Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Szczerbowski"

Źródła generacji rozproszonej oraz sieci smart grid w budownictwie przemysłowym niskoenergetycznym


  Ważną kwestią stawianą energetyce Unii Europejskiej jest zmniejszenie zużycia energii. W obliczu wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii - odnawialne źródła odgrywają coraz istotniejszą rolę w energetyce. Powstają kolejne elektrownie słoneczne, wiatrowe i biogazowe, które mają w znacznym stopniu wspomagać system energetyczny. Od czasu zatwierdzenia nowego prawa unijnego w sprawie źródeł odnawialnych (OZE ) w grudniu 2008 r., które określa zasady osiągnięcia 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii ogólnej do 2020 r. - energetyka rozproszona oraz OZE stała się realną opcją nowych źródeł energii. Odnawialne źródła energii to w większości jednostki o niewielkich mocach jednostkowych, a zatem są to źródła rozproszone. Wprowadzanie źródeł rozproszonych do systemu wymaga odpowiedniego dostosowania wielu jego elementów, tzn. sieci, zabezpieczeń, procedur. W ostatnich latach zaczęto wprowadzać wiele zmian, które są ukierunkowane na budowę systemów rozproszonych. Rozwój nowych technologii generacji energii elektrycznej na małą i średnią skalę jest także dużym wyzwaniem dla rozwoju sieci energetycznych. Ponadto rozwój w dziedzinach energoelektroniki, automatyki, technik informatycznych i telekomunikacyjnych spowodował powstanie koncepcji tzw. sieci smart grid. Smart grid to system elektroenergetyczny, który integruje w sposób inteligentny działania wszystkich uczestników procesów generacji, transmisji, dystrybucji i użytkowania w celu dostarczania energii elektrycznej w sposób ekonomiczny, trwały i bezpieczny. Generacja rozproszona pełni coraz większą rolę w systemie elektroenergetycznym, zwłaszcza elektrownie wiatrowe i słoneczne. Ich wadą jest jednak fakt, że pracują jedynie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie są zatem w pełni dyspozycyjne, wymagają uruchamiania i efektywnego sterowania w czasie rzeczywistym źródeł rezerwujących w szczytach zapotrzebowania oraz możliwości sterowan[...]

Aspekty techniczno-ekonomiczne rozwoju i przyłączania mikroinstalacji oraz małych instalacji fotowoltaicznych


  Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki. W tym kontekście potrzebny jest rozwój inwestycji w dziedzinie technologii odnawialnych. Aby ten cel był możliwy do zrealizowania, konieczne są sprzyjające rozwiązania prawne. Alternatywą dla energii produkowanej ze źródeł konwencjonalnych, a w przyszłości coraz ważniejszym źródłem energii we wszystkich jej formach, są niewątpliwie: w warunkach polskich, technologie związane z wykorzystaniem biomasy, energii wiatru i fotowoltaiką. Ustawa o odnawialnych źródłach energii, której założenia zostały po raz pierwszy zaprezentowane przez Ministerstwo Gospodarki w 2011 r., rozbudziła ogromne nadzieje wśród wytwórców energii opartej na odnawialnych źródłach. W jednej z wersji ustawy zaproponowano po raz pierwszy w Polsce wprowadzenie taryf typu Feed-In Tariff (FiT) na energię elektryczną. Ten system wsparcia został skierowany do inwestujących w mikro- i małe instalacje OZE . Wprowadzenie takiego systemu wsparcia gwarantowało ustalenie na określony czas ceny urzędowej na energię elektryczną odbieraną od producenta energii z OZE . System jest rozpowszechniony na świecie, stosowany w ponad 50 krajach i jest dominującym systemem wsparcia w krajach Unii Europejskiej. Dotychczas istniejący system świadectw pochodzenia nie wpłynął znacząco na rozwój rynku mikroinstalacji OZE [5,13]. 11 września 2013 r. weszła w życie znowelizowana ustawa - Prawo energetyczne (tzw. mały trójpak) [12]. Nadal trwają ustalenia dotyczące całego pakietu ustaw energetycznych przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki, czyli tzw. dużego trójpaku, w którego skład wejdą: - ustawa - Prawo energetyczne, - ustawa - Prawo gazowe, - ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii. Podstawowym celem trójpaku jest zbudowanie spójnych ram prawnych w obszarze energetyki, z [...]

