Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Schwann"

Poprawa niezawodności sieci średniego napięcia przez instalację łączników z telesterowaniem DOI:10.15199/74.2016.7.2


  Za początek ery elektryczności w czasach nowożytnych można przyjąć rok 1878, kiedy Joseph Wilson Swan - angielski fizyk, chemik i wynalazca opatentował pierwszą na świecie żarówkę. Rok później, po publicznym przedstawieniu tego wynalazku, rozpoczęto instalowanie lamp Swana w angielskich domach. Thomas Alfa Edison, uważany powszechnie, niezgodnie ze stanem faktycznym, za wynalazcę żarówki, skopiował, a następnie ulepszył wynalazek Swana i opatentował go rok po nim (w 1879 r.) w Stanach Zjednoczonych [26]. Ale to właśnie amerykański samouk Thomas Alfa Edison - wynalazca i przedsiębiorca w latach 1881-1882 zbudował w Nowym Jorku pierwszą na świecie elektrownię publicznego użytku [27]. Właśnie wtedy rozpoczęła się na świecie elektryfikacja, czyli proces rozpowszechniający sieci elektroenergetyczne. Elektryfikowano całe miejscowości i zakłady przemysłowe dzięki słupom podtrzymującym linie elektroenergetyczne i odgałęzieniom od przewodów elektrycznych ze słupów do domów, nazwanych później przyłączami [28]. Na terenach polskich początków elektryfikacji można szukać pod koniec XIX w. W 1939 r. w Polsce było zelektryfikowanych ok. 3% ogółu wsi, a po zakończeniu II wojny światowej już 10% (dzięki przejętych na ziemiach zachodnich i północnych niemieckich zelektryfikowanych wsi) [28]. Powszechna elektryfikacja wsi i osiedli, pierwsza i jedyna w powojennej Polsce, polegała na: doprowadzeniu przewodów elektrycznych napięcia użytkowego do budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz założenie w tych budynkach wewnętrznego urządzenia odbiorczego [23]. Wówczas oczekiwania odbiorców koncentrowały się na dostępie do energii elektrycznej, a standardem w zależności od szacunkowego przychodu gospodarstw, były: 2 lub 3 punkty świetlne i gniazdo wtykowe w mieszkaniu oraz punkt świetlny w zabudowaniach gospodarczych [28]. Dzisiaj dostęp do energii elektrycznej uważany jest za coś naturalnego, oczywistego, a wymagania odbiorców dotyczą przede wszystki[...]

Badanie prefabrykowanych kablowych rozdzielnic szafowych niskiego napięcia i ich wyposażenia w zakresie zagrożenia ogniowego DOI:10.15199/74.2017.3.1


  Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne [4]. Umieszczanie w tej przestrzeni infrastruktury technicznej nie może pogorszyć bezpieczeństwa publicznego. Nie może także przyczynić się do pogorszenia warunków bezpiecznej pracy pracowników wykonujących czynności przy infrastrukturze technicznej. Aby spełnić te ostre wymagania producenci, importerzy i upoważnieni przedstawiciele - przed skierowaniem wyrobów będących elementami infrastruktury technicznej, znajdującej się w przestrzeni publicznej - badają je we własnych, ale też i w niezależnych, często akredytowanych, laboratoriach. Zakres badań reprezentatywnych, odwzorowujących warunki rzeczywiste, jest określony w normach przedmiotowych, traktowanych jako jeden z ważniejszych fragmentów zasad wiedzy technicznej, na którą powołuje się Prawo budowlane [5]. Spośród wszystkich badań, jakim poddawane są prefabrykowane rozdzielnice kablowe niskiego napięcia (nN) i ich wyposażenie, ważną próbą dla oceny bezpieczeństwa osób postronnych w przestrzeni publicznej, w której umieszczono infrastrukturę techniczną, jest badanie w warunkach 4 Rok LXXXV 2017 nr 3 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego [2]. Niemniej jednak ostatnio uwaga inwestorów i producentów rozdzielnic niskiego napięcia i ich wyposażenia została skupiona na kategorii palności tworzyw, z których wykonano obudowę rozdzielnicy oraz tworzyw, z których wykonano rozłączniki izolacyjne i rozłączniki listwowe oraz podstawy bezpiecznikowe listwowe i niskiego napięcia. Normatywne programy badawcze prowadzone na tworzywach sztucznych do określania palności Najwcześniej stosowanym w Polsce programem normatywnym do badania własności cieplnych tworzyw sztucznych, stosowanych jako materiały ele[...]

