Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Józef Flizikowski"

Motion characteristics of a multi-disc grinder of biomass grain. Charakterystyki ruchowe wielotarczowego rozdrabniacza ziaren biomasy


  The relationships of working traffic, states and changes in the motion of particles crushed and the grinding parts, their displacement, mixing, grinding grains and particles were analyzed. They depended on conditions of friction, collisions, cutting, disc design features and distribution of holes in the discs. Dynamic movement of elements (parts) of machine design and grains (particles) under idle and workload conditions was taken into consideration. The axial and radial movement of grains in hole-shield space with a detd. cross-section and volume was controlled, regulated or compensated. Poddano analizie wzajemne relacje: ruchu roboczego, stany i przemiany ruchu cząstek rozdrabnianych i części rozdrabniających, ich przemieszczenia, mieszanie, rozdrabnianie ziarna i jego cząstek. Wykazano, że zależą one m.in. od warunków tarcia, zderzeń, cięcia, cech konstrukcyjnych tarcz i rozmieszczenia otworów w tarczach, przy czym dynamiczne przemieszczanie elementów (części) konstrukcji maszyny i ziaren (cząstek), następuje w warunkach ruchu jałowego i obciążenia roboczego, dynamicznej realizacji celu zewnętrznego, a ziaren: ruchu osiowego i promieniowego w przestrzeni otworowo-tarczowej o zdeterminowanych przekrojach i objętości; sterowanej, regulowanej lub kompensowanej. Celem pracy była systematyzacja, obliczenia i badaniauzupełniające charakterystyk ruchowych (jałowych i roboczych) rozdrabniania, sporządzanych przy stałej i różnej prędkości obrotowej (kątowej lub liniowej) w procesie wielotarczowego rozdrabniania. Charakterystyki ruchowe materiałów ziarnistych w przestrzeni rozdrabniania najczęściej określa się za pomocą pędu cząstki rozdrabnianej i elementu (części) maszyny rozdrabniającej. Badania rozdrabniaczy wielotarczowych ujawniają możliwość poznania, opisania i projektowokonstrukcyjnego wykorzystania charakterystyk, podających związki między prędkościami, ruchem jałowym, obciążeniami, [...]

Functional characteristics of a six-roller mill for grainy or particle materials used in chemical and food industries Charakterystyki użytkowe sześciowalcowego mielenia uziarnionych surowców dla przemysłu chemicznego i spożywczego DOI:10.15199/62.2015.1.9


  A process for dry milling wheat grains in a six-roller mill used in chem. and food industries was studied in air to det. the relationships of productive traffic, states and changes in the motion of grainy particles, their displacement, mixing, and grinding. Some granulometric indicators of a product quality (estimators of prepn. and dough fermentation) were used in the evaluation. The operation efficiency depended on friction conditions, collisions, cutting, and the mill design features. A good disintegration of the wheat grains (0.67 mm) was achieved at low energy consumption (72.3-123.3 J/g) and high yield (32.1-56.2 kg/h). Poddano analizie wzajemne relacje ruchu użytkowego, stanów i przemian cząstek rozdrabnianego surowca ziarnistego (ziaren pszenicy), przemieszczenia, mieszania i rozdrabniania w młynie 6-walcowym. Wykazano, że zależą one m.in. od warunków tarcia, zderzeń, cięcia i cech konstrukcyjnych młyna. Dokonano oceny warunków technicznych procesu użytkowania 6-walcowego młyna nowej konstrukcji (nWk), stosowanego w przemyśle chemicznym i spożywczym. Do oceny wykorzystano granulometryczne wskaźniki jakości produktu (estymatory przygotowania i fermentacji ciasta). Już na etapie przygotowania wielu procesów laboratoryjnych i przetwórczych w przemyśle chemicznym, dla postulowanych stanów jakości, postaci i wymiarów geometrycznych sody ciężkiej, minerałów, związków chemicznych lub mąki, mając na uwadze geometryczne, tworzywowe i dynamiczne cechy konstrukcyjne dobiera się podstawowe warunki techniczne kruszarek i młynów (rodzaj, masę i prędkość narzędzia), oraz ich postać geometryczną i wymiary kół (tarcz, walców, stożków)1-3). Poszukiwanie warunków konstrukcyjnych zależy od postulowanych stanów rozdrabniania i przetwórstwa4). Celem pracy była analiza warunków technicznych użytkowania 6-walcowego młyna nowej konstrukcji (nWk), ocena za pomocą użytkowych, granulometrycznych wskaźników jakości produktu jako estymatorów [...]

