Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kajda"

Automatyka restytucyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii DOI:10.15199/74.2017.3.6


  Przedstawiono automatykę sieci średnich napięć jako jeden z czynników mających bezpośredni wpływ na wskaźniki jakości dostaw energii elektrycznej oraz wysokość przychodu regulowanego operatora systemu dystrybucyjnego. Opisano automatykę restytucyjną i jej wpływ na poprawę wskaźników jakości dostaw energii elektrycznej.Obowiązująca od 2016 r. regulacja jakościowa dla operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) stanowi, że wskaźnikami mającymi bezpośredni wpływ na wysokość przychodu regulowanego OSD w latach 2016-2020 będą: wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy SAIDI, wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw SAIFI, czas realizacji przyłączenia CRP, czas przekazywania danych pomiarowo- rozliczeniowych CPD, który zostanie wprowadzony do regulacji jakościowej od 2018 r. Celem nowej regulacji jest skrócenie średnich czasów SAIDI do 136 min w 2020 r. W Polsce w 2014 r. wskaźnik SAIDI wyniósł 272 min, podczas gdy w większości krajów europejskich wynosi poniżej 60 min. Według raportu Rady Europejskich Regulatorów Energii [6] (Council of European Energy Regulators CEER) ok. 75% wartości wskaźników SAIDI i SAIFI dla odbiorców na niskim napięciu (nN) wynika ze zdarzeń w sieci średniego napięcia (SN), 20% ze zdarzeń w obrębie sieci niskiego napięcia i tylko ok. 5% ze zdarzeń w sieci wysokiego napięcia (WN). Według opinii TAURON Dystrybucja [18] podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość i niezawodność dostaw energii jest wiek majątku sieciowego. Szacowana wartość odtworzeniowa dla majątku sieciowego powyżej 40 lat stanowi ok. 25% łącznego majątku tej spółki. Na podstawie analizy przyczyn przerw w dostawie energii wskazano [15], że najbardziej znaczącą poprawę parametrów SAIDI i SAIFI można osiągnąć przez: - wymianę przewodów gołych na niepełnoizolowane w liniach SN przebiegających przez tereny zadrzewione oraz na przewody izolowane w liniach napowietrznych niskiego napięcia, - automatyzację sieci SN związaną głó[...]

Nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieciach inteligentnych DOI:10.15199/74.2017.9.4


  Dziesięć lat temu odbyła się dyskusja [13], czy zintegrowana struktura pomiarowo-decyzyjna WAMS (Wide Area Measuring System) może być określana jako nowa czwarta generacja zabezpieczeń. Podział na generacje w odniesieniu do automatyki zabezpieczeniowej wiąże się ze zmianą postaci sygnałów pomiarowych (analogowe, cyfrowe) oraz zmianą konstrukcji układów przetwarzających sygnały pomiarowe na sygnały wyjściowe, tj. konstrukcje elektromechaniczne, analogowe, a obecnie - cyfrowe. W tym kontekście o czwartej generacji zabezpieczeń będzie można mówić wówczas, gdy sygnałem wejściowym do tych zabezpieczeń będzie sygnał cyfrowy i zabezpieczenie będzie komunikowało się ze światem zewnętrznym wyłącznie za pomocą informacji cyfrowych [1]. Wymaga to zmiany konstrukcji urządzeń pomiarowych oraz układów wykonawczych w łącznikach sterownych tymi zabezpieczeniami. Rozwiązania takie, wykorzystujące magistralę procesową, są obecnie w fazie pierwszych wdrożeń. Tradycyjne przekładniki, będące transformatorami z rdzeniem ferromagnetycznym, przetrwały stulecie z minimalnymi modyfikacjami, pomimo zmieniających się konstrukcji urządzeń wykorzystujących sygnały generowane przez te przekładniki. Zapewne jest to po części spowodowane prostotą ich konstrukcji i sprawdzonym na przestrzeni lat niezawodnym działaniem. Od czasu pojawienia się zabezpieczeń cyfrowych sygnał pomiarowy z przekładników o poziomie 57,7/100 V oraz 1 lub 5 A stał się niewygodny, gdyż układy cyfrowe - a zwłaszcza ich człony przetwarzające sygnał analogowy na cyfrowy - operują na sygnałach napięciowych o wartości rzędu kilku woltów. Obecnie obserwujemy proces częściowego odchodzenia od wykorzystania tradycyjnych przekładników z rdzeniem ferromagnetycznym i zastępowaniu ich przekładnikami pasywnymi małej mocy [5, 6] (sensorami), które co prawda nadal generują analogowy sygnał pomiarowy lecz o znacznie niższym poziomie napięcia, dopasowanym do przetworników analogowo-cyfrowych, stosowa[...]

 Strona 1