Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Dukat"

Kierunek rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych w aglomeracji miejskiej


  Planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych jest procesem skomplikowanym i zarazem odpowiedzialnym. Ciągły rozwój techniki powoduje, że koncepcje rozbudowy i modernizacji niejednokrotnie są korygowane, aby w sposób optymalny wykorzystać dostępne rozwiązania. RWE Stoen Operator jako jeden z liderów we wdrażaniu nowych technologii, dąży do wykorzystywania ich potencjału w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, w którym coraz większą rolę odgrywają niezawodność dostaw i jakość energii elektrycznej. Istotną wartością jest także ekonomia podejmowanych działań i decyzji - pozyskiwanie szczegółowej wiedzy o stanie pracy poszczególnych elementów systemu, które mogą zaprocentować także optymalizacją stopnia ich wykorzystania. Ogólne informacje o inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Inteligentne sieci elektroenergetyczne (IS E), nazywane powszechnie smart power grids lub smart grids, zgodnie z definicją Europejskiej Platformy Technologicznej [10] to sieci, które muszą być elastyczne, czyli możliwie najlepiej spełniać oczekiwania klientów i dostosowywać się do zmian tych oczekiwań. IS E z założenia są łatwo dostępne, a więc umożliwiają połączenie wszystkich użytkowników, nie tylko odbiorców, a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii i wysoce wydajnej lokalnej generacji, o zerowej lub niskiej emisji dwutlenku węgla. Kolejną kwestią jest wysoka niezawodność, rozumiana jako zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa dostaw. W IS E dzięki automatyzacji sieci SN i nN oraz zwiększeniu obserwowalności sieci, możliwe jest samoczynne lokalizowanie i eliminowanie uszkodzeń. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do sieci inteligentnej musi być ekonomicznie uzasadniona, co można uzyskać m.in. przez efektywne zarządzanie energią oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak zarządzanie stroną popytową (demand side management) i zarządzanie popytem (demand response). Inteligentne sterowanie pozwoli dostosować godz[...]

 Strona 1