Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Wincencik"

Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznej energooszczędnych budynków


  Jednym z zadań nowoczesnego budownictwa jest dążenie do ograniczenia ilości zużywanej energii. Budynki energooszczędne stają się coraz powszechniejsze. Dzieje się tak nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale również ze względu na rosnące poczucie braku bezpieczeństwa energetycznego. Zagrożenia dla systemów fotowoltaicznych spowodowane przez LEMP Energia promieni słonecznych nic nie kosztuje, jest niewyczerpalnym i ekologicznie czystym źródłem energii na Ziemi. Co więcej, w czasach ocieplania klimatu ilość promieniowania słonecznego będzie rosnąć. Obecnie bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej możliwe jest na różne sposoby. Do najpopularniejszych technologii słonecznych zaliczamy kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwo fotowoltaiczne jest urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Często w Polsce systemy zasilania z ogniwami fotowoltaicznymi można spotkać w miejscach oddalonych od sieci energetycznej. Profesjonalne systemy wolno stojące wykorzystywane są do zasilania automatycznych urządzeń, takich jak: oświetlenie i telefony awaryjne na autostradach, boje nawigacyjne, latarnie morskie, przekaźnikowe stacje telekomunikacyjne i stacje meteorologiczne. Wolno stojące systemy fotowoltaiczne są niezawodne, opłacalne i nie wymagają obsługi, dlatego spisują się znakomicie jako źródło energii dla sygnalizacji drogowej, słupków ostrzegawczych czy też znaków informujących o przejściach dla pieszych. Również udział paneli fotowoltaicznych stosowanych do wytworzenia energii elektrycznej z promieniowania słonecznego w budynkach rośnie z roku na rok, podczas gdy ich ceny maleją. Bezawaryjne funkcjonowanie systemu ogniw i paneli na budynku przez wiele lat wymaga jednak zapewnienia im ochrony przed oddziaływaniem pioruna. Dotyczy to zarówno ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym spowodowanym bezpośrednim uderzeniem pioruna jak też ochron[...]

Ochrona systemów antenowych od wyładowań atmosferycznych - wymagania zawarte w nowej edycji normy PN-EN 62305 dotyczącej ochrony odgromowej DOI:10.15199/59.2015.4.99


  W referacie przedstawiono wymagania dotyczące ochrony odgromowej systemów antenowych . Omówiono zmiany jakie wprowadza druga edycja normy dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz norma dotycząca bezpieczeństwa sieci kablowych. 1. WSTĘP Systemy antenowe to widok z którym mamy do czynienia na co dzień - anteny rożnych systemów łączności widoczne są niemal na każdym budynku. Pomimo że Polska nie leży w strefie klimatycznej gdzie występuje zwiększona aktywność burzowa , to jednak corocznie odnotowuje się wiele przypadków trafienia pioruna w systemy antenowe. Konsekwencją tego może być pożar i zniszczenie części obiektu lub tylko uszkodzenie urządzeń elektronicznych. Dzieje się tak m.in. dlatego, że temat zagrożenia i potrzeby ochrony odgromowej systemu antenowego jest marginalizowany i praktycznie nie istnieje w świadomości właścicieli budynków. Ochrona odgromowa anten została ujęta w zapisach rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normach dotyczących ochrony odgromowej budynków i bezpieczeństwa sieci kablowych[1],[3]. Również Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ( ITU) w ramach swoich norm wydał odpowiedni dokument dotyczący ochrony anten u klientów oraz na stacjach bazowych. Ważne jest też, że wszystkie wymienione wcześniej dokumenty powoli dążą wprowadzenia do jednolitych zapisów i usunięcia różnic w poszczególnych normach.. 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Rozporządzenie ministra Infrastruktury w wykazie norm , w zakresie ochrony odgromowej budynków przywołuje wieloarkuszową normę PN-EN 62305 - Ed.1.0 , która opublikowana została przez PKN ( w języku polskim ) w latach 2008-2009. Jednocześni[...]

Nowe ograniczniki w ofercie fi rmy DEHN DOI:


  W dniach 18-23 marca 2018 r. we Frankfurcie nad Menem odbyły się Targi Light + Building. To jedna z największych prestiżowych wystaw prezentujących rozwiązania z zakresu oświetlenia, elektrotechniki oraz automatyki domów i obiektów. Firma DEHN POLSKA zaprezentowała na nich rozwiązania kompleksowej ochrony obiektów i osób dostosowane do nowych wyzwań, w tym trzy nowe ograniczniki przepięć.Nadchodzące czasy przynoszą nowe wyzwania, a rozwiązania techniczne oparte na technologii sieciowej stają się coraz ważniejsze. Urządzenia elektroniczne są coraz bardziej energooszczędne, mniejsze, szybsze, a jednocześnie stają się bardziej wrażliwe na zakłócenia, jakie m[...]

Wpływ metod gaszenia prądów następczych w SPD typu 1 na bezprzerwowe zasilanie urządzeń

Czytaj za darmo! »

Stworzenie warunków zapewniających bezprzerwowe zasilanie urządzeń wymaga zastosowania w instalacji elektrycznej urządzeń ograniczających przepięcia, które wytrzymują występujące narażenia oraz ograniczają napięcia i prądy udarowe do wymaganych poziomów. Dodatkowo działanie takich urządzeń nie powinno powodować uszkodzenia lub błędnego zadziałania zabezpieczeń stosowanych w instalacji elekt[...]

Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia piorunochronnego

Czytaj za darmo! »

Zgodnie w wymaganiami normy PN-EN 62305-3, izolowane urządzenie piorunochronne powinno być zastosowane, jeśli efekty oddziaływania prądu piorunowego mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego oraz urządzeń lub systemów elektrycznych i elektronicznych. W niektórych przypadkach zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a urządzeniami lub systemami można uzyskać, stosując przewody o izolacji wysokonapięciowej. W artykule przedstawiono właściwości takich przewodów oraz sposoby ich badań. Podstawowym zadaniem ochrony odgromowej obiektów budowlanych jest wyeliminowanie możliwości oddziaływania prądu piorunowego na ludzi, urządzenia i instalacje [1, 2]. Przyjęcie takich zasad ochrony powoduje wzrost znaczenia odstępów izolacyjnych pomięd[...]

LifeCheck - nowoczesny system kontroli i nadzoru urządzeń ograniczających przepięcia w obwodach sygnałowych


  Analizując potrzebę stosowania urządzeń do ograniczania przepięć SPD (surge protective device) w obwodach sygnałowych należy zwrócić uwagę na systemy, których awaria lub błędne działanie może stworzyć zagrożenie dla środowiska naturalnego (np. systemy elektroniczne w zakładach przemysłu chemicznego), systemy kontrolno-pomiarowe w energetyce oraz urządzenia w rozległych systemach elektronicznych instalowane na otwartym terenie (np. stacje benzynowe, oczyszczalnie ścieków itp.). Równie niebezpieczne mogą być zakłócenia w pracy systemów sterowania i nadzoru obiektów, w których może przebywać wiele osób lub które zarządzają bezpieczeństwem ruchu (nastawnie kolejowe, wieże kontroli ruchu na lotniskach). Przykładowo uderzenie w wieże kontroli lotów na lotnisku we Frankfurcie w 1992 r. spowodowało uruchomienie systemu pożarowego paraliżując na kilka godzin pracę lotniska i zmuszając wiele samolotów do zmiany lotniska docelowego. Badania urządzeń do ograniczania przepięć Podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt lub w instalacje do niego dochodzące może wystąpić przekroczenie dopuszczalnych parametrów SPD . Dlatego, w celu zapewnienia[...]

 Strona 1