Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Ludwików"

Ochrona, której możesz zaufać - sprawdzanie ograniczników przepięć


  Ograniczniki przepięć w instalacjach elektrycznych i elektronicznych zdecydowanie poprawiają niezawodność chronionego sprzętu, jak również ograniczają jedną z ważnych przyczyn powstawania pożarów. Aby być pewnym, czy ich funkcje ochronne są zachowane, powinny być prowadzone regularne badania ich parametrów technicznych. Sprawdzenie może być dokonane wewnętrznie w ograniczniku albo zewnętrznie, przy użyciu aparatury do testowania. Norma dotycząca ochrony odgromowej PN-EN 62305-3 zawiera informacje o wymaganiach dotyczących częstości badania instalacji piorunochronnej wraz z przyłączonymi do niej ogranicznikami typu 1/B lub 1+typ2/(B+C). Konieczność sprawdzania ograniczników Ograniczniki przepięć (SPD) coraz częściej używane są w instalacjach i systemach elektrycznych oraz elektronicznych. W określonym przedziale wartości ich parametrów technicznych urządzenia te potrafią wielokrotnie odprowadzać prądy o wielkich natężeniach, bezpiecznie utrzymując w tym czasie przepięcia na dopuszczalnym dla urządzeń poziomie. Szczególnie częste działanie tych urządzeń, jak i przepływające przez nie energie z pogranicza ich możliwości, prędzej czy później prowadzą do zmiany ich parametrów. Dla potwierdzenia ich przydatności, ograniczniki przepięć powinny być regularnie sprawdzane, zwłaszcza po wielokrotnych przeciążeniach. Oczywiście ich parametry nie są stałe. Każdy z nich może się zmieniać w ramach tolerancji bez wskazania, że ogranicznik przepięć został przeciążony. Na przykład dla obiektów chronionych w klasie I - norma PN-EN 62305-3 tab. E.2 zaleca pełne sprawdzenie elementów instalacji co 2 lata. Dalej E.7.2.4 informuje o tym, że wszelkie ograniczniki bez wskaźnika optycznego muszą być sprawdzone, wskazane jest postępowanie wg zaleceń producenta lub z użyciem sprzętu dostarczonego przez producenta. W tym miejscu nie ma rozgraniczenia osobno na ograniczniki w obwodach zasilania oraz w obwodach sygnałowych - dotyczy to ich wszystkich. Ob[...]

Modernizacje obiektów a ograniczniki przepięć SEC: typu 1, typu 2, kombinowane, typu 3 firmy Phoenix Contact DOI:


  Zmieniające się stale wymagania nie tylko w świecie elektryki - są motorem rozwoju produktów. Często jednak niedocenianym kryterium jest spełnianie prostych wymagań pojawiających się przy modernizacjach, działających instalacji czy linii technologicznych. Tu bolesnym kryterium jest zawsze brak miejsca.Nowa rodzina ograniczników przepięć z rodziny Safe Energy Control łączy w sobie najostrzejsze wymagania norm z wyszukanymi wymaganiami firm ubezpieczeniowych, ale co jest najważniejsze, wymaganiem tych, którzy na co dzień borykają się z kryterium objętości. Modernizacje to proces permanentny w wielu gałęziach przemysłu. Są niektóre branże szczególnie wrażliwe na koszt godziny przestoju. Wszystkie praktycznie procesy technologiczne wymagają włączania i wyłączania urządzeń i aparatów, które generują przepięcia. Rozwiązaniem jest ogranicznik przepięć typu 2: VAL-SEC-T2 dobrany do stosownego układu sieci w modernizowanej instalacji. Wersja dla sieci pięcioprzewodowych to VAL-SEC-T2-3S-350-FM (rys.[...]

Ograniczniki przepięć SEC firmy Phoenix Contact DOI:


  Stale zmieniające się wymagania nie tylko w świecie elektryki są motorem rozwoju produktów. W grę wchodzą zmiany w wymaganiach firm ubezpieczeniowych, które chroniąc swoje interesy, zaostrzają kryteria dopuszczające wypłaty odszkodowań. Normy techniczne mają bardzo istotny wpływ, jednak jest to pole bitew sprzecznych interesów. Często niedocenianym kryterium jest spełnianie prostych wymagań pojawiających się przy modernizacjach działających instalacji i linii technologicznych. Najczęstszym problemem jest ograniczona ilość miejsca.Nowe ograniczniki przepięć z rodziny Safe Energy Control spełniają najsurowsze normy łącznie z dużymi wymaganiami firm ubezpieczeniowych, a co najważniejsze - spełniają oczekiwania tych, którzy na co dzień borykają się z brakiem przestrzeni instalacyjnej. Modernizacje to proces permanentny w wielu gałęziach przemysłu. Niektóre branże są jednak szczególnie narażone na wysokie koszty przestoju. Praktycznie ws[...]

Nieścisłości normy PN-EN 61643-11 dla ograniczników przepięć DOI:


  Norma PN-EN 61643-11 wprowadza zapisy mogące spowodować nieprecyzyjne i nieprzejrzyste dla odbiorców oznaczanie ograniczników przepięć. Wynika to m.in. z nakładających się na siebie klas testów ograniczników, braku prób klasy testu dla tzw. kombinacji ograniczników, a także braku wymaganych minimalnych wartości parametrów dla poszczególnych klas testów. Dodatkowo niezdefi niowany sposób podawania danych katalogowych o ogranicznikach również może wprowadzać w błąd, a jednocześnie tworzyć pole do nadużyć.Uważny czytelnik normy PN-EN 61643-11 zapewne zauważy, że dla ograniczników poszczególnych typów zamieszczone w normie klasy testów nakładają się na siebie. Na ograniczniku typu 1 przeprowadza się test klasy I prądem piorunowym Iimp (10/350), jak również test prądem wyładowczym In (8/20), którego wartość powinna być identyczna jak Iimp (w kA). Niekiedy realizowany jest również test napięciem Uoc, (1,2/50) w kV. Na ograniczniku typu 2 przeprowadza się test klasy II prądem wyładowczym In (8/20), napięciem Uoc (1,2/50). Z kolei na ograniczniku typu 3 przeprowadza się test klasy III napięciem Uoc, (1,2/50) oraz prądem wyładowczym In (8/20). Jak widać z tego zestawienia, SPD typu 1 jest badany testami takimi jak SPD typu 2, a może być nawet weryfi kowany testem klasy III. W efekcie ogranicznik może być klasyfi kowany przy pomocy większej liczby klas niż jedna. W tym przypadku powinny być przeprowadzone wszystkie klasy testów, aby zgodnie z wymaganiem normy opis na produkcie mógł zawierać taką informację. Jednakże, co bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika, producent deklaruje tylko największą wartość uzyskanego poziomu ochrony i ta wartość pojawia się w danych ogranicznika. Kolejnym problematycznym zapisem normy jest to, że to producent wybiera wartości prądów w poszczególnych testach, tak więc klasa testu tak naprawdę niewiele mówi o możliwościach og[...]

 Strona 1