Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata K. Kaźmierczyk"

Właściwości niezawodnościowe napowietrznych linii dystrybucyjnych 110 kV DOI:10.15199/74.2017.7.3


  W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali wyniki analizy parametrów oraz właściwości niezawodnościowych dystrybucyjnych linii napowietrznych 110 kV. Przeprowadzone badania obejmowały takie zagadnienia jak: sezonowość i przyczyny oraz skutki awarii (uszkodzony element linii). Na podstawie danych empirycznych przeprowadzona została weryfikacja parametryczna oraz nieparametryczna: czasu trwania awarii, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu trwania przerw w zasilaniu oraz energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Wszystkie analizy przeprowadzone zostały na poziomie istotności α = 0,05. Analiza sezonowości oraz przyczyn awarii Obserwacja zawodności linii 110 kV obejmuje okres 9 lat na terenie dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju. Na początku obserwacji istniało w tej spółce łącznie 1307 km napowietrznych linii 110 kV. Na koniec obserwacji długość ta wynosiła 1453 km. Długość linii w kolejnych latach obserwacji została przedstawiona w tab. I. W tab. II przedstawiono częstość uszkodzeń linii 110 kV w poszczególnych miesiącach roku. Dane te w postaci histogramu oraz funkcja aproksymacyjna przedstawione zostały na rys. 1. Najwięcej awarii linii 110 kV zaobserwowano w miesiącach zimowych (styczeń, luty, grudzień) oraz w miesiącach letnich i jesiennych (lipiec - październik). W zimie wystąpiło 77 awarii, co stanowi 34,53% wszystkich uszkodzeń (najwięcej w styczniu 17,94%). W miesiącach letnio-jesiennych wystąpiło 90 awarii, co stanowi 40,36% wszystkich uszkodzeń (najwięcej w sierpniu 14,35%). W pozostałych miesiącach zawodność linii kształtuje się znacznie poniżej średniej intensywności uszkodzeń. Ze względu na przejrzystość oraz prostotę zapisu, jako funkcję aproksymacyjną sezonowej zmienności częstości awarii, przyjęto wielomian. Ponieważ współczynniki funkcji aproksymacyjnej Dr hab. inż. Andrzej Ł. Chojnacki (a.chojnacki@tu.kielce.pl), dr inż. Agata K. Kaźmierczyk, dr inż. Andrzej Stobiecki [...]

 Strona 1