Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Talaga"

System ochrony kluczowych odbiorów w przypadku utraty lub ograniczenia mocy zasilania obiektu


  Wiele zakładów przemysłowych ma własne układy generacji, które w czasie normalnej pracy są połączone z krajowym systemem elektroenergetycznym. Źródła te mogą być wykorzystane do tworzenia zbilansowanych wysp, które są skutecznym sposobem ograniczania skutków awarii systemowych. Wykreowana w sposób zamierzony wyspa pozwala zapewnić dostawę energii elektrycznej do odbiorców (obiektów) najwrażliwszych pod względem pewności zasilania. Oczywistym warunkiem stabilnej pracy wyodrębnionego obszaru sieci jest utrzymanie "w pracy" jednostek prądotwórczych, a to z kolei wymaga zbilansowania energetycznego wyspy. W artykule poruszono zagadnienia związane z wyodrębnianiem zbilansowanych pod względem energetycznym wysp oraz przedstawiono system Smart-Load, realizujący koncepcję bilansowania wyspy w jednym z zakładów przemysłowych. Artykuł został wzbogacony o doświadczenia eksploatacyjne oraz przykłady działania systemu. Dla użytkowników energii elektrycznej posiadających własną generację możliwość zapewnienia ciągłości dostaw energii dla najważniejszych odbiorów jest wartością samą w sobie. Dodatkowym przyczynkiem zainteresowania tematem tworzenia wysp jest rozporządzenie ministra gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Rozporządzenie to nakłada na odbiorcę energii elektrycznej podłączonego do sieci o napięciu 6 kV lub wyższym obowiązek stosowania automatyki SCO. Intencją tego rozporządzenia jest ochrona KSE przed załamaniem. Zaprezentowany system Smart-Load z jednej strony wypełnia obowiązki stawiane w tym rozporządzeniu, a z drugiej strony pozwala na utrzymanie pracy własnej jednostki wytwórczej. System Smart-Load System Smart-Load jest zaawansowanym systemem służącym do "inteligentnego" dokonywania wyłączeń w przypadku deficytu mocy czynnej w systemie elektroenergetycznym (lub jego części). Realizuje adaptacyjną automatykę SCO. Główną zaletą tego systemu w porównaniu[...]

Pomiary synchroniczne w systemie elektroenergetycznym - wymagania dla stanu ustalonego


  W ostatnim czasie obserwuje się potrzebę całościowego opisu stanu pracy systemu elektroenergetycznego (SEE) najlepiej w czasie quasi-rzeczywistym. Potrzeba ta wynika m.in. z coraz bardziej złożonej topologii systemu i zwiększającego się udziału źródeł rozproszonych w globalnej produkcji energii elektrycznej. Z drugiej strony pojawiają się możliwości technologiczne umożliwiające znaczącą poprawę jakości pomiarów służących do estymacji stanu systemu elektroenergetycznego i identyfikacji stanów zakłóceniowych. Możliwości te związane są z pomiarami synchronicznymi prowadzonymi na rozległych obszarach systemu. Już od wielu lat prowadzone są prace nad zmianą podejścia z obiektowego na obszarowe w zakresie automatyki elektroenergetycznej, realizującej m.in. funkcje identyfikacji: stanów pracy, pomiarów, adaptacji, regulacji i zabezpieczeń. Jedną z technik umożliwiających realizację tych funkcjonalności jest technika tzw. obszarowych pomiarów synchronicznych, realizowanych w urządzeniach PMU (phasor measurement unit). W firmie Energotest przy współudziale pracowników Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prowadzone są prace badawcze [6] zmierzające do oceny przydatności stosowania tej techniki w systemie elektroenergetycznym do realizacji różnorakich funkcji. Podstawą techniki synchrofazorów jest dokonywanie pomiarów w sposób synchroniczny w układzie rozproszonym, a następnie wyciąganie wniosków (off-line), monitorowanie i/lub podejmowanie decyzji (on-line), bazując na porównywaniu wielkości zmierzonych w różnych punktach. To pociąga za sobą konieczność pozyskiwania danych pomiarowych z odpowiednią precyzją. Wynikła z tego potrzeba ujednolicenia podejścia do własności metrologicznych urządzeń dokonujących pomiarów synchronicznych, co zostało przekute na odpowiednie wymagania normalizacyjne. Normalizacja Pierwsza próba zdefiniowania i unormowania techniki pomiarów synchroniczn[...]

