Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Mazur"

Formy i kolory w łazience

Czytaj za darmo! »

Planując urządzenie łazienki, przede wszystkim analizuje się koncepcję wymarzonej aranżacji, ale również możliwości dokonania podłączeń do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z ewentualnymi zmianami nowych punktów przyłączy. Robi się to w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz zachowania jej funkcjonalności. Dlatego bardzo istotnym zagadnieniem w projektowaniu łazienki jest jej funkcjonalny podział na strefy. Gdzie indziej odbywamy codzienną pielęgna[...]

Ocena pracy stacji usuwania azotanów na ujęciu Wierzchowisko w Częstochowie


  W artykule przedstawiono podsumowanie 6-cio letniego okresu eksploatacji, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, stacji usuwania azotanów wykorzystującej metodę denitryfikacji biologicznej na ujęciu w m. Kolonia Wierzchowisko koło Częstochowy (gm. Mykanów).Pobór wody na ujęciu Wierzchowisko odbywa się ze źródła wypływającego z rumoszu skalnego, a ujętego w formie studni kopanej o głębokości 3 m i średnicy 3 m oraz z pięciu studni wierconych (o głębokości od 42 do 71 m) w skałach węglanowych wieku górnojurajskiego (głównie wapieniach) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 (GZWP 326). Zbiornik ten, spełniający w skali kraju bardzo wysokie kryteria ilościowe i jakościowe, stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną aglomeracji częstochowskiej [1]. Z uwagi na niski stopień izolacji warstwy wodonośnej w postaci pokrywy skał słaboprzepuszczalnych, ten szczelinowo- krasowy rezerwuar wód podziemnych stale narażony jest na dopływ zanieczyszczeń z powierzchni terenu [2]. Wody podziemne GZWP 326 charakteryzują się znakomitymi naturalnymi właściwościami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi. Jednak stale prowadzone badania laboratoryjne wody czerpanej z ujęcia Wierzchowisko wykazały, iż w okresie 1995÷2005 wzrosło o około 100% stężenie azotanów (NO3 -), osiągając wartość ok. 80 mg NO3/dm3 (rys. 1) przy dopuszczalnym stężeniu 50 mg NO3/dm³ [3]. Poza podwyższonym stężeniem azotanów jakość pobieranej wody odpowiadała obowiązującym normom. Przeprowadzone w 1999 roku badania modelowe hydrodynamiki i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, północnej części GZWP 326 (m.in. w obszarze spływu wód podziemnych do ujęcia Wierzchowisko) wykazały, że głównymi źródłami zanieczyszczenia związkami azotu są nieoczyszczone ścieki komunalne wprowadzane bezpośrednio do ziemi i wód, co jest w głównej mierze konsekwencją opóźnienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w stosunku do ki[...]

 Strona 1