Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Robert Kawecki"

ZASTOSOWANIE MODELU WIELOŚCIANOWEGO DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SYSTEMU LOKALIZACJI WE WNĘTRZACH BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2016.6.49


  APPLICATION OF MULTI-WALL INDOOR PROPAGATION MODEL FOR DESIGNING INDOOR LOCALIZATION SYSTEM Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób wykorzystania modelu propagacyjnego Multi-Wall do wspomagania procesu projektowania systemu lokalizacji bezprzewodowej, działającego we wnętrzu budynku. System lokalizacyjny wykorzystuje nadajniki pracujące w standardzie Bluetooth oraz urządzenie mobilne do wyznaczania położenia wewnątrz pomieszczeń zamkniętych z dokładnością do strefy, zidentyfikowanej za pomocą obszaru, na którym odbierany jest sygnał danego nadajnika. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje model propagacyjny Multi-Wall do zoptymalizowania ilości wykorzystanych nadajników oraz ich usytuowania. Przedstawiono wyniki pomiarów zasięgów nadajników Bluetooth Beacon oraz ich porównanie z danymi uzyskanymi z wykorzystaniem modelu Multi- Wall. Abstract: In the paper the utilization of Multi-wall propagation model to the design process of wireless location system operating inside the building is presented. Localization system uses Bluetooth Beacons and the mobile device to determine the position of the user within the indoor area showing the zone associated with the nearest transmitter. The proposed solution uses a Multi-Wall propagation model to optimize the number of transmitters and their location. The results of measurements of Bluetooth transmitters ranges and their comparison with the data obtained with Multi-Wall model were presented. Słowa kluczowe: systemy lokalizacyjne, RSSI, Bluetooth Beacon, model Multi-Wall Keywords: Indoor Localization, RSSI, Bluetooth Beacon, Multi-Wall 1. WSTĘP Systemy umożliwiające lokalizowanie ludzi i przedmiotów stanowią obecnie bardzo intensywnie rozwijającą się gałąź techniki. Oprócz metod stosowanych do określania położenia wykorzystujących sygnał GPS, pozwalających na wyznaczenie lokalizacji na zewnątrz budynków, tworzone są nowe rozwiązania umożliwiające realizowanie tej funkcji rów[...]

ANALIZA WPŁYWU BŁĘDÓW MAP REFERENCYJNYCH NA DOKŁADNOŚĆ LOKALIZOWANIA TERMINALA Z WYKORZYSTANIEM RSSI I ALGORYTMU FILTRACJI CZĄSTECZKOWEJ DOI:10.15199/59.2018.6.22


  1. WSTĘP W ostatnich latach można zaobserwować duże zainteresowanie rozwojem różnorodnych systemów lokalizacyjnych wykorzystujących punkty dostępowe lokalnych sieci bezprzewodowych (WLAN), bądź nadajniki małej mocy, tzw. znaczniki radiowe (ang. beacon), zgodne ze standardem BLE (ang. Bluetooth Low Energy) [2][3][6][8]. Rozwiązanie problemu lokalizowania terminala mobilnego we wnętrzach budynków, w których zwykle nie jest dostępny dostatecznej jakości sygnał pochodzący z nadajników systemów satelitarnych, pozwoliło na opracowanie różnorodnych aplikacji wymagających do poprawnego działania informacji o położeniu terminala użytkownika (LBS, z ang. Location Based Services). Można do nich zaliczyć np. całą gamę systemów umożliwiających dostarczanie kontekstowych treści reklamowych klientom centrów handlowo-usługowych. Większość współczesnych wewnątrzbudynkowych systemów lokalizacyjnych implementuje metody wykorzystujące pomiary poziomu mocy odebranej (RSS, ang. Received Signal Strength). Wskaźnik mocy odebranej RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator) jest dostępny w większości dostępnych na rynku układów radiowych. Rozwiązania wykorzystujące pomiar czasu propagacji sygnału, np. systemy ultraszerokopasmowe (UWB), oferują znacznie lepszą dokładność niż te wykorzystujące RSS, ale są one znacznie droższe i wymagają dedykowanej infrastruktury [2][3][8], niekompatybilnej z interfejsami współczesnych terminali mobilnych (np. smartfonów). Do najczęściej stosowanych w wewnątrzbudynkowych systemach lokalizacyjnych wykorzystujących znaczniki BLE oraz odczyty RSSI, należą metody korelacyjne. Podstawowa zasada działania takich systemów zakłada ocenę podobieństwa parametrów sygnałów rejestrowanych przez terminal użytkownika z wzorcowymi wartościami przechowywanymi w referencyjnej bazie danych. Znając rozkład przestrzenny parametrów sygnałów nadawanych przez poszczególne nadajniki systemu lokalizacyjnego w obszarze, po którym porus[...]

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU FILTRACJI CZĄSTECZKOWEJ DO WYZNACZANIA LOKALIZACJI WE WNĘTRZACH BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2017.6.62


  Wewnątrzbudynkowe radiowe systemy lokalizacyjne cieszą się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem, także w kontekście Internetu Rzeczy. Rozwój niedrogich rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania z popularnymi urządzeniami mobilnymi pozwolił na opracowanie licznych aplikacji wykorzystujących informację o położeniu terminala (LBS, z ang. Location Based Services). Systemy takie wykorzystywane są na przykład w celu dostarczania użytkownikowi informacji marketingowych, czy poprawy jego bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Systemy realizujące powyższe funkcje we wnętrzach budynków, ze względu na brak dostępności dostatecznej jakości sygnału z nadajników satelitarnych, do wyznaczania położenia terminala najczęściej wykorzystują informacje o parametrach lokalnie odbieranych sygnałów radiowych nadawanych przez punkty dostępowe sieci Wi-Fi lub znaczniki (ang. beacon) pracujące w standardzie Bluetooth Low Energy [3]. Ze względu na łatwość wykonania pomiaru, jednym z najczęściej wykorzystywanych w systemach lokalizacyjnych parametrów sygnałów jest poziom mocy odebranej (RSS, ang. Received Signal Strength). Wskaźnik mocy odebranej RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator) jest implementowany praktycznie we wszystkich dostępnych na rynku układach radiowych. Dostępne są rozwiązania wykorzystujące pomiar czasu propagacji sygnału, które są znacząco dokładniejsze niż te wykorzystujące RSS, ale są one znacznie droższe i wymagają dedykowanej infrastruktury [1]. Znając rozkład natężenia pola elektromagnetycznego w obszarze, po którym porusza się użytkownik terminala mobilnego [7], można wykorzystać różne metody [1][4][6] wyznaczenia estymaty jego położenia. Do najczęściej stosowanych, należą metody korelacyjne, których wynik działania uzależniony jest od podobieństwa parametrów sygnałów rejestrowanych przez terminal użytkownika z wzorcowymi wartościami przechowywanymi w bazie referencyjnej. Wykorzystanie tej klasy metod wiąż[...]

 Strona 1