Wybrane metody cyfrowego pomiaru częstotliwości w systemie elektroenergetycznym DOI:10.15199/74.2016.3.6


  W systemie elektroenergetycznym (SEE) znajomość estymaty aktualnej wartości częstotliwości składowej podstawowej (1. harmonicznej) lub jej odchyleń od wartości znamionowej ma istotne znaczenie nie tylko dla poprawnej realizacji funkcji: pomiarowej, zabezpieczeniowej, sterującej czy regulacyjnej, ale jest również ważną informacją wykorzystywaną do opisu aktualnego stanu pracy SEE, np. jego: stabilności kątowej, kołysań mocy, obszarowego niezbilansowania mocy czynnej itd. Zastosowanie techniki cyfrowej w szeroko rozumianej automatyce elektroenergetycznej skutkuje pojawieniem się wielu rozwiązań sprzętowych z zaimplementowanymi algorytmami pomiarowymi (wyznaczającymi) estymaty częstotliwości. Z punktu widzenia cyfrowych rozwiązań automatyki zabezpieczeniowej, sterującej czy regulacyjnej, istotnymi czynnikami oceniającymi przydatność i skuteczność danego algorytmu pomiaru częstotliwości są m.in.: - wrażliwość algorytmów na obecność w sygnałach wejściowych składowych zakłócających, szczególnie w postaci wyższych harmonicznych i składowej aperiodycznej, - zakres częstotliwości, w którym algorytm zapewnia dostateczną dokładność pomiaru, - długości okien pomiarowych, niezbędnych do uzyskania założonych dokładności pracy algorytmów wyznaczenia częstotliwości. Z zagadnieniem tym wiąże się bezpośrednio czas uzyskania stabilnej odpowiedzi algorytmu po chwilowym zaburzeniu sygnałów wejściowych, np. wskutek zakłócenia zwarciowego, - stopień komplikacji algorytmu i związany z tym nakład obliczeń. W artykule omówiono (oceniono) kilka wybranych, znanych z literatury metod pomiaru częstotliwości pod kątem wykorzystania w automatyce elektroenergetycznej. Przegląd metod pomiaru częstotliwości Metoda estymacji odchylenia częstotliwości z zastosowaniem liniowego i nieliniowego filtru Kalmana Metoda pozwala uzyskać wartości: amplitudy, kąta fazowego i odchylenia częstotliwości wejściowego sygnału pomiarowego, wykorzystując filtry Kalmana o różne[...]

Wykorzystanie techniki pomiarów synchronicznych w elektrowniach systemowych - pomiar kąta mocy generatora DOI:10.15199/74.2016.12.7


  Wykorzystanie techniki pomiarów synchronicznych w elektroenergetyce światowej jest coraz powszechniejsze [4, 5]. Z techniką tą wiąże się nadzieje na rozwiązanie niektórych problemów dotyczących pracy systemu elektroenergetycznego (SEE), a w związku z tym przeznacza się na jej rozwój stosunkowo duże środki [7]. Pierwszą, bezcenną korzyścią wykorzystania pomiarów synchronicznych jest podniesienie poziomu obserwowalności pracy SEE, zwiększenie tzw. świadomości sytuacyjnej. Obserwowalność on-line wynika z istoty pomiarów synchronicznych, czyli dokonywania jednoczesnych pomiarów napięć i prądów (amplitudy i fazy) oraz częstotliwości w wielu miejscach systemu na rozległym obszarze. Pomiary te są oznaczane etykietą czasu z dokładnością rzędu kilku mikrosekund. Aby pomiary były przydatne do oceny stanów dynamicznych, urządzenia pomiarowe PMU (Phasor Measurement Unit) i zastosowane w nich algorytmy muszą zapewnić ich odpowiednią spójność w czasie, dynamikę i odporność na sygnały zakłócające. Wymagania w tym zakresie zostały określone w przedmiotowych normach [1, 2]. Spójność pomiarów synchronicznych w rozległym systemie pozwala na ich bezpośrednie porównywanie i dokonywanie innych operacji matematycznych, a to z kolei pozwala na realizację wielu funkcji nieosiągalnych tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Spośród licznych zastosowań [5] można tu wymienić: identyfikację zakłóceń (kołysania mocy, oscylacje międzysystemowe, ocenę stabilności SEE, wydzielanie się obszarów pracy wyspowej, czy wspomaganie w czasie quasi-rzeczywistym estymatora stanu). Istotną cechą systemów opartych na PMU - jest możliwość permanentnej rejestracji pomiarów, która daje możliwość analizowania zaistniałych zakłóceń w SEE, również post factum. Umożliwia to, np. weryfikowanie modeli SEE (w tym modeli elektrowni systemowych) oraz możliwość oceny układów regulacji. Każde "większe" zdarzenie w SEE daje możliwość weryfikacji tych modeli, co znacząco ogranicza koszt[...]

