Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Zenger"

Monitoring i analiza stanów zakłóceniowych w sieciach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca prezentuje wyniki aplikacji opracowanego mobilnego systemu monitoringu jakości energii zainstalowanego w wybranych polach stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV. Przedstawiono przykładowe rejestracje synchroniczne oraz ocenę wybranych stanów dynamicznych związanych między innymi z aspektami współpracy bloku elektrociepłowni z systemem oraz zaburzenia powstałego na skutek zadziałania automatyki restytucyjnej SPZ. Abstract. This paper presents results of application of mobile power quality monitoring system installed in selected bays of power station 110/20/10 kV. Time synchronized recordings of selected power quality distortions are presented and chosen dynamic states connected among other with dynamics aspect of integration of thermal-electric power station and automatic reclosing are assessed (Monitoring and analysis of power quality distortions in electrical power networks). Słowa kluczowe: jakość energii, monitoring, zakłócenia, sieci dystrybucyjne. Keywords: power quality, monitoring, distortions, distribution network. Wstęp Współczesny monitoring jakości energii (jakości technicznych parametrów zasilania, jakości napięcia) wpisuje się w szerszą strategię monitoringu jakości dostaw energii elektrycznej, w której wyróżnia się trzy aspekty: handlowy, ciągłości dostaw oraz wspomniany już aspekt jakości energii. Podane ujęcie przyjęto również w opublikowanych raportach Grupy Roboczej ds. Jakości Dostaw Energii Elektrycznej powołanej przez Radę Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) [1, 2], jak również w krajowym raporcie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z grudnia 2009 roku [3]. Jakość energii (napięcia) jest najbardziej technicznym z przywoływanych tu wymiarów jakości dostaw energii, określonym przez zbiór parametrów technicznych zapewniających prawidłową pracę urządzeń. Norma PN-EN 50160 "Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych" [4] uznaje za podstawę oceny jakości energii nas[...]

Analizy długoterminowych danych jakości energii elektrycznej w ujęciu klastrów danych DOI:10.15199/74.2017.4.4


  W artykule wykazano, że są pewne czynniki mogące znacznie wpłynąć na parametry jakościowe pracy sieci. Do grupy takich czynników należeć może chociażby zmiana konfiguracji układu połączeń albo zmienność zarówno generacji jak i obciążenia. Przy wykazaniu różnic stanów, w jakim znajduje się układ i ocenieniu ich skali można zastosować analizę skupień. Jest ona oparta na metodach grupowania danych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki zastosowania analizy skupień długoterminowych danych jakości energii elektrycznej zarejestrowanych synchronicznie w wybranych polach stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV zlokalizowaną w aglomeracji miejskiejPodstawą oceny jakości energii elektrycznej jest zbiór parametrów zdefiniowanych w literaturze oraz określonych w normach i przepisach [5-7], do których zalicza się parametry napięcia oraz parametry zdarzeń napięciowych. Podział zaburzeń napięcia został zaprezentowany na rys. 1. Obecnie metody badań i pomiarów jakości energii elektrycznej polegają na przeanalizowaniu wybranego, reprezentatywnego okresu. Zwyczajowo przyjmuje się tydzień, który odpowiada normalnej pracy badanego obiektu. Analiza taka może jednak okazać się niewystarczająca i nie odwzorowywać rzeczywistego stanu pracy danego fragmentu sieci. Może tak się zdarzyć z powodu nieuwzględnienia: - zmian układu połączeń, - zmian obciążenia, - zmian generacji. Aby uwzględnić powyższe czynniki należy wprowadzić zasady grupowania danych. Działania te polegają na podziale zbioru zmiennych (danych pomiarowych) na podzbiory (grupy, klastry, skupienia). Literatura [1-4, 8] opisuje możliwości i zasady tworzenia klastrów. Wybrane metody aglomeracji danych zostały zaprezentowane na rys. 2. Mgr inż. Michał Jasiński (michal.jasinski@pwr.edu.pl), dr hab. inż. Tomasz Sikorski prof. PWr - Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. Jacek Karpiński, mgr inż. Marek Zenger - TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu NAPIECIE ZABURZENIA[...]

 Strona 1