Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Stobiecki"

Analiza czasu trwania awarii transformatorów SN/nn oraz ocena czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców

Czytaj za darmo! »

Referat przedstawia wyniki badań niezawodnościowych związanych ze skutkami awarii transformatorów rozdzielczych SN/nn. Zamieszczono analizy czasu trwania awarii ta oraz analizę czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej tp. Dane do analiz zamieszczonych w niniejszym referacie pochodziły od krajowych dystrybutorów energii elektrycznej, u których w ciągu 5 lat zarejestrowano 468 przypadków awar[...]

Teoretyczne modele funkcji niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Przy analizie niezawodności urządzeń istotną rzeczą jest ocena wpływu okresu eksploatacji na występowanie awarii. Analizy takie przeprowadza się, wykonując badania funkcji niezawodności R (t), funkcji zawodności F (t) oraz funkcji intensywności uszkodzeń λ (t). W artykule przedstawiono analizę intensywności uszkodzeń transformatorów rozdzielczych SN/nn eksploatowanych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych. Na podstawie rzeczywistych przypadków zaistniałych awarii opracowano modele teoretyczne intensywności uszkodzeń oraz funkcji niezawodności i zawodności transformatorów eksploatowanych na terenach wiejskich. Przedstawiane w literaturze problemy niezawodności transformatorów średniego napięcia dotyczą głównie określania średnich parametrów niezawodnościowych analizo[...]

Stany przejściowe w obwodach z energetycznymi filtrami aktywnymi

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano analizy stanów przejściowych i warunków stabilnej pracy energetycznych filtrów aktywnych, których sterowanie bazuje na dwóch sposobach kształtowania prądu linii zasilającej nieliniowy odbiornik wraz z filtrem. Podano zależności dotyczące zakresu stabilnej pracy i zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych. Abstract. The analysis of transient states and stable operation condit[...]

Analiza stabilności przekształtnikowych napędów trakcyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy warunków stabilnej pracy filtrów wejściowych przekształtnikowych napędów trakcyjnych dla stanu pracy silnikowej i prądnicowej. Na podstawie uproszczonego modelu systemu trakcyjnego sformułowano nieliniowe równania, wyznaczono punkty równowagi i dokonano linearyzacji metodą szeregów potęgowych. Podano zależności dotyczące minimalnej wartości pojemności filtru, zapewniającej stabilną pracę w obu stanach pracy napędu. Zaprezentowano rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Abstract. Results of stable operation conditions of converter-based traction drives’ input filters in both motoring and generating mode are presented in this paper. On the basis of simplified model of traction system, the non-linear equations are formulated, the poi[...]

Ocena parametrów zawodnościowych terenowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia


  W artykule przedstawiono analizy czasów trwania awarii głównych urządzeń eksploatowanych w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia. Zaprezentowane analizy zostały wykonane na podstawie danych rzeczywistych, z przykładowej elektroenergetycznej spółki dystrybucyjnej obsługującej odbiorców wiejskich. Na podstawie przypadków awarii, które zaistniały w okresie kilku lat, przedstawiono ogólne przyczyny ich powstawania oraz analizę czasu trwania awarii w sieciach terenowych, która ma znaczenie przy ocenie skutków uszkodzeń elementów sieci rozdzielczej dla odbiorców energii elektrycznej. Wyznaczono też własności czasu trwania awarii oraz modele teoretyczne rozkładu czasów trwania awarii podstawowych elementów sieci elektroenergetycznej (linie napowietrzne, transformatory ora[...]

Zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych DOI:10.15199/48.2017.02.60

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy zastosowania programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję i opis proponowanej metody oraz algorytm obliczeniowy. W końcowej części zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń dla wybranej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Abstract. In the article is presented the evolutionary programming using the optimization of reliability the power distribution grids. The article presents the conception and description the evolutionary programming. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids using the developed method. (Application of evolutionary programming to optimization of reliability power distribution grids). Słowa kluczowe: programowanie ewolucyjne, optymalizacja niezawodności, sieci elektroenergetyczne. Keywords: evolutionary programming, optimization of reliability, electric power nets. Wstęp Elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne podlegają zmianom wynikającym m.in. z przyłączania źródeł generacji rozproszonej [1, 2, 3], działań modernizacyjnych [4, 5] oraz rozwijaniem koncepcji sieci inteligentnych [6, 7, 8, 9]. Ważną cechą elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych jest niezawodność ich pracy [10, 11]. W celu oceny niezawodności sieci elektroenergetycznych stosuje się m.in. metody bazujące na ocenie za pomocą współczynników zawodności, średniej intensywności awarii i średniego czasu trwania awarii [12, 13, 14]. Do oceny niezawodności złożonych struktur elektroenergetycznych zastosowanie znajdują sieci Petriego [15, 16, 17]. Prezentowany artykuł poświęcono zastosowaniu programowania ewolucyjnego do odszukiwania fragmentów sieci o wysokich wartościach współczynników zawodności, aby następnie wyznaczyć scenariusze poprawy analizowanej sieci. W dalszych pracach autorzy planują rozszerzenie metody o możliwość opisu niezawodności elementów sieci poprzez określanie funkcji [...]

