Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Sikorski"

Współpraca małych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym – doświadczenia pomiarowe


  Generacja rozproszona (distributed generation, dispersed generation DG lub distributed resources DR) stanowi obecnie jedną z najbardziej aktywnie rozwijanych gałęzi energetyki, głównie dzięki ekologicznym technologiom wytwarzania energii oraz idei inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Choć nie jest to pojęcie nowe, brakuje wciąż usystematyzowanej definicji pozwalającej w jednoznaczny sposób dokonać klasyfikacji źródeł wytwarzania według określenia generacja rozproszona. Głównym problemem jest tu przyjęcie kryterium, którym może być zarówno wielkość mocy zainstalowanej jak i przyłączenie do sieci przesyłowej bądź dystrybucyjnej, podleganie centralnej dyspozycji mocy czy wreszcie rodzaj zastosowanych technologii. Jedna z najczęściej cytowanych definicji wykorzystuje raport Grupy Roboczej 37.23 CIGRE, która za źródła rozproszone proponuje traktować jednostki niepodległe centralnemu dysponowaniu mocą oraz niezależne od scentralizowanego planowania rozwoju systemu, jednocześnie wprowadzając ograniczenie mocy do wartości 50-100 MW. Dla porównania graniczna moc źródeł rozproszonych w Wielkiej Brytanii została ustalona na poziomie 100 MW, w Stanach Zjednoczonych - 50 MW, w Nowej Zelandii - 5 MW, w Szwecji - 1,5 MW. Polskie Prawo energetyczne wprowadza wartość 5 MW jako mocy źródła, które nie wymaga uzyskania koncesji, w przypadku źródeł nie zaliczanych do odnawialnych źródeł energii, oraz w przypadku odnawialnych źródeł energii jako jednostek zwolnionych z opłat koncesyjnych. Warto jednak podkreślić, że wspomnianej wartości 5 MW nie należy traktować jako granicznej mocy dedykowanej generacji rozproszonej. Ostatnie prace CIGRE nad generacją rozproszoną prowadzone przez Komitet Studiów SC6 "Distribution Systems&Dispersed Generation" zaproponowały minimalizację definicji jednostek rozproszonych jako elementów wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej bądź zasilających bezpośrednio odbiorcę. Podejmując próbę unifikacji gene[...]

Power Quality in Low-Voltage Distribution Network with Distributed Generation DOI:10.15199/48.2015.06.05

Czytaj za darmo! »

The aim of this work is to combine electromagnetic compatibility standardization and control strategy of low-voltage distributed generations in order to define possible impact of the generation unit on power quality at the point of common coupling with low-voltage distribution network. Selected relations between power quality indices and parameters as well as regulation characteristic of the distributed generation is discussed. Verification of predicted impact of the distributed generation on power quality is performed using a field-measurement case study of power quality behaviour in real photovoltaic system connected to low-voltage distribution network. Streszczenie. Celem pracy jest wykorzystanie normalizacji stosowanych w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetyczne oraz zasad regulacji źródeł rozproszonych niskiego napięcia w celu określenia możliwego wpływu źródła rozproszonego na zaburzenia jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia. W pracy przedstawiono wybrane relacje pomiędzy parametrami źródła oraz stosowaną charakterystyką regulacyjną źródła a możliwym wpływem na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia. Weryfikacja przewidywanego wpływu rozważanego źródła na parametry jakościowe zrealizowana jest na podstawie rzeczywistych pomiarów zaburzeń jakości energii w punkcie przyłączenia systemu fotowoltaicznego. (Jakość energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach niskiego napięcia z generacją rozproszoną). Keywords: power quality, distributed generation, photovoltaic, low-voltage distribution network. Słowa kluczowe: jakość energii eklektycznej, generacja rozproszona, fotowoltaika, sieci niskiego napięcia. Introduction Distributed generation (dispersed generation DG, distributed energy resources DER or DR, embedded generation EG) is currently one of the most actively developed energy sector, mainly for the reason of environmental energy technologies and the idea of smart power grids and microgrids. While t[...]

Analiza zjawisk przejściowych w układach generacji rozproszonej

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł stanowi propozycję jakościowej oceny stanów zakłóceniowych w układach energetyki rozproszonej z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy analizy sygnałów, takich jak analiza w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości (TFA) czy dekompozycja na "mody empiryczne" (EMD). Sygnały testowe napięć i prądów w stanie przejściowym uzyskano z wykorzystaniem modelu sieci z generacją rozproszoną, zbudowanym w środowisku Matlab SimPowerSystems. Aplikacja wymienionych algorytmów w układach energetyki rozproszonej stanowi nowy wkład w rozwój prac nad tą tematyką, poprzez rozszerzenie zakresu metod dotychczas stosowanych. współczesne kierunki rozwoju systemów pomiarowych stawiają nowe wymagania nie tylko coraz doskonalszym rozwiązaniom sprzętowym, ale również algorytmom służąc[...]

