Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH PRZEGON"

Planowanie Zamościa. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Historia Zamościa zawarta jest w planie urbanistyczno-architektonicznym miasta i w jego zachowanych budowlach cywilnych i obiektach fortyfikacyjnych. Dzieje hetmańskiego grodu opisano w wielu archiwalnych już dokumentach, współczesnych rozprawach naukowych i popularnych przewodnikach i artykułach. Rozwój tej renesansowej, a następnie XIX-wiecznej, twierdzy możemy prześledzić także dzięki bog[...]

Planowanie Zamościa. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa z 2006 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa opracowano w Jeleniogórskim Biurze Planowania i Projektowania pod kierunkiem urbanisty-architekta Janusza Korzenia. Obejmuje on obszar całej jednostki i stanowi jedno z nielicznych w kraju opracowań wykonanych na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarow[...]

Wisła w krajobrazie Krakowa

Czytaj za darmo! »

Historyczny rozwój sieci hydrograficznej Krakowa dowodzi, że w ciągu wieków ulegała ona wielorakim przemianom, związanym za zmianami gospodarczymi i środowiskowymi. W średniowieczu była czynnikiem decydującym o rozwoju miasta, później jednak znaczenie sieci wodnej Krakowa stopniowo zmalało i wreszcie upadło. Problematyka badawcza związana z warunkami topograficzno- hydrograficznymi Krakowa,[...]

Krajobraz i architektura - droga do spotkania


  Krajobraz nie istnieje w oderwaniu od konkretnej lokalizacji, od miejsca, w którym usytuowany jest jego obserwator. I chociaż wszystkie parametry środowiska, tworzące krajobraz istnieją obiektywnie i niezależnie od tego obserwatora, to jego wartość, utożsamiana zwykle z jego walorami estetycznymi, związana jest ściśle z obserwatorem. W tej relacji środowisko - człowiek (obserwator) konieczne jest osiągnięcie znacznego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, aby potencjalny obserwator był przygotowany do identyfi kacji i oceny estetycznej wartości środowiska, którą zwykle określamy mianem krajobrazu1. Termin krajobraz pojawił się po raz pierwszy w języku staroniemieckim już w VIII w. w formie używanej do dziś Landschaft i pierwotnie oznaczał jednostkę przestrzeni w sensie politycznym i przyrodniczo-geografi cznym1. W języku potocznym, a później artystycznym, pojęcie krajobrazu (w sensie pejzażu) określało malownicze widoki, jako elementu lub wyłączonego obiektu artystycznego wyrazu. Jako pojęcie artystyczno-estetyczne, krajobraz pojawił się po raz pierwszy w 1518 r. W końcu XVIII w. słowo krajobraz nabrało znaczenia naukowego, gdyż zostało zaadaptowane przez nauki geografi czne. W Polsce był w użyciu landszaft czy z francuskiego pejzaż, ale pojawiał się i krajobraz. Kazimierz Brodziński (1791-1835), poeta, teoretyk literatury, od [...]

Architektura krajobrazu - studia międzywydziałowe na UR w Krakowie


  Jednostkę dydaktyczną Architektura Krajobrazu - Studia Międzywydziałowe (AK-SM) na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powołał Senat 13 marca 2009 r. uchwałą nr 9/2009. Kierunek studiów współtworzą: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Wydział Ogrodniczy. Oznacza to, że jej kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią głównie nauczyciele akademiccy pracujący na obu wydziałach. Pomagają im także koledzy z Wydziału Leśnego, Rolniczo- Ekonomicznego oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki. Czteroletnie doświadczenia związane z rozwojem tego kierunku studiów wskazują, że najwięcej trudności mamy z organizacją pracy. Na wydziałach rozdzielenie zadań pracownikom przez dziekanów jest łatwiejsze. Natomiast w przypadku studiów międzywydziałowych, którymi kieruje kierownik z uprawnieniami dziekańskimi ds. dydaktycznych, sprawa jest bardziej złożona. Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć zarządzenie rektora z 4 października 2011 r., nr 28/2011, o utworzeniu w strukturach organizacyjnych obu wydziałów jednostek, w których nazwie pojawia się określenie "architektura krajobrazu". Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji dotychczasową Katedrę Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych przekształcono w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (WIŚiG-KGPiAK). Natomiast na Wydziale Ogrodniczym utworzono Katedrę Dendrologii i Architektury Krajobrazu (WO-KDiAK). Powołanie obu jednostek znajduje merytoryczne uzasadnienie. Jeżeli kierunek studiów międzywydziałowych architektura krajobrazu ma się rozwijać, to nauczyciele akademiccy muszą zaangażować się w pracę nie tylko dydaktyczną, ale i naukową oraz współpracować z podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Działalnością jednostki kieruje Rada Kierunku. Tworzy ją dziesięciu nauczycieli akademickich, po czterech z każdego[...]

 Strona 1