Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"dagmara Kupka"

BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych DOI:


  Osoby wykonujące prace związane z montażem urządzeń i instalacji elektrycznych podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa.Prace budowlane związane z montażem urządzeń i instalacji elektrycznych, z punktu widzenia przepisów prawa pracy, dzielimy na dwa rodzaje. Pierwszy to prace związane z układaniem instalacji w obiektach budowlanych, zanim zostaną one podłączone do napięcia. Pod względem bhp osoby wykonujące te prace muszą spełniać takie same wymagania jak pracownicy ogólno budowlani. Drugi rodzaj to wszelkie prace związane z zagrożeniem porażeniem prądem na różnych etapach montażu, podłączania, eksploatacji i konserwacji. Osoby wykonujące te prace podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa. I właśnie zagadnienia odpowiedniego przygotowania pracowników będą przedmiotem niniejszego artykułu. Prace eksploatacyjne Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych, obejmujące obsługę, konserwację, montaż oraz prace kontrolno-pomiarowe wykonywane pod napięciem, w pobliżu napięcia lub przy wyłączonym napięciu, określa się mianem prac eksploatacyjnych. Pracownicy wykonujący czynności eksploatacyjne, a także osoby kierujące ich czynnościami oraz pracownicy sprawujący nadzór nad eksploatacją, muszą posiadać świadectwo kwalifi kacyjne dla odpowiednich urządzeń i instalacji zaliczanych do grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifi kacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kwalifi kacje te są sprawdzane raz na pięć lat w przypadku osób świadczących usługi na rzecz konsumentów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Sprawdzenia kwalifi kacji dokonuje się także na wniosek pracodawcy, gdy pracownik w ciągu kolejnych[...]

 Strona 1