Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT CZERWIŃSKI"

Kodowanie stanów samokorekcyjnych układów sekwencyjnych

Czytaj za darmo! »

Rozwój układów programowalnych doprowadził do wyraźnego wyodrębnienia się dwóch głównych grup układów tzn. układów CPLD (ang. Complex Programmable Logic Devices) i układów FPGA (Field Programmable Gate Array) [6]. Układy CPLD zwane układami matrycowymi zawierają programowalną matrycę logiczną oraz konfigurowalne bloki logiczne podobne do prostych układów PLD, zawierające programowalną matry[...]

Modelowanie automatów synchronicznych w języku VHDL pod kątem efektywnego wykorzystania niezależnych narzędzi syntezy

Czytaj za darmo! »

Ewolucja układów programowalnych doprowadziła do wyraźnego wyodrębnienia się dwóch głównych rodzajów architektur tych układów: - CPLD (ang. Complex Programmable Logic Devices), - FPGA (ang. Field Programmable Gate Array). Klasyczna architektura układów CPLD zawiera zestaw bloków logicznych połączonych ze sobą za pomocą jednopoziomowej centralnej matrycy połączeniowej. Struktura bloków logicznych przypomina budowę prostych układów PLD: zawiera programowalną matrycę iloczynów, blok rozprowadzania iloczynów, programowalną komórkę logiczną z elementem pamięci oraz blok wyjściowy. Najważniejszą strukturą, służącą do implementacji funkcji kombinacyjnych w układach CPLD jest programowalna matryca iloczynów. Stąd też układy tego typu często nazywa się układami matrycowymi. Podobnie [...]

State minimization by means of incompatibility graph coloring


  The mathematical model of a sequential circuit is a Finite State Machine (FSM). A Finite State Machine is generally defined as a five-tuple: {X, Y, S, δ, λ}, where: X is a finite input alphabet, Y is a finite output alphabet, S is a finite set of states, δ is the transition function, and λ is the output function. The transition function of an FSM determines the next state of the automaton (S+), and the output function determines outputs. The structure of the FSM is presented in Fig. 1. Internal states of an FSM are given mostly symbolic values. FSMs can be represented by a State Transition Table (STT). Every row of an STT corresponds to a transition between two states of the machine. The rows are divided into four columns corresponding to the primary inputs, present states, next states, and primary outputs (the kiss format). The rows of a STT are called symbolic implicants. An example of a state transition graph, with a corresponding STT, is presented in Fig. 2. Fig. 1. The structure of an FSM Rys. 1. Schemat blokowy układu sekwencyjnego Fig. 2. A state transition graph and a corresponding STT Rys. 2. Graf przejść automatu z odpowiadającą mu tablicą przejść-wyjść X Y S Clk S+ s1 1/01 s2 0/10 0/11 1/00 1 s1 s1 01 0 s1 s2 11 0 s2 s2 10 1 s2 s1 00 S+ X S Y Podsumowanie W artykule przedstawiono układ sterowanego cyfrowo aktywnego oscylatora harmonicznego, w którym jako elementy inercyjne wykorzystano dwa popularne wzmacniacze operacyjne TL081. Badania prezentowane w pracy motywowane były potrzebą poszukiwania rozwiązań układowych dla tego typu obwodów. Zaletą prezentowanego w pracy obwodu jest zapewnienie możliwości cyfrowego przestrajania jego parametrów (zarówno częstotliwości jak i amplitudy). Układy projektowane w oparciu o prezentowaną w pracy koncepcję teoretyczną m[...]

