Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Atyaf Al-Tameemi"

PRZESTROJENIA WPOLACH KOMUTACYJNYCH O MAŁEJ POJEMNO´SCI DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH OBSŁUGUJ ˛ ACYCH KILKA RODZAJÓW POŁ ˛ ACZE DOI:10.15199/59.2017.8-9.63


  Elastyczne sieci optyczne sa˛ rozszerzeniem dotychczasowych sieci optycznych bazuja˛cych na stałej szeroko- ´sci kanałów optycznych [7, 12, 16]. Chocia˙z ´swiatłowody dostarczaja˛ szerokiego pasma, umoz˙liwiaja˛cego transmisje ˛ danych z bardzo duz˙a˛ szybkos´cia˛, wraz ze wzrostem ruchu internetowego efektywne zarza˛dzanie pasmem, tak- ˙ze w sieciach optycznych, staje si˛e powoli coraz istotniejszym problemem. Problem ten staje si˛e jeszcze bardziej istotny, gdy charakter ruchu w sieci optycznej zmienia si˛e ze statycznego na dynamiczny, czyli gdy ´scie˙zki optyczne sa˛ cze˛sto zestawiane i rozła˛czane. W elastycznych sieciach optycznych pasmo jest przydzielane dla ´scie˙zki optycznej w zale˙zno´sci od wymaga´n u˙zytkownika. Pozwala to na elastyczne i efektywne wykorzystanie widma dost˛epnego w ´swiatłowodach. Pasmo przypisane do kanału optycznego zale˙zy od wymaganej szybko´sci transmisji, odległos´ci, na która˛ maja˛ byc´ przesłane dane, jako´sci ´scie˙zki optycznej, odst˛epu mi˛edzy kanałami, a tak- ˙ze zastosowanej metody modulacji [7, 12, 18, 19]. W celu efektywnego przydzielania pasma, całe spektrum optyczne jest podzielone na wa˛skie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe, a kanał optyczny mo˙ze zajmowa´c kilka takich szczelin cz˛estotliwo´sciowych. Szczelina cz˛estotliwo´sciowa jest cz˛esto w literaturze okre´slana skrótem FSU (ang. Frequency Slot Unit). Ogólnie, pasmo przydzielone do jednej ´scie˙zki optycznej mo˙ze zajmowa´cmszczelin cz˛estotliwo- ´sciowych, przy czym istotnym ograniczeniem jest to, ˙ze musza˛ to byc´ sa˛siednie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe. Poła ˛czenie zajmuja˛ce m szczelin cze˛stotliwos´ciowych jest nazywane poła˛czeniem m-szczelinowym. Poła˛czenia realizowane w elastycznych sieciach optycznych musza˛ byc´ tak˙ze obsługiwane w w˛ezłach tych sieci. W˛ezły te nazywane sa˛ elastycznymi we˛złami optycznymi ba˛dz´ tez˙, mówia ˛c s´cis´lej o samym polu komutacyjnym takich we˛złów, elastycznymi polami komut[...]

 Strona 1