Nowa koncepcja młyna walcowo-płytowego DOI:10.15199/62.2017.8.29


  Powszechność procesów rozdrabniania materiałów ziarnistych oraz związana z tym innowacyjność konstrukcyjnych rozwiązań młynów zmuszają do ciągłego doskonalenia sposobów i modeli rozdrabniania, a zwłaszcza opracowywania optymalnych warunków technicznych1-11). Opracowana nowa koncepcja konstrukcyjna rozdrabniacza (rys. 1), w którym organami roboczymi są napędzane i obracające się walce o gładkiej lub profilowanej powierzchni (np. rowki) oraz płyta o odpowiadającej gładkiej lub profilowanej powierzchni, pozwala na rozdrabnianie materiałów uziarnionych pochodzenia organicznego (ziarno zbóż) oraz mineralnego (kruszywo). Płyta tworzy stałą przegrodę w przestrzeni międzywalcowej, dzieląc tę przestrzeń na dwie części o różnych objętościach, tj. płyta znajduje się w różnych odległościach od powierzchni obwodowej walców. Regulacja szczeliny pomiędzy walcami a płytą możliwa jest poprzez dosuwanie i odsuwanie walców.Celem badań było wyznaczenie charakterystyk użytkowych nowego sposobu mielenia materiałów uziarnionych między obracającymi się walcami i płytą nieruchomą wprowadzoną w szczelinę międzywalcową. Sformułowano problemy badawcze: (i) czy zastosowanie nowej konstrukcji elementów roboczych walec-płyta spowoduje zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz zwiększenie wydajności w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym? (ii) jakie wartości cech geometrycznych walców i płyty, przy zadanej ich odległości od obwiedni walców i powierzchni płyty, zapewniają najmniejsze Fig. 1. Grinding unit construction with two rollers and vertical plate: a) vertical cross-section, b) top view; 1 - casing, 2 - rotary grinding rolls, 3 - grains inlet, 4 - stationary vertical plate (baffle) Rys. 1. Schemat konstrukcji zespołu dwuwalcowego z płytą pionową: a) przekrój pionowy, b) rzut z góry; 1 - obudowa, 2 - walce mielące obrotowe, 3 - wlot wsadu zasilającego, 4 - płyta pionowa (przegroda) nieruchoma 96/8(2017) 1751 Mgr inż. Weronika KRUSZELNICKA w roku 20[...]

Aktywne monitorowanie rozdrabniania biomateriałów DOI:10.15199/62.2018.2.13


  Aktywne monitorowanie przetwarzania maszynowego i jego produktów jest domeną przemysłu, zaawansowaną pod względem optymalizacji, innowacji ukierunkowanych na modernizację procesów oraz stosowanych urządzeń, co wywiera pozytywny wpływ na środowisko, w szczególności zaś na jego zasoby. Postęp w dziedzinie inżynierii produkcji odzwierciedla również zastosowanie metod sztucznej inteligencji w procesach technologicznych produkcji chemicznej, spożywczej i mineralnej1-5). Obecny postęp w zakresie automonitorów i monitorowania aktywnego opartego na systemach poznawczych jest z pewnością niewystarczający do rozważań nad wdrożeniami, które całkowicie zawładnęłyby poznaniem, tworzeniem i badaniami nad zmiennymi procesowymi w rzeczywistych zastosowaniach przemysłowych1, 6-8). Architekturę systemów agentowych, z którą najlepiej idą w parze koncepcja monitorowania aktywnego, a dalej struktura poznawczego systemu sterowania, wykorzystuje się w inżynierii oprogramowania9-11). Celem badania było dostarczenie opisu, analizy i oceny rozwiązania technologicznego, które można wdrożyć celem przeprowadzenia samoorganizującego się procesu w sposób wydajny i niezawodny, jak również celem wytworzenia najwyższej jakości produktu rozdrabniania materiałów ziarnistych (ziaren ryżu) do celów energetycznych. An active monitoring of machinery process and product is a domain of industry, advanced in terms of optimization, modernization, innovation and equipment, which has a positive influence on the environment and especially on its resources. The progress in manufacturing engineering is also reflected by application of artificial intelligence methods in technological processes of chemical, food and mineral manufacturing1-5). Current advancement of auto-monitors and active monitoring based on cognitive systems is certainly insufficient to consider implementations that would completely take over the research, cognition and creation of the process variables in re[...]

 Strona 1