Warunki pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o bardzo małych prądach zwarcia z ziemią DOI:10.15199/74.2017.3.7


  Przedstawiono analizę wybranych kryteriów rozruchowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych w zakresie selektywności i poprawności funkcjonowania w sieciach średnich napięć z izolowanym punktem neutralnym.W artykule przedstawiono analizę wybranych kryteriów decyzyjnych zabezpieczeń ziemnozwarciowych w zakresie ich: selektywności, czułości i poprawności funkcjonowania w sieciach średniego napięcia (SN) z izolowanym punktem neutralnym. Są one wynikiem rozważań teoretycznych oraz efektem długoletnich doświadczeń zdobytych w trakcie uruchomień nowych i modernizowanych układów sieciowych czy przeprowadzonych prób zwarciowych, czego wymiernym efektem jest m.in. konstrukcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego typu ZIo. Charakterystyka przemysłowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia Sieci elektroenergetyczne średniego napięcia w zakładach przemysłowych w Polsce zazwyczaj pracują jako sieci z izolowanym punktem neutralnym. Za takim rozwiązaniem przemawia wiele argumentów - zarówno technicznych jak i normatywnych czy ekonomicznych. Z reguły przemysłowe sieci SN w odróżnieniu od sieci rozdzielczych są mniej rozległe w sensie ich łącznej długości, czego konsekwencją jest stosunkowo niski poziom wartości naturalnych prądów ziemnozwarciowych. W przypadku sieci większych obszarowo, o większych prądach doziemnych (powyżej kilkudziesięciu amperów) często stosowana jest kompensacja prądu ziemnozwarciowego. Wprowadzenie kompensacji znacznie pogarsza warunki pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych, przez co konieczne jest stosowanie automatyki wymuszania składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego (AWSCz). Spotykane są również rozwiązania z punktem neutralnym (p.n.) uziemionym na stale przez rezystor. W artykule skupiono się przede wszystkim na sieciach z izolowanym p.n. jako rozwiązaniem często doziemnym, zazwyczaj w zakresie od 1 do 100 A. Dopóki wartość naturalnego prądu doziemnego nie przekracza kilkudziesięciu amperów, jest to rozwiązanie [...]

Adaptacyjny system odciążania jako alternatywa dla klasycznej automatyki SCO w zakładach przemysłowych DOI:10.15199/74.2017.9.18


  Utrata zasilania w energię elektryczną zakładów przemysłowych zwykle wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla ich funkcjonowania dotyczącymi zarówno: bezpieczeństwa ludzi, pracy maszyn i urządzeń, jak i bezpieczeństwa procesu produkcyjnego. Nawet jeśli wymienione zagrożenia są ograniczone do akceptowalnego poziomu, to brak zasilania często wiąże się z poważnymi skutkami ekonomicznymi. Utrata zasilania może nastąpić w wyniku: awarii lokalnej, obejmującej swym zasięgiem zwykle kilka linii i/lub stacji, większej awarii obszarowej obejmującej fragment sieci dystrybucyjnej, awarii systemowej obejmującej linie i stacje przesyłowe, wielkoobszarowej awarii systemowej lub awarii katastrofalnej. Podczas awarii może dojść do wyłączenia źródeł energii bądź odbiorców, wyodrębnienia lub podziału sieci na autonomiczne obszary, zmiany topologii sieci. Skutkuje to zazwyczaj niezbilansowaniem mocy czynnej w systemie elektroenergetycznym (SEE) lub jego wyodrębnionych fragmentach, a to z kolei prowadzi do zmian częstotliwości. Jedną z form obrony SEE przed nadmiernym deficytem mocy czynnej (stosowaną jako ostateczność u odbiorców) jest instalowanie automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO). Automatyka ta jest przydatna operatorowi SEE, pomaga zbilansować mocowo obszar SEE po wyczerpaniu innych środków zaradczych. Aktywacja automatyki SCO następuje zwykle przy częstotliwości 49 Hz i jest realizowana jako wielostopniowa (od 3 do 6 stopni) do częstotliwości 48 Hz [10]. Ze względu na specyfikę zakładów przemysłowych - zwłaszcza przemysłu ciężkiego, mających własne źródła, taka strategia obrony SEE nie jest skuteczna, a w wielu przypadkach wręcz niewłaściwa. Nie zapewnia odpowiedniego przygotowania układu sieciowego do ewentualnej pracy wyspowej. Stąd potrzeba poszukiwania alternatywnych metod odciążania w stosunku do klasycznej automatyki SCO. Specyfika zakładów przemysłowych z własną generacją w kontekście realizacji automatyki S[...]

