Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"SIWEK A."

Wykorzystanie biopolimerów w rolnictwie

Czytaj za darmo! »

Producenci i ogrodnicy amatorzy od wielu lat wykorzystują folie polietylenowe do ściółkowania gleby, bezpośredniego osłaniania roślin i pokrywania tuneli. Powszechnie stosowane ściółkowanie zapobiega wzrostowi chwastów, erozji i umożliwia lepsze wykorzystanie nawozów zwłaszcza na lekkich, piaszczystych glebach. Rośliny lepiej rozwijają się, ich wzrost przebiega szybciej, a plonowanie następuje wcześniej. Zastosowanie osłon polietylenowych (PE) w rolnictwie ma jednak szereg wad m.in. muszą być one usuwane z pola po zakończeniu uprawy - co jest trudne i pracochłonne, folie powstają ze źródeł nieodnawialnych - polietylen jest produktem polimeryzacji etylenu pochodzącego z przeróbki ropy naftowej, utylizacja tego materiału jest droga. Zużycie tworzyw sztucznych i ich wpływ[...]

Graphical analysis of load pattern in Polish Power System using PCA and Kohonen map

Czytaj za darmo! »

This work presents the graphical analysis of the load patterns of the Polish Power System by using two kinds of multidimensional decompositions - statistical PCA and the neural Kohonen map. Presented results of analysis can be directly used to the construction of the prediction model of the electroenergetic load in both short and long time perspectives. Streszczenie. Praca przedstawia dogłębną analizę obciążeń Polskiego Systemu Elektroenergetycznego przy użyciu dwóch rodzajów dekompozycji wielowymiarowych - statystycznej PCA i neuronowej - mapy Kohonena. Przedstawione wyniki można użyć bezpośrednio do zbudowania systemu predykcji obciążeń elektroenergetycznych - zarówno krótko jak i długoterminowej. (Graficzna analiza obciążeń Polskiego Systemu Elektroenergetycznego przy pomocy PCA i[...]

Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej


  Przedstawiono wpływ obudowy na kinematykę przepływu przez promieniową palisadę profili płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obudowy na składową obwodową prędkości bezwzględnej. Składowa ta decyduje o stopniu konwersji energii ruchu obrotowego wieńca na ciśnienie, czyli ma bezpośredni wpływ na sprawność maszyny. Innym zjawiskiem przepływowym, mającym wpływ na osiągi wentylatora jest turbulencja przepływu, powodująca rozpraszanie energii. W pracy przedstawiono szereg wyników badań rozkładu prędkości bezwzględnej, jej składowych oraz turbulencji za pracującym wirnikiem promieniowym. Jako główne narzędzie pomiarowe posłużył termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar wszystkich wspomnianych wcześniej wielkości. Keywords: palisade, thermo-anemometer, kinematics of flow, turbulence, fan, efficiency, work, peripheral component, radial component Abstract The influence of casing on the kinematics of a flow through the radial palisade of flat profiles is presented with particular emphasis on the impact of the casing on peripheral component of absolute velocity. The component determines the efficiency of flow machines showing conversion rate of the wheel rim rotation energy into pressure. Flow turbulence is another flow parameter affecting the performance of the fan and resulting in energy dissipation. The work presents a number of results concerning absolute velocity distribution, its components and the turbulence appearing behind operating radial rotor. The main tool used for presenting the flow is a three-fiber thermo-anemometer enabling the measurement of the absolute velocity of the air flow and its components in the spatial Cartesian coordinates system and its turbulence as well. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej The Influence of Spiral Casing on Energy Conversion in Low-Pressure Radial Machi[...]

Electrical power forecasting for small energetic railway region using SVM

Czytaj za darmo! »

The paper presents the Support Vector Machine (SVM) approach to the short term (24 hours ahead) load forecasting for small energetic region serving the railway system. The main problem in such forecasting is large diversity of load demand, changing from hour to hour. The proposed solution applies 24 SVM networks responsible for prediction of the load demand for each hour of the day. The results [...]

Prognozowanie obciążeń 24-godzinnych w systemie elektroenergetycznym z użyciem zespołu sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. Praca przedstawia zastosowanie zespołu sieci neuronowych w prognozowaniu zapotrzebowania 24-godzinnego na energię elektryczną w systemie elektroenergetycznym. Autorzy proponują zastosowanie wielu predyktorów neuronowych działających równolegle na tych samych danych wejściowych. Prognozy poszczególnych sieci są integrowane w jedną prognozę szeregu 24 wartości odpowiadających 24 godzinom doby z wyprzedzeniem jednodniowym. Zaproponowano i przebadano dwa różne warianty metod integracji porównując wyniki z prognozami wykonanymi przy zastosowaniu pojedynczego predyktora. Abstract. The paper presents the ensemble of neural network predictors to forecast the 24-hour load pattern for the next day in the power system. Four different structures of neural networks have been applied[...]

 Strona 1  Następna strona »