wartości składowej czynnej i biernej napięcia nierównowagi mostka. W procesie projektowania zastosowano analizę wektorową, umożliwiającą dobór i prawidłowe usytuowanie elementów RLC w mostku oraz metodę analityczną, umożliwiającą wyznaczenie wartości zastosowanych elementów RLC w celu otrzymania założonych parametrów mostka. Abstract. In the article, set of unbalanced RC bridge for simultaneous measurement of capacitance change of two capacitive transducers was presented. The measurement is based on the active and passive unbalance voltage component measurement. To design, vector analysis - for selection and proper location of RLC elements of the bridge and also analytic method - for calculation values of chosen RLC elements to obtain required parameters were used. (Working analysis of the simultaneous measurement of the two capacitive transducers capacitance change bridge) Słowa kluczowe: mostek niezrównoważony, mostek dwuparametrowy, mostek RLC, analiza wektorowa pracy mostka. Keywords: unbalanced bridge, two-parameters bridge, RLC bridge, vector analysis of bridge work. Mostki do jednoczesnego pomiaru dwóch tego samego rodzaju parametrów Diagnostyka obiektów wymaga niekiedy wykonania pomiaru wielu jego parametrów, a tym samym konieczne jest przesyłania dużej ilości informacji w systemach zbierania danych. Układy mostków są często wykorzystywane w tego typu pomiarach, a szczególnie mostki wieloparametrowe umożliwiające przesłanie kilku informacji w sygnale, których różne aplikacje zostały zebrane i uporządkowane w 2005 r. przez Warszę w monografii [1]. Mostek prądu zmiennego, którym można jednocześnie dokonać pomiaru zmiany parametrów dwóch tego samego rodzaju elementów został opisany w patencie nr. 205417 [2], zgłoszonym w 2005 r. Na jego podstawie wykonano moste[...]

Półmostkowy tyrystorowy regulator napięcia DOI:10.15199/48.2015.10.36

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ półmostkowego regulatora napięcia dla kąta zapłonu tyrystora z przedziału 110-150°. Przesunięcie zapłonu tyrystora do kąta o wartości około 110° zrealizowano na transformatorze małej mocy - przesuwającym kąt o 180° oraz obniżającym napięcie sieciowe i przesuwniku fazy RC w układzie różniczkującym - przesuwającym napięcie o kąt -70°. Regulację kąta zapłonu w zakresie 110- 150° zrealizowano poprzez zmianę amplitudy napięcia sterującego, której wartość określa moment zapłonu tyrystora. Abstract. A circuit with semi-bridge thyristor voltage regulator for thyristor ignition angle in the range 110-150 degrees is presented. A shift of the ignition angle equals about 110 degrees was realized on the low power transformer (which shifts ignition angle of 180 degrees and reduces line voltage) and RC phase shifter in a differentiation circuit, shifting voltage by an angle of -70 degrees. Regulation of ignition angle in the range between 110-150 degrees was accomplished by changing an amplitude of a control voltage, which specifies moment of thyristor’s ignition. (Semi-bridge thyristor’s voltage regulator). Słowa kluczowe: regulator tyrystorowy, mostek Graetza, stabilizator napięcia, zakłócenia. Keywords: thyristor’s regulator, Graetz bridge, voltage stabilizer, disturbances. Wstęp Zasilacze z transformatorem sieciowym mają znaczne gabaryty i ciężar ze względu na stosowany transformator sieciowy, którego wymiary są wprost proporcjonalne do mocy zasilacza. Współczesne zasilacze urządzeń elektrycznych i elektronicznych często wykorzystują układy falowników, w celu zmniejszenia wymiarów geometrycznych zasilacza [1, 2, 3]. Układy te są źródłem zakłóceń dla sieci energetycznej [4]. Wiele układów elektronicznych potrzebuje zasilaczy bardzo małych mocy, rzędu kilkudziesięciu miliwatów, które nie wymagają zabezpieczenia przed pojawieniem się napięcia fazy z sieci energetyczne[...]

 Strona 1