Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna WOŹNIAK"

Kryteria oceny jakości obsługi imprez masowychv-vklasyfikacja i działania doskonalące DOI:10.15199/48.2017.12.5


  Stale rosnąca popularność wydarzeń o charakterze sportowym czy artystyczno-rozrywkowym sprawia, że organizatorzy tego typu imprez są zmuszeni do zapewniania najwyższych standardów jakości w każdym obszarze projektu. Uczestnicy, decydując się na udział w wybranym wydarzeniu, przede wszystkim zwracają uwagę na charakter i program imprezy, następnie na ceny oraz jakość produktów, a także na odpowiednie bezpieczeństwo na terenie imprezy. Szukając recepty na sprostanie wciąż narastającym oczekiwaniom klientów, organizatorzy są zobowiązani do stosowania się do zasad zawartych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych [17], a także wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. Inne przepisy prawa, jakimi musi kierować się organizator to, m.in.: Prawo o ruchu drogowym [16], Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi [14] (w przypadku sprzedaży alkoholu), Prawo podatkowe [19], Ustawa o zbiórce publicznej [15], Prawo budowlane [20], Prawo ochrony środowiska [18]. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obsługa klienta to nie tylko surowe podporządkowanie się przepisom prawa, ale także spełnienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań usługobiorców. Organizatorzy imprez, aby osiągnąć sukces przedsięwzięcia, powinni rozpoznać potencjalnych uczestników, przewidzieć ich potrzeby i zapewnić widowisko na właściwym poziomie rozrywkowym, artystycznym czy sportowym. Specyfika usług jest obszarem bardzo trudnym do zbadania m.in. ze względu na subiektywizm w ocenie jakości jej wykonania [6]. Każdy konsument na podstawie własnych odczuć dokonuje indywidualnej oceny jakości przedsięwzięcia. W związku z powyższym głównym celem publikacji jest dokonanie klasyfikacji kryteriów oceny jakości obsługi imprez masowych ze 33 2017 G r u d z i e ń szczególnym zaakcentowaniem roli i znaczenia logistycznej obsługi klienta. Dążąc do realizacji przyjętego celu, zidentyfikowano czynniki, które mogą mieć wpływ na kreowanie wizji przeds[...]

Analiza stężeń emisyjnych benzo(a)pirenu oraz zadymienia z silnika o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2018.8.17


  W dobie ciągłego przyrostu liczby ludności na świecie i związanego z tym rozwoju przemysłu ma miejsce również wzrost negatywnych skutków, które może nieść za sobą antropogenizacja. Wpływ przemysłu na środowisko, w tym na powietrze atmosferyczne ma swoje odbicie w zdrowiu człowieka, który funkcjonuje w tym środowisku, szczególnie w obszarach miejskich. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania i wzrost świadomości wśród mieszkańców większych i mniejszych miast Polski wobec działań skierowanych na zmniejszenie negatywnych efektów antropogenizacji. Jedną z gałęzi rozwijającego się przemysłu jest przemysł motoryzacyjny, z którego eksploatacja pojazdów jest najbliższa człowiekowi. Według raportów z ostatnich lat i ogólnodostępnych informacji Najwyższej Izby Kontrolnej (NIK) użytkowanie pojazdów spalinowych jest drugą główną przyczyną pogarszającej się jakości powietrza w dużych aglomeracjach w Polsce, zaraz po tzw. niskiej emisji1, 2). Spaliny samochodowe emitowane z układu wylotowego silnika zawierają różne ilości związków chemicznych oraz cząstki stałe, które mogą w znaczny sposób zanieczyszczać środowisko i wpływać na organizm ludzki. Przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi PM2.5 i PM10, a także rakotwórczą substancją chemiczną, benzo(a)pirenem (b(a)p), wpływa bardzo negatywnie na jakość życia mieszkańców większych miast. Kwestia "jakości" spalin emitowanych przez pojazdy silnikowe jest więc od dawna uwzględniana w przemyśle motoryzacyjnym poprzez np. zaostrzane normy Euro. Rodzaj paliwa, które jest dostarczane do silnika oraz konstrukcja silnika mają decydujący wpływ na jakość spalin samochodowych. Obserwuje się istotną różnicę w charakterystyce spalin pomiędzy silnikami o zapłonie samoczynnym a silnikami o zapłonie iskrowym, zwłaszcza w kontekście zawartości cząstek stałych, jak i b(a)p3). Silniki o zapłonie samoczynnym wytwarzają o wiele więcej cząstek stałych 97/8(2018) 1329 Mgr i[...]

 Strona 1