Wyłączniki próżniowe rozdzielnicy rozdziału pierwotnego średniego napięcia - analiza porównawcza napędów elektromagnesowych i zasobnikowo-sprężynowych DOI:


  W rozdzielnicach rozdziału pierwotnego*) średniego napięcia (SN) wyłączniki służą do zabezpieczania i sterowania siecią SN. Muszą mieć zdolność do załączania, utrzymania przepływu i wyłączania wszelkich prądów, w tym roboczych i zwarciowych, jakie mogą pojawić się w miejscu ich zainstalowania. We współczesnych rozdzielnicach rozdziału pierwotnego SN wszelkie zadania związane z zabezpieczeniem i sterowaniem siecią SN zostały zdominowane przez wyłączniki próżniowe, które wyparły wcześniej powszechnie stosowane wyłączniki o izolacji SF6 i wyłączniki małoolejowe. Przez wiele lat jedynym napędem wyłączników próżniowych były napędy zasobnikowo-sprężynowe, ciągle udoskonalane po to, by stały się w końcu niezawodne. Jednak ta technologia przeszła do lamusa. Kilka lat temu w Europie w rozdzielnicach rozdziału pierwotnego SN pojawiły się wyłączniki próżniowe z innowacyjnym napędem elektromagnesowym, znanym już od wielu lat, szczególnie w Ameryce Północnej i w Australii, dzięki ich powszechnemu stosowaniu w napędach wyłączników i w reklozerach SN. Niezawodne działanie, kompaktowa i ekonomiczna budowa, duża liczba operacji łączeniowych wykonywanych bez konserwacji i przeglądów wskazują, że mogą stanowić alternatywę dla napędów zasobnikowo- sprężynowych. *) Termin "rozdzielnice rozdziału pierwotnego" nie występuje w słowniku terminologicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest tłumaczeniem, zaproponowanym przez dostawców rozdzielnic w Polsce, terminu angielskiego "primary switchgear" oraz terminu "switchgear for primary distribution systems" powszechnie stosowanych przez producentów rozdzielnic. Mgr inż. Mirosław Schwann (miroslaw.schwann@kentia.pl) - KENTIA Firma Konsultingowa, Wejherowo Niekiedy napędy te w wyniku nieprecyzyjnego tłumaczenia nazywane są napędami elektromagnetycznymi, co sugerowałoby, że jest to napęd łącznika mechanizmowego, przestawiany w sposób inny niż ręczny, o tylko jednym położeniu spoczynkowym styków rucho[...]

Badanie palności tworzyw sztucznych stosowanych w aparatach elektrycznych na przykładzie rozłączników bezpiecznikowych listwowych izolacyjnych niskiego napięcia DOI:10.15199/74.2018.8.4


  Infrastruktura techniczna, zapewniająca dostawę energii elektrycznej, umieszczona w przestrzeni publicznej, rozumianej jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne [4], nie może pogorszyć bezpieczeństwa osób postronnych i pracowników wykonujących pracę przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Kluczowe dla bezpieczeństwa jest wyznaczenie odpowiednich stref i odpowiedni dobór materiałów zapewniających bezpieczeństwo w tych strefach. Producenci i dostawcy elementów infrastruktury technicznej przed ich dostawą badają je we własnych ale też i w niezależnych, często akredytowanych, laboratoriach. Zakres badań reprezentatywnych odwzorowujących warunki rzeczywiste jest określony w normach przedmiotowych, traktowanych jako jeden z ważniejszych elementów zasad wiedzy technicznej, na którą powołuje się Prawo budowlane [5]. W rozdzielnicach elektrycznych niskiego napięcia (nn) do rozdziału energii elektrycznej od kilkunastu lat stosowane są rozłączniki bezpiecznikowe listwowe izolacyjne. Spośród wszystkich badań, którym poddawane są kablowe rozdzielnice szafowe niskiego napięcia ważną próbą dla oceny bezpieczeństwa osób postronnych i pracowników wykonujących pracę przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, jest badanie w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego [2]. Niemniej jednak ostatnio uwaga zamawiających i producentów rozdzielnic niskiego napięcia i ich wyposażenia została skupiona na kategorii palności tworzyw, z których wykonano rozłączniki bezpiecznikowe listwowe izolacyjne niskiego napięcia. Programy normatywne do określania palności tworzyw sztucznych stosowanych jako materiały elektroizolacyjne Najwcześniej stosowanym w Polsce programem normatywnym do badania własności cieplnych tworzyw sztucznych, [...]

 Strona 1