Time-varying signal parameters for assessment of disturbances in wind energy systems

Czytaj za darmo! »

This paper proposes some extended method for assessment of transient disturbances in wind energy systems. Main efforts are addressed to transient analysis using time-frequency methods coupled with instantaneous characteristic of signal parameters. Introduced ideas utilize smoothed non-parametric time-frequency representations as well as empirical mode decomposition and Hilbert transform. Streszczenie: Artykuł poświecony jest zagadnieniom oceny zakłóceń w układach energetyki wiatrowej, zwłaszcza analizie stanów przejściowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych oraz chwilowych charakterystyk parametrów sygnału. Proponowane rozwiązania wykorzystują wygładzone nieparametryczne transformacje czasowo-częstotliwościowe oraz dekompozycje na mody empiryczne i transformację Hilbe[...]

Wymagania podtrzymania pracy jednostek wytwórczych w warunkach podnapięciowych


  Polski system elektroenergetyczny pracuje w ramach europejskiej sieci operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), którego członkiem z szóstą siłą głosu, spośród 41 operatorów z 34 krajów, jest PSE Operator SA. Organizacja skonsolidowała dotychczasowe struktury ETSO (European Transmission System Operators) i UCTE (Union for the Coordination of the Transmission of Electricity) oraz regionalne stowarzyszenia operatorskie krajów skandynawskich, bałtyckich, Wielkiej Brytanii i Irlandii. ENTSO-E jako organizacja zrzeszająca operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych współdziała z agencją współpracy urzędów regulacji energetyki ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Główne zadania ENTSO-E skupiają się wokół niezawodnej pracy systemów wchodzących w skład organizacji, optymalnego rozwoju połączonego systemu przesyłowego oraz kwestii bezpieczeństwa [1-4]. Rozwój prac nad wprowadzeniem kodów sieciowych ENTSO-E W obszarze rozwoju systemu podjęto prace nad stworzeniem kodeksu sieciowego ENTSO-E w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej. Prace rozpoczęły się w 2010 r. po wydaniu przez ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas) założeń do zasad przyłączania do sieci elektroenergetycznej "Pilot Framework Guidelines on Electricity Grid Connection Guideline" [5]. ENTSO-E przystąpiło do prac nad tym dokumentem, które zaowocowały pierwszą wersją dokumentu wydanego w 2010 r. pod nazwą "Pilot Network code for requirements for Grid Connection Applicable to all Generators" [6] oraz dodatkowym opracowaniem poświęconym zagadnieniom stabilności systemowej "Technical background and recommendation for defence plans in the Continental Europe synchronous area" [7]. Jednocześnie w marcu 2011 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o przejęciu przez ACER zakresu działalności ERGEG, a ENTSO-E otrz[...]

Monitoring i analiza stanów zakłóceniowych w sieciach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca prezentuje wyniki aplikacji opracowanego mobilnego systemu monitoringu jakości energii zainstalowanego w wybranych polach stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV. Przedstawiono przykładowe rejestracje synchroniczne oraz ocenę wybranych stanów dynamicznych związanych między innymi z aspektami współpracy bloku elektrociepłowni z systemem oraz zaburzenia powstałego na skutek zadziałania automatyki restytucyjnej SPZ. Abstract. This paper presents results of application of mobile power quality monitoring system installed in selected bays of power station 110/20/10 kV. Time synchronized recordings of selected power quality distortions are presented and chosen dynamic states connected among other with dynamics aspect of integration of thermal-electric power station and automatic reclosing are assessed (Monitoring and analysis of power quality distortions in electrical power networks). Słowa kluczowe: jakość energii, monitoring, zakłócenia, sieci dystrybucyjne. Keywords: power quality, monitoring, distortions, distribution network. Wstęp Współczesny monitoring jakości energii (jakości technicznych parametrów zasilania, jakości napięcia) wpisuje się w szerszą strategię monitoringu jakości dostaw energii elektrycznej, w której wyróżnia się trzy aspekty: handlowy, ciągłości dostaw oraz wspomniany już aspekt jakości energii. Podane ujęcie przyjęto również w opublikowanych raportach Grupy Roboczej ds. Jakości Dostaw Energii Elektrycznej powołanej przez Radę Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) [1, 2], jak również w krajowym raporcie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z grudnia 2009 roku [3]. Jakość energii (napięcia) jest najbardziej technicznym z przywoływanych tu wymiarów jakości dostaw energii, określonym przez zbiór parametrów technicznych zapewniających prawidłową pracę urządzeń. Norma PN-EN 50160 "Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych" [4] uznaje za podstawę oceny jakości energii nas[...]