Wybrane cechy metrologiczne systemów WAMS DOI:


  Zadaniem systemu pomiarowego jest dostarczenie danych obiektowych (procesowych), które następnie są wykorzystywane do realizacji konkretnego celu. Aby osiągnięcie celu było możliwe, system pomiarowy powinien z jednej strony mieć odpowiednie właściwości metrologiczne, z drugiej - być wyposażony w skuteczny i niezawodny sposób przekazywania danych pomiarowych i sposób zarządzania tymi danymi. Przykładem takiego systemu w elektroenergetyce może być system pomiarów rozliczeniowych energii elektrycznej, dla którego ściśle są zdefiniowane wymagania dla urządzeń pomiarowych, procedury ich certyfikacji i sprawdzeń okresowych, opracowany jest system przekazywania danych, jak i zarządzanie tymi danymi (walidacja, redundancja, bilansowanie, rozliczenia itp.). Rozliczeniowy charakter pomiarów dokonywany w tym systemie wymaga odniesienia do wzorca (etalonu), wg określonych procedur wypracowanych w Polsce przez Główny Urząd Miar (GUM). Określenie cech systemu pomiarowego Wymagania w stosunku do systemu pomiarowego powinny być zdefiniowane w taki sposób, aby z jednej strony umożliwić realizację określonego celu, z drugiej strony uwzględniać: współczesną wiedzę w tym zakresie, możliwości techniczne, warunki pracy w miejscu zainstalowania urządzeń pomiarowych, dostęp do danych pomiarowych, procedury sprawdzeń okresowych itp. Zdefiniowane cechy systemu pomiarowego powinny być technicznie i ekonomicznie uzasadnione, aby cel został osiągnięty w sposób optymalny. Coraz większa precyzja procesów pomiarowych (przy malejących kosztach ich wykonania) stawia systemom pomiarowym wysokie wymagania. Dzięki temu zwiększają się również wymagania w tym zakresie. Przykładem może być system smart grid, jednak w tym przypadku wydaje się, że pojęcie to jest zbyt obszerne, a określone cele zbyt ogólne, aby na tej podstawie mogły powstawać konkretne wymagania dla systemów pomiarowych. Dlatego raczej zostaną sformułowane wymagania w celu realizacji poszczególnych[...]

Selektywne wyłączanie zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć zakładów przemysłowych - część I DOI:10.12915/pe.2014.03.05

Czytaj za darmo! »

W cyklu dwóch artykułów zostaną omówione wybrane zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w izolowanych sieciach średniego napięcia. W niniejszym artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładników prądowych w tego typu instalacjach oraz omówiono i przeanalizowano możliwości powstania zjawiska ferrorezonansu. Zaprezentowane w artykule zagadnienia są punktem wyjścia do analizy poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych, które zostaną przedstawione w drugiej części artykułu. Abstract. The series of two articles will discuss selected factors related to the operation of earth-fault protection in insulated medium voltage networks. This paper specifies the characteristics of medium-voltage power networks in industry, issues related to the proper choice of CTs in this type of installation and it also discusses and analyzes potential ferroresonance phenomena. The issues presented in this paper are the starting point for an analysis of the functioning of earth-fault protection, which will be discussed in the second part of the article. (Selective detection of earthfaults in medium voltage networks of the industrial plants - part I)). Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, zabezpieczenia ziemnozwarciowe, przekładniki Ferrantiego, ferrorezonans. Keywords: earth-fault, earth-fault protection, Ferranti current transformer, ferroresonance. doi:10.12915/pe.2014.03.05 Wstęp Najczęstszą awarią występującą w sieciach średniego napięcia są zwarcia doziemne jednej fazy spowodowane obniżeniem parametrów izolacji, uszkodzeniami mechanicznymi, bądź błędami obsługi. Doziemienie jednej fazy w sieciach izolowanych z reguły nie stanowi jeszcze poważnej awarii. Wzrasta jednak ryzyko powstania groźnego zwarcia wielofazowego. Selektywnie działające zabezpieczenia ziemnozwarciowe pozwalają ograniczyć to ryzy[...]

 Strona 1  Następna strona »