Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Sumera"

Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie - przykład audytu energetycznego przebudowy budynku do poziomu niskoenergetycznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DOI:


  W artykule przedstawiono problemy, na jakie natrafiają projektanci, chcąc zrealizować postanowienia dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej budynków z 19.05.2010 r. oraz polskich przepisów z niej wynikających, w odniesieniu do budynków o dużej kubaturze wewnętrznej w stosunku do ich powierzchni o regulowanej temperaturze. Przeprowadzono analizę rozwiązań technicznych na konkretnym przykładzie i wykazano, że ich zastosowanie nie tylko pozwoli na spełnienie tych wymagań po roku 2020, ale również umożliwi wykorzystanie nadwyżki energii produkowanej w budynku do zasilania innego obiektu. Słowa kluczowe: Efektywność energetyczna, Charakterystyka energetyczna budynków, Budynki prawie zero energetyczne Abstract: The article shows problems which project-makers are faced with when trying to implement the directive 2010/31/EU of the European Union and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings as well as Polish regulations resulting from it for buildings of great internal volume relative to their space of controlled temperature. Using a specific example, the analysis of technical solutions was carried out. It was shown that not only will the application of these solutions allow to meet the mentioned requirements after the year 2020, but also facilitate the use of the excess energy produced in the edifice for the supply of another building. Keywords: Energy efficiency, Energy performance of buildings, Nearly zero-energy buildings.AUDYT ENERGETYCZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU DO POZIOMU NISKOENERGETYCZNEGO, ZGODNIE Z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE Z DNIA 19 MAJA 2010 R. W SPRAWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW NA PRZYKŁADZIE HALI SPORTOWEJ JASKÓŁKA W TARNOWIE Od dłuższego czasu w Polsce dąży się do osiągnięcia celu głównego określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej budynków, który stanowi, aby: ● do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe [...]

 Strona 1