Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Remigiusz Rajewski"

WARUNKI NIEBLOKOWALNOS´CIW WA˛SKIM SENSIE DLA WIELOUSŁUGOWEGO OPTYCZNEGO POLA KOMUTACYJNEGO TYPU log2N 􀀀 1 DLA MODELU PASMA DYSKRETNEGO DOI:10.15199/59.2015.8-9.33


  W niniejszym artykule opracowane zostały warunki nieblokowalnos ´ci w wa˛skim sensie dla wielousługowego pola komutacyjnego typu log2N 􀀀 1 dla przypadku modelu pasma dyskretnego. Warunki te nie były dota˛d rozwaz˙ane w literaturze przedmiotu. Przedstawiono stosowne twierdzenie okres´laja˛ce minimalna˛ liczbe˛ płaszczyzn, z których musi by´c zbudowane pole komutacyjne typu log2N 􀀀 1 aby było polem nieblokowalnym w wa˛skim sensie. Ponadto zamieszczony został dowód konieczny i wystarczaja˛cy wspomnianego twierdzenia oraz zamieszczono kilka przykładów liczbowych. 1. WPROWADZENIE Pole komutacyjne typu log2 N 􀀀 1 zostało formalnie opisane w pracach [1-4]. Wielopłaszczyznowa odmiana wspomnianego pola komutacyjnego, nazywana równie˙z polem komutacyjnym typu multi-log2 N 􀀀 1, została natomiast opisana w pracach [4-6]. Dokładna liczba płaszczyzn p, z których zbudowana jest struktura pola komutacyjnego typu multi-log2 N 􀀀 1, zale˙zy od warunków nieblokowalno ´sci, które spełnia ta struktura. Przez płaszczyzny nale˙zy rozumie´c tutaj kopie pola komutacyjnego typu log2 N 􀀀 1 umieszczone wzgl˛edem siebie równolegle i poła˛czone odpowiednio do wejs´c´ i wyjs´c´ danej architektury pola komutacyjnego. Idea wielopłaszczyznowo´sci przedstawiona jest na rysunku 1.Warunki na nieblokowalnos ´c´ w wa˛skim sensie dla architektury przestrzennego pola komutacyjnego typu multi-log2 N 􀀀 1 zostały wyprowadzone i udowodnione w [4, 5], natomiast warunki na przestrajalno´s´c wspomnianej struktury przestrzennej wyprowadzono i udowodniono w [4, 6]. Ró˙zne struktury pól komutacyjnych z ruchem zintegrowanym (ang. multirate) omówione zostały w pracach [7-21]. Warto zauwa˙zy´c, ˙ze analiza tego typu pól charakteryzuje si˛e coraz wi˛ekszym zainteresowaniem w ostat-nich czasach [22-26]. Podyktowane jest to w obecnych czasach wykorzystaniem tego typu pól komutacyjnych w centrach danych (ang. data cen[...]

ARCHITEKTURA POLA KOMUTACYJNEGO NIEBLOKOWALNEGO WWA˛SKIM SENSIE DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH DOI:10.15199/59.2016.8-9.57


  W artykule przedstawiono i udowodniono warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie dla jednej z moz˙- liwych architektur pola komutacyjnego przeznaczonego do pracy w w˛ezłach elastycznych sieci optycznych. Proponowane pole trzysekcyjne zawiera w sekcjach skrajnych po jednym komutatorze przeła˛czaja˛cym sygnał w przestrzeni a w sekcji s´rodkowej p komutatorów konwertuja˛cych sygnał w dziedzinie długo´sci fali.Warunki nieblokowalno´sci wyznaczaja ˛ konieczna˛ i wystarczaja˛ca˛ liczbe˛ komutatorów p, dla których moz˙liwe jest zestawienie kaz˙dego poła˛czenia optycznego z˙a˛daja˛cego nie wie˛cej niz˙ m podstawowych szczelin cze˛- stotliwo´sciowych. Abstract: Strict-sense nonblocking conditions for one of possible architectures of a switching fabric for elastic optical networks are presented and proven in this paper. The proposed three stage switching fabric has one space switch in every outer stage and p wavelength switches in the middle stage. Sufficient and necessary nonblocking conditions define a number of middle stage switches p for which it is possible to set up every connection which requires no more than m frequency slot units. Słowa kluczowe: Elastyczne sieci optyczne, fotoniczne systemy komutacyjne, optyczne pola komutacyjne, warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie. Keywords: Elastic optical networks, optical switching fabrics, photonic switching systems, strict-sense nonblocking conditions. 1. WPROWADZENIE Elastyczne sieci optyczne (ang. elastic optical networks - EON) stanowia˛ nowy paradygmat w sieciach teleinformatycznych. Sieci EON umoz˙liwiaja˛bardziej efektywne wykorzystanie przepustowo´sci ´swiatłowodów w porównaniu do tradycyjnych rozwia˛zan´ DWDM (ang. dense wavelength division multiplexing). W sieciach EON pasmo przyznane kanałowi optycznemu zale˙zy od z˙a˛danej pre˛dkos´ci transmisji, wymaganej odległos´ci transmisji, jako´sci transmisji oraz/lub rodzaju modulacji [1, 3, 8, 10]. Aby umoz˙liwic´ prak[...]

