Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Szweicer"

Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej typu LOLIMOT do poprawy działania algorytmu zabezpieczenia odległościowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwość poprawy algorytmu cyfrowego pomiaru impedancji poprzez użycie sztucznej sieci neuronowej jako korektora uwzględniającego wpływy wyższych harmonicznych w doprowadzanych sygnałach prądu i napięcia. Zamieszczono wyniki testów symulacyjnych oraz możliwości dalszej poprawy uzyskanych wyników.[...]

Seminarium w Instytucie Energetyki

Czytaj za darmo! »

7 marca 2013 r. w Instytucie Energetyki w Warszawie odbyło się seminarium "Praca zabezpieczeń impedancyjnych i odległościowych bloków energetycznych w warunkach kołysań mocy w sieci elektroenergetycznej", zorganizowane przez Pracownię Automatyki Elektroenergetycznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele PSE , spółek oddziałowych i największych krajowych elektrowni. Spotkanie otworzył p.o. kierownika pracowni - Wojciech Szweicer. Po powitaniu Gości wygłoszone zostały referaty wprowadzające: - "Omówienie prac wykonanych w IE n w latach 2009-2012 na[...]

Specyficzne zagadnienia związane z automatyką zabezpieczeniową dużych bloków wytwórczych DOI:10.15199/74.2015.9.12


  W Polsce większość istniejących bloków elektrowni systemowych wyposażonych jest w moce co najwyżej rzędu 200-300 MW. Kilka większych jednostek to przede wszystkim: blok nr 14 w Elektrowni Bełchatów, dwa bloki w Elektrowni Kozienice (po ok. 500 MW) oraz bloki w Elektrowni Opole (rzędu 360 MW). Ostatnimi czasy rozpoczęto inwestycje związane z budową dalszych bloków dużej mocy, przy czym (jak można zauważyć) są to pojedyncze duże bloki, a nie - jak dotychczas - grupy (elektrownie) mniejszych bloków. Do jednej z najważniejszych (i zapewne najbardziej zaawansowanych) należy budowa bloku nr 11 w E lektrowni Kozienice ([9], inwestor Enea Wytwarzanie). Również zaawansowane są prace przy bloku 450 MW w S talowej Woli ([4], wspólna inwestycja Tauron Wytwarzanie i P GNiG Termika), Jaworznie III ([7], inwestor Tauron Wytwarzanie) oraz dwóch bloków 900 MW w E lektrowni Opole [9, 3], a także jednego 450 MW w T urowie ([10], w obu przypadkach inwestor PGE GiEK ). Wspomniane inwestycje są prowadzone przez spółki ściśle związane z wytwarzaniem energii elektrycznej. Również ważny wpływ na system elektroenergetyczny będą miały inwestycje prowadzone przez grupę Orlen we Włocławku [1] oraz w P łocku [2]. Oba te bloki, o mocach rzędu 500 MW każdy, oprócz dostarczania energii do KSE , mają zwiększać niezawodność energetyczną znajdujących się w pobliżu zakładów przemysłowych. Mapka (rys. 1) przedstawia najważniejsze inwestycje tego typu w ostatnich latach - realizowane, planowane lub z różnych powodów wstrzymane, ale nie całkowicie zarzucone. Podane wartości mocy są przybliżone, a dokładne parametry są niedostępne lub różnią się w zależności od źródeł. Największe obecnie istniejące bloki w KSE są elektrowniami opalanymi węglem. Spora część nowo budowanych bloków jest blokami gazowo-parowymi (CC GT - Combined Cycle Gas Turbine). Dotychczas tego typu bloki były stosowane w polskiej energetyce, jednak były to jednostki o znacznie mniejszych mocach (d[...]

Typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej elektroenergetycznych sieci przemysłowych DOI:10.15199/74.2016.9.11


  Typical problems with automatic protection for industrial electroenergetic networks Słowa kluczowe:elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, sieci przemysłowe, dokumentacja techniczna Przedstawiono charakterystykę przemysłowych sieci średniego napięcia oraz opisano typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej. Keywords:electroenergetic automatic protection, industrial networks,technical documentation The article presents characteristic of industrial medium voltage networks and describes typical problems with automatic protection. Artykuł powstał na podstawie doświadczeń autorów podczas analiz sieci zakładowych i miejskich pod kątem zabezpieczeń. Taka analiza polega na sprawdzeniu: selektywności, koordynacji i poprawności nastawienia wszystkich funkcji zabezpieczeniowych w sieci. Na podstawie tych doświadczeń - realizacja prac dla najróżniejszych zakładów (sieci potrzeb własnych elektrowni, zakłady przemysłowe przyłączone do sieci WN, sieci miejskie itp.) udało się stwierdzić, że większość problemów związanych z EAZ, jest dla wielu (oczywiście nie dla wszystkich) zakładów wspólna. Z tego powodu zadaniem niniejszego artykułu jest wskazanie tych problemów. Wszystkie poniższe przykłady są fikcyjne, ale problemy, jakich one dotyczą, są naprawdę często spotykane. Krótka charakterystyka sieci przemysłowych W przemysłowych sieciach elektroenergetycznych dominują sieci o strukturze promieniowej [4]. Spotykane są również sieci, w których część rozdzielni lub dopływy zasilania rezerwowego pracują w układach magistralnych (są to tzw. układy mieszane). Z powodu konieczności zachowania otwartej struktury sieci w zakładach przemysłowych układy magistralne zasilane są jednostronnie. Analogicznie dla sieci promieniowych nie dopuszcza się konfiguracji sieci, w której doszłoby do powstania układu pętlowego (zamkniętego). Znamionowe napięcie w przemysłowych sieciach średniego napięcia wynosi przeważnie: 6 kV, 10 kV lub 15 kV, niekiedy ta[...]