Sterowanie bezszczotkowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi


  Zastosowanie silnika elektrycznego praktycznie zrewolucjonizowało przemysł. Nie stało się to jednak szybko. Zaprezentowany w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku silnik komutatorowy nie miał znaczenia praktycznego. Dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku pierwszy silnik DC, a później AC zostały wprowadzone do przemysłu. Dziś oczywiście trudno sobie wyobrazić przemysł (i nie tylko) bez silników elektrycznych. "Choroby" i niedostatki klasycznych silników wymuszały ciągły rozwój dziedziny. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku zaprezentowano pierwszy silnik z magnesami trwałymi, lecz ówczesne magnesy trwałe miały małą energię i nie mogły konkurować ze wzbudzeniem elektromagnetycznym. Dopiero w XX wieku, najpierw magnesy ferrytowe, a później magnesy z pierwiastków ziem rzadkich wygrały tę konkurencję. Rozwój elektroniki umożliwił zastąpienie komutatora mechanicznego w maszynach prądu stałego komutatorem elektronicznym. Wyeliminowanie komutatora i szczotek nie jest jedyną zaletą tych silników. Silniki te bowiem cechują się dużym momentem obrotowym i dużą sprawnością. Brak komutatora i szczotek spowodował, że ciężar sterowania przeniósł się w kierunku elektronicznego sterowania silnikiem elektrycznym. Pojawienie się silników o dużym momencie, płynnej regulacji prędkości obrotowej, a przy tym o dużej sprawności, kolejny raz odmieniło jakość napędów stosowanych w przemyśle. Silniki bezszczotkowe udanie wkroczyły do dziedzin, w których klasyczne konstrukcje silników się nie sprawdziły. Jedną z takich dziedzin jest przemysł samochodowy, a precyzyjniej chodzi o napęd samochodu. Umiejętne zaprojektowanie napędu elektrycznego lub hybrydowego samochodu nie jest sprawą łatwą. Producenci samochodów oraz ośrodki badawcze intensywnie pracują nad rozwojem tej dziedziny, a na naszych ulicach samochód hybrydowy to wciąż rzadki widok. Celem artykułu jest przedstawienie modelu matematycznego bezszczotkowego silnika synchronicznego[...]

Zastosowanie enkodera absolutnego do sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi


  Pojawienie się silników z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM wprowadziło nową jakość w układach napędowych. Silnik ten pozwala uzyskać duży moment obrotowy, dużą sprawność. Posiada liniową charakterystykę mechaniczną, największy współczynnik mocy z masy silnika, małe elektromechaniczne stałe czasowe, dużą przeciążalność oraz posiada możliwość wytwarzania momentu w czasie postoju [1,6]. Celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania enkodera absolutnego do sterowania bezszczotkowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM (PMSM). Zastosowanie enkodera umożliwia także pomiar prędkości obrotowej silnika. Układ napędowy z silnikiem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM (PMSM) umożiwia pracę układu napędowego w dwóch strefach regulacji prędkości obrotowej [1]: - w strefie pierwszej, to jest w zakresie prędkości obrotowej 0 < n ≤ nn (regulacja przy stałym momencie), regulacja odbywa się poprzez zmianę wartości napięcia silnika, - w drugiej strefie, to jest w zakresie prędkości obrotowej nn < n≤ nmax (regulacja przy stałej mocy) odbywa się przez odwzbudzanie silnika prądem twornika. W pierwszej strefie regulacji wektory strumienia wzbudzenia ψf i siły magnetomotorycznej twornika Θ są do siebie prostopadłe i nie oddziaływują na siebie. W drugiej strefie regulacji kąt δ między wektorami strumienia wzbudzenia ψf i siły magnetomotorycznej twornika Θ zmienia się w przedziale 90°<δ<180°, co powoduje odwzbudzanie silnika. Regulacja prędkości obrotowej w dwóch strefach wymaga rozbudowanego układu sterowania. Praca w dwóch strefach regulacji została przedstawiona na rys. 1 [3, 4]. Poprawnie działający układ napędowy powinien realizować możliwie szybko zadawane mu polecenia. Wymaga to ciągłego i dokładnego pomiaru kąta położenia wirnika względem osi pasm uzwojenia two[...]

