Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Handke"

Wyznaczanie stopnia zestrojenia kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN na podstawie pomiaru drgań własnych obwodu doziemnego


  W krajowych sieciach SN elementem kompensuj.cym doziemne pr.dy pojemno.ciowe jest najcz..ciej d.awik statyczny o zaczepowej regulacji reaktancji indukcyjnej. W sieciach o du.ej liczbie prze..cze. odcinkow linii pojemno.. doziemna ulega zmianom, czego nast.pstwem jest znaczne rozstrojenie kompensacji ziemnozwarciowej sieci, wykraczaj.ce poza wymagane warto.ci. W takich wypadkach wiedza o aktualnym stanie kompensacji (warto.ci wspo.czynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s) jest s.aba. Trwa.e utrzymanie oczekiwanych warunkow do kompensacji ziemnozwarciowej przy u.yciu d.awikow z regulacj. zaczepow. wymaga cz.stej kontroli stanu zestrojenia i sygnalizowania stanow niepo..danych. Do niedawna podstawow. metod. pozyskiwania informacji o warto.ciach doziemnych pr.dow pojemno.ciowych w sieciach SN polskich spo.ek dystrybucyjnych by.a metoda techniczna, polegaj.ca na pomiarze wykonywanym podczas do.wiadczalnego zwarcia z ziemi.. Uci..liwo.. tej metody jest zwi.zana z konieczno.ci. wy..czenia linii. Ponadto wyst.powanie znacz.cych pr.dow zwarciowych i przepi.. nios.o ze sob. ryzyko uszkodzenia izolacji kabli oraz urz.dze. stacji SN, co czasem powodowa.o zaniechanie pomiarow. Prace nad poszukiwaniem nowych rozwi.za. prowadzone w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Pozna.skiej w pierwszym rz.dzie dotyczy.y sieci SN, pracuj.cej z kompensacj. doziemnych pr.dow pojemno.ciowych [1, 4, 5]. Zaprojektowano i zbudowano urz.dzenia pomiarowe umo.liwiaj.ce ocen. kompensacji ziemnozwarciowej (MSK) lub okre.lenie parametrow ziemnozwarciowych sieci (MPZ . miernik parametrow ziemnozwarciowych) [1.3]. Zalet. uk.adu MPZ jest mo.liwo.. przeprowadzenia pomiarow w czasie normalnej eksploatacji sieci, bez konieczno.ci przeprowadzania zwar. doziemnych. W uk.adzie MPZ sygna.y pomiarowe uzyskuje si. w wyniku w..czenia dodatkowego wymuszenia, wprowadzaj.cego dodatkow. asymetri. napi.. w punkcie neutralnym sieci. Do.wiadczenia nabyte podczas [...]

 Strona 1