Ocena zawodności sieci elektroenergetycznej średniego napięcia eksploatowanej w wybranym rejonie DOI:10.15199/74.2017.2.3


  Wymagania stawiane systemowi dystrybucyjnemu to przede wszystkim zapewnienie odpowiednich parametrów jakości energii, niezawodność zasilania odbiorców oraz bezpieczeństwo użytkowników. Poprawa niezawodności sieci elektroenergetycznej średniego napięcia jest ważnym zagadnieniem dla krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami podają na stronach internetowych wartości wskaźników przerw w zasilaniu odbiorców SAIDI, SAIFI oraz MAIFI. Wskaźniki definiowane są jako [2, 4, 12]: - SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, - SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich, stanowiący liczbę wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, - MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich stanowiący liczbę wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę odsługiwanych odbiorców. Wskaźniki SAIDI oraz SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych. W tab. I przedstawiono przykładowe wartości definiowanych wskaźników dla kilku krajowych OSD za rok 2015. Ocena zawodności oraz optymalizacja pracy linii przesyłowych średniego, a także niskiego napięcia jest istotnym i ważnym zagadnie- Dr hab. inż. Andrzej Stobiecki (a.stobiecki@tu.kielce.pl), dr inż. Andrzej Ł. Chojnacki, dr inż. Agata Kaźmierczyk - Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej TABELA I. Przykładowe wartości wskaźników SAIDI, SAIFI oraz MAIFI [19-21] Wskaźnik Rodzaje przerw OSD 1 OSD 2 OSD 3 SAIDI (minuty/odbiorca/rok) planowane 110,12 158,89 69,42 nieplanowane bez katastrofalnych skutków 372,7 272,16 207,35 nieplanowane z katastrofalnymi skutkami 410,03 283,17 238,67 SAIFI ([...]

Właściwości niezawodnościowe napowietrznych linii dystrybucyjnych 110 kV DOI:10.15199/74.2017.7.3


  W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali wyniki analizy parametrów oraz właściwości niezawodnościowych dystrybucyjnych linii napowietrznych 110 kV. Przeprowadzone badania obejmowały takie zagadnienia jak: sezonowość i przyczyny oraz skutki awarii (uszkodzony element linii). Na podstawie danych empirycznych przeprowadzona została weryfikacja parametryczna oraz nieparametryczna: czasu trwania awarii, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu trwania przerw w zasilaniu oraz energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Wszystkie analizy przeprowadzone zostały na poziomie istotności α = 0,05. Analiza sezonowości oraz przyczyn awarii Obserwacja zawodności linii 110 kV obejmuje okres 9 lat na terenie dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju. Na początku obserwacji istniało w tej spółce łącznie 1307 km napowietrznych linii 110 kV. Na koniec obserwacji długość ta wynosiła 1453 km. Długość linii w kolejnych latach obserwacji została przedstawiona w tab. I. W tab. II przedstawiono częstość uszkodzeń linii 110 kV w poszczególnych miesiącach roku. Dane te w postaci histogramu oraz funkcja aproksymacyjna przedstawione zostały na rys. 1. Najwięcej awarii linii 110 kV zaobserwowano w miesiącach zimowych (styczeń, luty, grudzień) oraz w miesiącach letnich i jesiennych (lipiec - październik). W zimie wystąpiło 77 awarii, co stanowi 34,53% wszystkich uszkodzeń (najwięcej w styczniu 17,94%). W miesiącach letnio-jesiennych wystąpiło 90 awarii, co stanowi 40,36% wszystkich uszkodzeń (najwięcej w sierpniu 14,35%). W pozostałych miesiącach zawodność linii kształtuje się znacznie poniżej średniej intensywności uszkodzeń. Ze względu na przejrzystość oraz prostotę zapisu, jako funkcję aproksymacyjną sezonowej zmienności częstości awarii, przyjęto wielomian. Ponieważ współczynniki funkcji aproksymacyjnej Dr hab. inż. Andrzej Ł. Chojnacki (a.chojnacki@tu.kielce.pl), dr inż. Agata K. Kaźmierczyk, dr inż. Andrzej Stobiecki [...]

 Strona 1