Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Lech Wierzbowski"

REZIP - system lokalizacji zwarć i przywracania zasilania w sieciach SN - rozwiązanie firmy TAVRIDA ELECTRIC DOI:10.15199/74.2017.3.8


  Przedstawiono aktualne kierunki prac w krajowej energetyce w zakresie systemów lokalizacji zwarć i automatycznego przywracania zasilania w sieciach średniego napięcia. Key words: medium voltage grids,Proces modernizacji infrastruktury sieci SN pozwolił na osiągnięcie w 2015 r. w skali całego kraju średniego czasu przerw w dostawach prądu (SAIDI) na poziomie 293 min rocznie [10]. Jest to wartość ciągle znacznie odbiegająca od poziomu średniej europejskiej (kraje tzw. starej Unii), wynoszącej dla przerw nieplanowanych od 50 do 150 min [9]. URE w swoich planach założył osiągnięcie w 2020 r. wskaźnika SAIDI na poziomie 136 min [11]. Są to ambitne plany, wymagające innego spojrzenia na automatyzację sieci, gdyż proste metody już się nie sprawdzają. W rezultacie w ostatnich kilku latach zaczęto w Polsce rozmawiać o automatyce obejmującej coraz większe obszary sieci. Rozpoczęto budowę systemów lokalizujących i izolujących miejsca zwarcia, mające równocześnie za zadanie odbudowę zasilania na obszarze nie objętym zwarciem. Artykuł przedstawia kierunki prac prowadzonych w Polsce w tym zakresie. W drugiej części artykułu przedstawiono system identyfikacji zwarcia i rekonfiguracji sieci SN po wystąpieniu zakłócenia autorstwa firmy TAVRIDA ELECTRIC, o nazwie REZIP©. Jest to rozwiązanie alternatywne i tańsze w stosunku do testowanych aktualnie w Polsce rozwiązań określanych mianem FDIR. Systemy odbudowy zasilania wdrażane w Polsce Wśród aktualnie uruchamianych w Polsce pilotażowych układów automatycznej identyfikacji zwarcia i przywracania zasilania można wyróżnić dwie grupy systemów. Pierwsza grupa to systemy scentralizowane, realizowane z poziomu systemu SCADA, promowane właśnie pod ogólną nazwą FDIR [5-8]. Do tej grupy należy także rozwiązanie ujęte w projekcie "Inteligentny Półwysep Helski", wdrożone przez grupę Energa [1]. Te same cechy ma prezentowany w ostatnim czasie w prasie system CFI [2]. Druga grupa to systemy rozproszone[...]

Automatyka REZIP - autonomiczny system FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration) DOI:10.15199/74.2018.6.8


  Dyskusje na temat układów identyfikacji zwarć i restytucji zasilania [1-3, 5] koncentrują się na systemach centralnych realizowanych z poziomu SCADA. Wynika to z faktu, że pierwsze wdrożenia w tym zakresie zostały zrealizowane przez firmy, których systemy sterowania i nadzoru SCADA są wykorzystywane przez energetykę. Rodzi się jednak pytanie, czy słuszna jest koncepcja zakładająca budowę systemów scentralizowanych obejmujących zasięgiem duże obszary sieci, analizujących bardzo duże ilości danych, zależna w dużym stopniu od stanu łączności oraz czy sterowanie prostymi operacjami przywracania zasilania w awariach lokalnych należy również włączać w ten system. W artykule [4] zwrócono uwagę na zależność efektywnego działania automatyki restytucyjnej od liczby punktów podziału. Innymi słowy od liczby linii tworzących kierunki alternatywnego zasilania. Takie spojrzenie na automatyzację sieci pozwala na zdefiniowanie głównych ról dla systemu lokalnego i centralnego. W przypadku awarii lokalnej proces identyfikacji zwarcia, wydzielenia i minimalizacji obszaru awarii, przywrócenia zasilania na obszarach nie objętych awarią opiera się na stosunkowo prostym algorytmie. Obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI można osiągnąć wykorzystując alternatywnie system SCADA lub automatykę urządzeń zainstalowanych już w sieci. Urządzeniem umożliwiającym m.in. stworzenie autonomicznego systemu FDIR jest reklozer KTR27 (Rec25_Al) firmy Tavrida Electric. W dalszej części artykułu zostały przedstawione rozwiązania już wdrożone w energetyce nie wykorzystujące systemów łączności (będących podstawą działania systemów centralnych) a umożliwiające osiągnięcie tych samych efektów. Systemy lokalne są w stanie zagwarantować zasilanie obszarów nie objętych awarią z dwóch, trzech kierunków rezerwowych, natomiast na pewno optymalizacja zasilania dla dużych awarii obejmujących większe obszary wymaga wsparcia systemu centralnego, który w swoim działaniu jest w stanie uw[...]

Samoczynny włącznik SN w miejskich stacjach rozdzielczych SN/nN DOI:10.15199/74.2015.3.14


  Nowoczesna infrastruktura i architektura oraz skuteczne, a zarazem optymalne zarządzanie siecią SN, to konkretne zadania stojące przed operatorami systemów dystrybucyjnych. Wyzwania te wynikają m.in. z trwających obecnie prac nad nowym modelem jakościowym taryfy energetycznej. Wskaźniki SAIDI i SAIFI staną się kluczowymi parametrami wpływającymi na przychód OSD [1]. W efekcie najbliższe lata w polskiej energetyce to dalsze wdrażanie programów poprawy parametrów jakościowych dostaw energii. Wśród inwestycji ukierunkowanych na modernizację sieci, rozwój zaawansowanych systemów pomiarowych i informatycznych oraz poprawę łączności, zaplanowano także inwestycje związane z modernizacją i budową stacji rozdzielczych SN/nN [2, 3]. Urządzeniem stworzonym z myślą o takich inwestycjach jest wyłącznik opisany w artykule. Firma Tavrida Electric Polska, wykorzystując doświadczenia uzyskane przy wprowadzaniu ponad tysiąca reklozerów na polski rynek, uruchomiła na przełomie lat 2012/2013 produkcję i wdrożyła wspólnie z Tauron Dystrybucja wyłączniki o symbolu TRW, przeznaczone do modernizowanych, sieciowych i miejskich stacji rozdzielczych. Wymagania stawiane modernizowanym stacjom rozdzielczym SN/nN W obecnie tworzonych i modernizowanych strukturach sieci, kluczowe pola odpływowe stacji miejskiej z ich podstawowym elementem - łącznikiem SN - muszą być aktywnymi elementami centralnych systemów zarządzania siecią. Powinny stwarzać warunki umożliwiające minimalizację lub eliminację przerw w zasilaniu oraz w pełni uczestniczyć w automatycznym sterowaniu siecią. Koncepcję tą można zrealizować w pełni tylko dzięki wyłącznikowi współpracującemu z lokalnym blokiem EAZ, którego automatyka identyfikuje awarie w sieci oraz - jeśli taka konieczność wystąpi - samoczynnie wyłącza uszkodzony odcinek sieci. Ponadto wyłącznik w każdym momencie jest w stanie wykonać polecenia nadrzędnego systemu zdalnego sterowania. Drugim kluczowym elementem przy realiza[...]

 Strona 1