Analiza możliwości pracy wyspowej rozproszonego źródła energii z generatorem asynchronicznym DOI:10.15199/74.2017.3.9


  Przedstawiono skróconą analizę na podstawie symulacji możliwości autonomicznej pracy wyspowej rozproszonego źródła energii, wyposażonego w generator asynchroniczny.Praca wyspowa źródeł rozproszonych jest bardzo często pożądana. Jest szczególnie korzystna w przypadku sieci przemysłowych, ponieważ pozwala na zwiększenie wydajności produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracy zakładu - nawet w sytuacji utraty podstawowego zasilania z sieci zewnętrznej. Możliwość osiągnięcia bezpiecznych warunków pracy wyspowej źródła rozproszonego zależy od wielu aspektów, szczególnie od: zastosowanej technologii źródła, typu generatora oraz sposobu jego regulacji i przyłączenia do sieci. Nie bez znaczenia jest też struktura sieci, w której pracuje źródło rozproszone. Badania pracy wyspowej źródeł rozproszonych wyposażonych w generatory synchroniczne są dobrze opisane w licznej literaturze np. [1-3, 6, 10]. W literaturze znacznie gorzej są opisane aspekty pracy wyspowej generatorów asynchronicznych. Generatory tego typu często są wykorzystywane jako rozproszone źródła energii w sieciach terenowych, głównie w przypadku małej generacji i mikrogeneracji (np. w małych elektrowniach wodnych oraz najprostszych elektrowniach wiatrowych) [1-3, 6, 10]. Poniżej przedstawiono wyniki badań symulacyjnych obejmujących różne scenariusze tworzenia się wyspy obciążeń, zasilanej przez generator asynchroniczny oraz wnioski. Badania przeprowadzono w różnych warunkach pracy sieci i źródła rozproszonego. Sprawdzenie możliwości pracy wyspowej generatora asynchronicznego W literaturze np. [4, 5, 8, 9] spotyka się analizy możliwości wykorzystania asynchronicznego generatora pracującego, np. w ramach małej elektrowni wodnej do zasilania odbiorów w trybie autonomicznym, czyli po wydzieleniu się wyspy. Aby taka praca była możliwa, potrzebne jest wyposażenie generatora w baterię kondensatorów o odpowiedniej pojemności stanowiącej źródło mocy biernej samowzbudzonej masz[...]

Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni DOI:10.15199/74.2017.9.13


  Urządzeniami realizującymi wyłącznie regulację poprzeczną (regulacja kąta fazowego napięcia wyjściowego w stosunku do napięcia wejściowego) są przesuwniki fazowe. W międzynarodowej normie [4] przesuwnik fazowy zdefiniowano jako: transformator, który wyprzedza lub opóźnia napięciową zależność kątową jednego obwodu względem drugiego. Urządzenia takie pozwalają na wymuszenie zmiany przepływu mocy czynnej przez element sieci (np. linię), z którym przesuwnik jest połączony szeregowo przez oddziaływanie na kąt δ pomiędzy napięciami po jego obu stronach. Nie wpływają one natomiast celowo na poziom napięcia w sieci. Zmiana kąta fazowego napięcia po obu stronach przesuwnika fazowego jest realizowana na takiej samej zasadzie, jak to ma miejsce w przypadku zespołów transformatorowych, stosowanych do regulacji wzdłużnej przez dodanie lub odjęcie od napięcia fazowego danej fazy części napięcia międzyfazowego faz pozostałych, nazywanego napięciem dodawczym lub kwadraturowym (np. do napięcia fazy L1 dodawana lub odejmowana jest część napięcia międzyfazowego L2-L3). W zależności od amplitudy dodawanego napięcia międzyfazowego osiągany będzie różny kąt odchylenia napięcia fazowego. Regulacja napięcia dodawczego odbywa się za pomocą przełączników zaczepów o konstrukcji analogicznej jak w przypadku transformatorów z regulacją przekładni oraz autotransformatorów. Budowa typowych rozwiązań przesuwników fazowych Przesuwniki fazowe, ze względu na budowę ich obwodu magnetycznego, można podzielić na [4]: ● jednordzeniowe (bezpośrednie) - przesuwnik jest skonstruowany za pomocą jednego trójfazowego rdzenia. Przesunięcie fazy jest uzyskiwane przez połączenie uzwojeń w odpowiedni sposób. Uzwojenie z przełącznikiem zaczepów, które jest podłączone do zacisku wejściowego, jest sprzężone magnetycznie z uzwojeniem podłączonym pomiędzy dwoma pozostałymi fazami obwodu, ● wielordzeniowe (pośrednie) - przesuwnik jest skonstruowany jako zespół [...]

 Strona 1