Sterowanie silnikiem PMSM z zachowaniem stałego kąta mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych 3-fazowego synchronicznego silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi zamontowanymi na powierzchni wirnika o sinusoidalnym przebiegu SEM. Główny nacisk położono na eksperymentalne wyznaczenie charakterystyki moment-prędkość w strefie stałego momentu z zachowaniem stałego kąta mocy =90. Stały kąt mocy oznacza brak osłabienia strumienia wzbudzenia (id=0). Dodatkowo sprawdzono jak przesunięcie kąta fazowego wpływa na wyznaczoną charakterystykę moment-prędkość. Abstract. This paper presents the results of experimental three-phase synchronous brushless motor with permanent magnet mounted on the rotor surface sinusoidal SEM. The focus is on experimental determination torque-speed characteristics are constant torque at constant power angle =90. Solid angle by means no excitation flux weakening (id = 0). Additionally tested as phase angle shift affects the characteristics of timedetermined speed. (PMSM motor control at constant power angle). Słowa kluczowe: silnik z magnesami trwałymi, enkoder, sterowanie wektorowe, moment obrotowy. Keywords: PMSM, encoder, field oriented control, torque. Wstęp Silniki z magnesami trwałymi pozbawione są komutatora, dlatego ciężar sterowania przenosi się znacząco w kierunku elektronicznego sterowania silnikiem elektrycznym. Silniki z magnesami trwałymi, oprócz wysokiej sprawności i momentu obrotowego, cechują się małą masą, co ma duże znaczenie w przypadku projektowania pojazdów. Naturalnie, w celu uzyskania dużej sprawności pojazdu, układ mechatroniczny powinien być zbudowany z wykorzystaniem podzespołów o najwyższej sprawności energetycznej. Jeżeli chodzi o silniki elektryczne to najwyższą sprawność i największy moment obrotowy mają silniki z magnesami trwałymi NdFeB [3]. Silniki elektryczne z magnesami trwałymi pozwalają na uproszczenie konstrukcji silnika. Stojan silnika jest zwykle podobny do stojana silników indu[...]

Układ napędowy z silnikiem z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono stanowisko do uruchamiania silników 3-fazowych z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM umożliwiające pomiar charakterystyk mechanicznych silnika o napięciu znamionowym do 400V oraz prądzie znamionowym do 35A. Stanowisko laboratoryjne składa się z kilku połączonych ze sobą modułów sprzętowych: moduł procesora sygnałowego, moduł komunikacji z użytkownikiem, moduł optoizolacji, moduł pomiarowy, moduł falownika, moduł zasilania. W artykule przedstawione wybrane problemy związane z zakłóceniami. W ramach eksperymentów wyznaczona została charakterystyka momentu obciążenia w funkcji prędkości obrotowej w dwóch strefach regulacji. Abstract. The paper presents the development station, which allows for experiments with 3-phase motors with permanent magnets with sinusoidal back-EMF. For example, the station allows for measuring the mechanical characteristics of the engine with nominal voltages up to 400V and nominal currents up to 35A. The station consists of several interconnected hardware modules: digital signal processor, communication module with the operating panel, measurement module, inverter module and power supply module. The paper presents several problems and solutions involving electromagnetic distortions. Experiments were performed to achieve the characteristic of the torque in function of the rotating speed. (Propulsion system of permanent magnet motor with sinusoidal back-EMF). Słowa kluczowe: silnik z magnesami trwałymi, enkoder, sterowanie wektorowe, moment obrotowy. Keywords: PMSM, encoder, field oriented control, torque. Wstęp W grupie silników elektrycznych najwyższą sprawność i naj-większy moment obrotowy mają silniki z magnesami trwałymi NdFeB [1]. Silniki elektryczne z magnesami trwałymi pozwalają na uproszczenie konstrukcji silnika. Stojan silnika jest zwykle podobny do stojana silników indukcyjnych, zaś wirnik zawiera magnesy trwałe naklejone w odpowiedni sposób, przy czym istnieją dwie[...]

 Strona 1