Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Genry Galstyan"

Study on liquid-phase oxidation of 4-acetoxytoluene with ozone Badanie procesu utleniania 4-acetoksytoluenu ozonem w fazie ciekłej DOI:10.15199/62.2016.4.23


  4-AcOC6H4Me was oxidized with O3-contg. gases (0.4-0.5 Pa) in AcOH in presence of Co(OAc)2 at 298 K or 368 K to 4-AcOC6H4COOH (yield 85.5%). When the reaction was carried out in (AcO)2O in presence of Mn(OAc)2 and H2SO4, 4-AcOC6H4CH2OAc was the main product (yield 63.3%). After addn. of KBr to the reaction mixt., 4-AcOC6H4CH(OAc)2 was the main product (yield 68.2%). Zbadano kinetykę i mechanizm katalitycznego utleniania 4-acetoksytoluenu ozonem w fazie ciekłej. Wykazano, że w kwasie octowym w obecności kobaltu(II) udaje się skierować utlenianie w stronę syntezy kwasu 4-acetoksybenzoesowego. Zatrzymanie utleniania w stadium powstawania alkoholu lub aldehydu 4-acetoksybenzoesowego staje się możliwe, kiedy proces jest prowadzony w bezwodniku octowym w obecności kwasu siarkowego, octanu manganu(II) lub jego mieszaniny z bromkiem potasu. Pochodne p-krezolu są cennymi surowcami dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Technologia otrzymywania tych związków przez syntezę jest bardzo złożona. Dlatego w ostatnich latach uwaga zespołów badawczych skupia się na opracowaniu procesów bezpośredniego utleniania metylobenzenów tlenem cząsteczkowym w fazie ciekłej1, 2). Pomimo wielu zalet bezpośrednie utlenianie krezoli jest trudne do przemysłowego wdrożenia, ponieważ ich utlenianie tlenem cząsteczkowym do odpowiednich kwasów zachodzi w podwyższonej temperaturze (393-523 K) i pod zwiększonym ciśnieniem (0,2-0,7 MPa)3).Trudności tych nie sprawiają procesy przeprowadzane przy użyciu ozonu (alotropowej odmiany tlenu cząsteczkowego). Wcześniejsze badania4, 5) wykazały, że krezole w reakcji z ozonem ulegają szybkiej ozonolizie pierścienia aromatycznego (k = (1-5)∙103 L/(mol·s)) z wytworzeniem produktów zawierających tlen o charakterze alifatycznym. Ich duża zdolność do ozonolizy jest spowodowana obecnością w cząsteczce pary elektronów na atomie tlenu, na którą kieruje się elektrofilowy atak ozonu z dalszym utworzeniem rodnika f[...]

Utlenianie p-toluidyny ozonem w fazie ciekłej DOI:10.15199/62.2018.3.10


  Produkty utleniania p-toluidyny (4-toluidyna, 4-amino-1-metylobenzen) są powszechnie stosowane w produkcji barwników syntetycznych, substancji farmaceutycznych i zapachowych oraz pestycydów1- 3). Większość klasycznych metod ich wytwarzania nie ma jednak przyszłości z uwagi na złożoność technologii, trudne warunki syntezy i małe stopnie konwersji surowców. Problemy te mogą być rozwiązane przez utlenianie p-toluidyny ozonem, który jest łatwo dostępnym i bezodpadowym utleniaczem4-6). Wiadomo, że w środowisku kwasu octowego i w obecności octanu kobaltu(II) oraz bromku potasu metyloareny utleniają się ozonem z dużą selektywnością do odpowiednich aromatycznych kwasów karboksylowych4, 5), ale nie udaje się zatrzymanie reakcji na stadium utworzenia odpowiednich alkoholi lub aldehydów. Jednak dane co do utleniania toluidyn ozonem są sprzeczne i niedostateczne do technicznej realizacji tego procesu7, 8). Niektórzy autorzy uważają, że ozon atakuje przede wszystkim pierścień aromatyczny substratu z utworzeniem małocząsteczkowych produktów alifatycznych, zaś inni wskazują na przeważające utlenianie grupy aminowej. Utleniania grupy metylowej w literaturze w ogóle nie brano pod uwagę. Dlatego badanie reakcji ozonu z p-toluidyną i stworzenie podstaw technologii otrzymania produktów utlenienia jest zadaniem godnym uwagi. Zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej alkohol 4-aminobenzylowy, 4-aminobenzaldehyd oraz kwas 4-aminobenzoesowy otrzymuje się w reakcji ozonu z p-toluidyną w obecności soli manganu lub kobaltu jako katalizatorów. W porównaniu z innymi metodami, które charakteryzują się podwyższonym ciśnieniem i małą wydajnością docelowego produktu9, 10) oraz powstawaniem toksycznych ścieków11), te reakcje pozwalają na prowadzenie praktycznie bezodpadowych procesów w miękkich warunkach i na syntetyzowanie produktów docelowych z dużymi wydajnościami12, 13). W pracy przedstawiono wyniki badań procesu katalitycznego utleniania p-tolui[...]

 Strona 1