PRZESTROJENIA WPOLACH KOMUTACYJNYCH O MAŁEJ POJEMNO´SCI DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH OBSŁUGUJ ˛ ACYCH KILKA RODZAJÓW POŁ ˛ ACZE DOI:10.15199/59.2017.8-9.63


  Elastyczne sieci optyczne sa˛ rozszerzeniem dotychczasowych sieci optycznych bazuja˛cych na stałej szeroko- ´sci kanałów optycznych [7, 12, 16]. Chocia˙z ´swiatłowody dostarczaja˛ szerokiego pasma, umoz˙liwiaja˛cego transmisje ˛ danych z bardzo duz˙a˛ szybkos´cia˛, wraz ze wzrostem ruchu internetowego efektywne zarza˛dzanie pasmem, tak- ˙ze w sieciach optycznych, staje si˛e powoli coraz istotniejszym problemem. Problem ten staje si˛e jeszcze bardziej istotny, gdy charakter ruchu w sieci optycznej zmienia si˛e ze statycznego na dynamiczny, czyli gdy ´scie˙zki optyczne sa˛ cze˛sto zestawiane i rozła˛czane. W elastycznych sieciach optycznych pasmo jest przydzielane dla ´scie˙zki optycznej w zale˙zno´sci od wymaga´n u˙zytkownika. Pozwala to na elastyczne i efektywne wykorzystanie widma dost˛epnego w ´swiatłowodach. Pasmo przypisane do kanału optycznego zale˙zy od wymaganej szybko´sci transmisji, odległos´ci, na która˛ maja˛ byc´ przesłane dane, jako´sci ´scie˙zki optycznej, odst˛epu mi˛edzy kanałami, a tak- ˙ze zastosowanej metody modulacji [7, 12, 18, 19]. W celu efektywnego przydzielania pasma, całe spektrum optyczne jest podzielone na wa˛skie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe, a kanał optyczny mo˙ze zajmowa´c kilka takich szczelin cz˛estotliwo´sciowych. Szczelina cz˛estotliwo´sciowa jest cz˛esto w literaturze okre´slana skrótem FSU (ang. Frequency Slot Unit). Ogólnie, pasmo przydzielone do jednej ´scie˙zki optycznej mo˙ze zajmowa´cmszczelin cz˛estotliwo- ´sciowych, przy czym istotnym ograniczeniem jest to, ˙ze musza˛ to byc´ sa˛siednie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe. Poła ˛czenie zajmuja˛ce m szczelin cze˛stotliwos´ciowych jest nazywane poła˛czeniem m-szczelinowym. Poła˛czenia realizowane w elastycznych sieciach optycznych musza˛ byc´ tak˙ze obsługiwane w w˛ezłach tych sieci. W˛ezły te nazywane sa˛ elastycznymi we˛złami optycznymi ba˛dz´ tez˙, mówia ˛c s´cis´lej o samym polu komutacyjnym takich we˛złów, elastycznymi polami komut[...]

Sieci sterowane programowo SDN oraz środowisko OpenFlow


  Sieci sterowane programowo SDN (Software Defined Networks) zostały wprowadzone przez naukowców jako wynik ich niezadowolenia, wynikającego z braku możliwości testowania nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wynikało to z wielkości sieci dostępnych czy też możliwych do zbudowania dla celów testowych (koszty). Typowe sieci akademickie nie były wystarczająco duże i wystarczająco rozbudowane - niewystarczające pasmo, drogi sprzęt (przełączniki, rutery) uniemożliwiały testowanie nowych pomysłów na odpowiednio dużą skalę. Z drugiej strony przełączniki i rutery w sieci szkieletowej Internetu są zamknięte - ich oprogramowanie stanowi własność intelektualną takich firm, jak Cisco czy Hewlett-Packard. Z tego względu w niektórych przypadkach było niemożliwe programowanie sieci, nawet jeżeli był do nich dostęp. Ponadto operatorzy nie dopuszczają możliwości wprowadzania ruchu testowego do rzeczywistych sieci ze względów bezpieczeństwa. Odpowiedzią naukowców (z uniwersytetów w Stanford, Princeton, Kalifornii, Waszyngtonu oraz z MIT) na taki stan rzeczy było zaproponowanie w marcu 2008 roku standardu OpenFlow. Otworzył on Internet dla środowiska akademickiego [1, 2]. OpenFlow jest standardem otwartym, umożliwiającym scentralizowanie programowania tabel przepływów w przełącznikach i ruterach [3, 4]. Tabele te zawierają informacje o przepływach, które stanowią instrukcje dla rutingu i przetwarzania pakietów. Innymi słowy - decydują one np. o tym, jaki pakiet powinien być wysłany jakim portem. Podejście to umożliwia zarządzanie tabelami przepływów (dodawanie, usuwanie albo modyfikowanie wpisów w tabeli przełącznika lub rutera) przez centralny kontroler SDN (SDN Controller). Mocną stroną tego rozwiązania jest to, iż naukowcy mogą eksperymentować z zupełnie nowymi typami przepływów nieoddziałującymi na już istniejące [5]. Proponowane podejście dość znacznie ułatwia testowanie protokołów rutingu i przełączania. Pomysły tego ty[...]

 Strona 1