Instalacje fotowoltaiczne - aspekty techniczno-ekonomiczne DOI:10.12915/pe.2014.10.08

Czytaj za darmo! »

Fotowoltaika jest jedną z bardziej obiecujących technologii wytwarzania energii elektrycznej. Instalacje fotowoltaiczne można stosować w systemach energetycznych różnych skali. W przyszłości fotowoltaika może stać się efektywnym i bezpiecznym źródłem energii oraz ważnym elementem stabilnego i niezależnego miksu energetycznego. W artykule przedstawiono aspekty techniczne związane z budową mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz analizę ekonomiczną instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na budynku. Abstract. Photovoltaics is one of the most promising technologies for electricity production. Photovoltaic systems can be used in power systems of different scales. In the future, photovoltaics could be an effective and safe source of energy and an important part of a stable and independent energy mix. The article presents the technical aspects of construction of micro-installations of photovoltaic and an economic analysis of the installed photovoltaic installation on the building. (Photovoltaic systems - technical and economic aspects). Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, analiza ekonomiczna. Keywords: photovoltaic installation, lightning protection, surge protection, economic analysis. doi:10.12915/pe.2014.10.08 Wstęp Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki. Aby ten cel był możliwy do zrealizowania, konieczne są sprzyjające rozwiązania prawne. W dniu 11 września 2013 r. weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo energetyczne (tzw. Mały Trójpak) [1]. W ustawie o OZE definiuje się następujące typy instalacji odnawialnych źródeł energii:  mikro instalacja - do 40 kW. Dla tej wielkości instalacji nie jest wymagane pozwolenie na budowę, właściciel nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Koszt układu zabezpie[...]

Rozwój polskiego sektora wytwórczego do 2050 r. - perspektywy wykorzystania energetyki prosumenckiej DOI:10.15199/74.2017.4.1


  Zmiany na światowych rynkach energetycznych cechują się niezwykłą dynamiką. Jeszcze kilkanaście lat temu energetyka węglowa wydawała się podstawowym źródłem wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie coraz więcej państw odchodzi, bądź w perspektywie najbliższych lat ma zamiar odejść, od węgla jako podstawowego źródła wytwarzania energii elektrycznej. Troska o klimat i próba zahamowania globalnego ocieplenia sprawiły, że w odnawialnych źródłach energii upatrywana jest przyszłość energetyki. Ustalenia Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz kolejne zapisy prawne Unii Europejskiej, wprowadzające obostrzenia dotyczące emisji szkodliwych gazów powodują, że drastycznie maleje liczba nowych inwestycji w rozbudowę sektora energetyki węglowej. W Polsce węgiel brunatny i kamienny nadal odgrywają główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Węgiel jako paliwo energetyczne w najbliższych latach prawdopodobnie nadal będzie miał szczególne znaczenie w kształtowaniu potencjału wytwórczego krajowej energetyki. Należy mieć na uwadze, że system energetyczny, który w ponad 80% oparty jest na tym paliwie, trudno będzie w ciągu kilku lat przestawić na inne źródła energii. Prognozowanie przyszłości sektora energetycznego na wiele lat jest zadaniem trudnym i ryzykownym. Prognozy takie powstają bowiem na podstawie analizy wcześniejszych trendów i zmian. Na podejmowane decyzje wpływa wiele czynników, m.in. ekonomicznych czy trudnych do przewidzenia interesów politycznych. Rozwój Dr inż. Radosław Szczerbowski (radoslaw.szczebrowski@put.poznan.pl) - Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 4 Rok LXXXV 2017 nr 4 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY gospodarczy kraju determinowany jest bezpieczeństwem dostawy energii elektrycznej, która powinna być wytwarzana ze źródeł łatwo dostępnych, a jednocześnie taka energia powinna mieć satysfakcjonujące ceny. Te wyznaczniki warunkują wybór źródeł wytwórczych, który będzie [...]

Aspekty techniczne budowy i przyłączania elektrowni wiatrowych DOI:10.15199/48.2016.10.34

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe aspekty techniczne związane z budową oraz bezpieczeństwem użytkowania elektrowni wiatrowych. Przedstawiono problemy ochrony odgromowej i stosowane w elektrowniach wiatrowych rozwiązania zabezpieczeń. Przedstawiono także aspekty związane z infrastrukturą uziemienia elektrowni wiatrowych. W artykule omówiono również problem przyłączania farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego, a także nowoczesne rozwiązania związane z budową oraz wyprowadzeniem mocy z farm wiatrowych. Abstract. In the paper there are presented technical aspects connected with construction and security of using of wind power station. There are presented issues of lightning protection and used in wind power plants protection solutions. There are also presented aspects connected with infrastructure of grounding of wind power plants. In the paper there are also discussed problems of connecting wind farms with power system, and also modern solutions of their constructing (Technical Aspects of the Construction and Connection of Wind Power Plants). Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, ochrona odgromowa, uziemienie, system elektroenergetyczny. Keywords: wind power plant, lightning protection, grounding, electric power system. Wstęp W ostatnich latach energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin energetyki. Liczba przyłączanych co rok elektrowni wiatrowych do systemu elektroenergetycznego rośnie w znacznym tempie. Rozwój ten obserwowany jest na całym świecie. Również w Polsce liczba przyłączonych w ostatnich latach elektrowni wiatrowych, a co za tym idzie sumaryczna moc osiągalna przez elektrownie wiatrowe zdecydowanie wzrosła. W 2015 roku pobity został krajowy rekord przyrostu mocy elektrowni wiatrowych, a na koniec marca 2016 roku moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wyniosła ponad 5400 MW (rys. 1) [1]. Wraz ze wzrostem liczby uruchomionych elektrowni wiatrowych rośnie również liczba awarii zwią[...]

 Strona 1