Development in power quality specification using Time- Frequency Analysis

Czytaj za darmo! »

In the era of technological development power quality issues have more and more crucial meaning. An example can be the scope of actual research concerning influence of dispersed energy sources on power quality, especially including wind power plants. This paper proposes time-frequency analysis as complex method for investigations of transient states in wind power plants. Investigated phenomena c[...]

Analizy długoterminowych danych jakości energii elektrycznej w ujęciu klastrów danych DOI:10.15199/74.2017.4.4


  W artykule wykazano, że są pewne czynniki mogące znacznie wpłynąć na parametry jakościowe pracy sieci. Do grupy takich czynników należeć może chociażby zmiana konfiguracji układu połączeń albo zmienność zarówno generacji jak i obciążenia. Przy wykazaniu różnic stanów, w jakim znajduje się układ i ocenieniu ich skali można zastosować analizę skupień. Jest ona oparta na metodach grupowania danych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki zastosowania analizy skupień długoterminowych danych jakości energii elektrycznej zarejestrowanych synchronicznie w wybranych polach stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV zlokalizowaną w aglomeracji miejskiejPodstawą oceny jakości energii elektrycznej jest zbiór parametrów zdefiniowanych w literaturze oraz określonych w normach i przepisach [5-7], do których zalicza się parametry napięcia oraz parametry zdarzeń napięciowych. Podział zaburzeń napięcia został zaprezentowany na rys. 1. Obecnie metody badań i pomiarów jakości energii elektrycznej polegają na przeanalizowaniu wybranego, reprezentatywnego okresu. Zwyczajowo przyjmuje się tydzień, który odpowiada normalnej pracy badanego obiektu. Analiza taka może jednak okazać się niewystarczająca i nie odwzorowywać rzeczywistego stanu pracy danego fragmentu sieci. Może tak się zdarzyć z powodu nieuwzględnienia: - zmian układu połączeń, - zmian obciążenia, - zmian generacji. Aby uwzględnić powyższe czynniki należy wprowadzić zasady grupowania danych. Działania te polegają na podziale zbioru zmiennych (danych pomiarowych) na podzbiory (grupy, klastry, skupienia). Literatura [1-4, 8] opisuje możliwości i zasady tworzenia klastrów. Wybrane metody aglomeracji danych zostały zaprezentowane na rys. 2. Mgr inż. Michał Jasiński (michal.jasinski@pwr.edu.pl), dr hab. inż. Tomasz Sikorski prof. PWr - Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. Jacek Karpiński, mgr inż. Marek Zenger - TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu NAPIECIE ZABURZENIA[...]

Zakłócenia jakości energii w układach z generacją rozproszoną


  Coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane z udziałem generacji rozproszonej w zdarzeniach zakłóceń jakości energii w sieciach dystrybucyjnych. Badania przedstawione w artykule oparto na pomiarach synchronicznych w punktach przyłączenia dwóch małych elektrowni wodnych (MEW) oraz stacji odbiorczej, należących do tego samego ciągu sieciowego SN. Prezentowane zdarzenia dotyczą głównie dynamicznych aspektów współpracy MEW z systemem elektroenergetycznym, takich jak załączenia generatorów czy załączenia baterii kondensatorów. Generacja rozproszona jest obecnie jednym z najaktywniej rozwijających się elementów systemu energetycznego, głównie za przyczyną energetyki odnawialnej. W warunkach krajowych najliczniejszą grupę źródeł odnawialnych stanowią elektrownie wodne oraz wiatrowe. Bazując na danych opartych na wydanych koncesjach wytwarzania energii elektrycznej, Urząd Regulacji Energetyki wskazuje 724 obiekty energetyki wodnej z mocą zainstalowaną na poziomie 945 MW oraz 301 obiektów energetyki wiatrowej z mocą zainstalowaną 725 MW [1]. Szczegóły pozostałych instalacji odnawialnych zlokalizowanych na terenie kraju zebrano w tabeli I. Należy podkreślić, iż cytowane dane dotyczą istniejących obiektów i nie reprezentują skali udziałów poszczególnych rodzajów źródeł w planowanych inwestycjach. Przewiduje się, że dominującą rolę wśród energetyki odnawialnej odgrywać będą farmy wiatrowe. Mając na uwadze liczbę klasyfikacji w Europie i w Polsce, można podać przykładowo graniczną moc zainstalowaną dla obiektów hydroenergetyki MEW na poziomie 5 MW, wprowadzając dodatkowy podział na: mikroenergetykę - dla mocy do 70 kW, minienergetykę - dla mocy do 100 kW oraz małą energetykę - dla mocy do 5 MW [2, 3]. Ze względów konstrukcyjnych obiekty MEW realizowane są jako elektrownie przepływowe, derywacyjne, niskospadowe, ze spadem 2-20 m, średniospadowe, ze spadem do 150 m, oraz wysokospadowe, dla spadków powyżej 150 m. Turbiny stoso[...]

 Strona 1