Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Wróbel"

Analiza pracy wybranych układów ochrony przepięciowej obwodów torowych w warunkach zagrożeń udarowych

Czytaj za darmo! »

W referacie podjęto próbę oceny wpływu impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych na pracę obwodów torowych stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Wykonano badania laboratoryjne oraz symulacje w programie PSPICE odpowiedzi wybranych modeli ochronników na znormalizowany udar 10/700 µs. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników, uwzględniając w niej rezultaty estymacji para[...]

Possibility of the modelling of combination waves generators

Czytaj za darmo! »

W referacie wykonano estymację wartości parametrów schematu zastępczego generatora udaru kombinowanego wykorzystując uogólniony model regresji z dopasowaniem metodą najmniejszych kwadratów. Minimalizację przeprowadzono przy zastosowaniu programu Mathematica, dla którego w pakiecie Statistics`NonLinearFit do tego rodzaju analiz jest stosowana metoda Levenberg’a Marquardt’a i Gaussa- Newtona. Przykładowe charakterystyki dla wybranych modeli wyznaczono w programie LTSPICE. (Możliwości modelowania generatorów udaru kombinowanego). Abstract. The paper presents the estimation of the values for the combination wave generator scheme parameters. The minimisation made applying CP programme Mathematica for which in the packet Statisics’NonLinearFit, for this kind of analysis the applied method is Levenberg-Marquardt over Gauss-Newton algorithm. The possibilities of the transient analysis and examples of dynamic characteristics of the selected model is presented in the LTSPICE program. Słowa kluczowe: generator udarów kombinowanych, modelowanie cyfrowe, symulacje. Keywords: combination wave generator, numerical modelling, simulations. Introduction The determination of surge generator equivalent scheme parameters is an important question [1,2] in this range. In a paper presented by the authors [2], the components of combination wave generators (resistors, capacitors and inductors) were evaluated numerically. In the paper a method for estimation the parameters of the combination wave generator on the basis of voltage and current measurements was presented (v-c model). The parameters of this generator’s model were presented in [3]. This makes the model estimated on the basis of voltage measurement results (v-model) presented in [4] more precise. Results of modeling are compared with results of measurements. Combination wave generator On the basis of EN 61000-4-5 [5] the generator equivalent circuit is presented in Fig. 1[...]

The railway devices modelling for the purpose of a lightning discharge analysis

Czytaj za darmo! »

Modelowanie urządzeń kolejowych w warunkach narażeń na przepięcia pochodzenia atmosferycznego z zastosowaniem metod numerycznych wymaga tworzenia modeli elementów składowych: sieć trakcyjna, sieć powrotna, słup, izolator, odgromnik, udar. Model sieci trakcyjnej opracowano z elementów reprezentujących odcinek 12, 8 km linii. Możliwości analizy z zastosowaniem czwórników typu PI i przykłady charakterystyk dynamicznych wybranych modeli przedstawiono w programie LTSPICE. W artykule do modelowania przyjęto wymuszenie prądowe 8/20 μs. (Modelowanie urządzeń kolejowych w warunkach narażeń na przepięcia pochodzenia atmosferycznego) Abstract. The simulation of the railway devices for the purpose of lightning discharge by numerical method requires identification of indicated circuit elements: contact line, rail return, tower, insulator, lightning arrester, current impulse. A model of traction system was composed from elements witch represents 12.8 km section of contact wires. The possibilities of transient analysis with application PI sections models transmission line and examples of dynamic characteristics of the selected model are presented in the LTSPICE program. The article concerns an analytical work and presents the estimation of the values for the 8/20 μs impulse surge current. Słowa kluczowe: sieć trakcyjna, modelowanie cyfrowe, symulacje. Keywords: catenary, numerical modelling, simulations. Introduction Railway installations are particularly endangered by direct and indirect atmospheric discharges in the supply system or a railway traffic control (rtc) and telecommunication equipment resulting from the influence of an impulse electromagnetic field [1]. This is a cause of disturbances in the service of the rtc equipment, the limitations of velocity due to the failure as well as additional costs carried out of [2]. The comparative analyses, introduced in the report of lightning damages data in Railway Lines Establishment, confi[...]

Wstępna analiza efektywności wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do modelowania sygnału czasowego napięcia generatora udaru kombinowanego DOI:10.15199/74.2017.7.2


  Pomiary, wykonywane w warunkach laboratoryjnych, mające na celu sprawdzenie skuteczności działania projektowanych układów ochrony przeciwprzepięciowej - są końcowym etapem badań i decydują o dopuszczeniu tych układów do użytkowania [12, 13, 15]. Tego typu badania wykonuje się z zastosowaniem m.in.: generatora udaru kombinowanego o przebiegu napięciowym 1,2/50 μs, prądowym 8/20 μs i efektywnej impedancji wyjściowej 2 Ω ± 10%. Na podstawie dokumentacji generatora oraz normy PN-EN 61000-4 - kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) [10] 5: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary (2014 r.), na rys. 1 przedstawiono schemat zastępczy generatora udaru kombinowanego [9, 10]. Pomiar sygnału wyjściowego generatora udaru kombinowanego Na potrzeby opracowania modelu czasowego sygnału napięcia na wyjściu generatora udaru kombinowanego przeprowadzono badania eksperymentalne, stosując generator udarowy Haefely PC6-288.1 i filtr Haefely FP 20/3-3.2 [15]. Rejestrację napięć udarów przeprowadzano za pomocą czterokanałowego oscyloskopu cyfrowego LeCroy LS-140, umożliwiającego rejestrację przebiegów w paśmie częstotliwości do 100 MHz, z dokładnością podstawy czasu 0,01%. Oscyloskop zasilono przez transformator separujący typu Tma 630S. Do pomiarów zastosowano sondę LeCroy 6 kV, 50 MΩ, 1000:1. Błąd pomiaru napięcia sondą wynosił ±0,1% dla napięcia stałego i ±2% dla napięcia przemiennego o częstotliwości do 100 MHz. W badaniach charakterystyk układów ochrony przepięciowej i ich elementów składowych [15] ważną rolę odgrywa powtarzalność wymuszeń udarowych. W celu sprawdzenia powtarzalności wyników pomiarów, na wstępie wykonano rejestrację dwudziestu pięciu wymuszeń dla każdego udaru napięciowego 1,2/50 μs dla U = 1 kV. Wyniki pomiarów zapisywano w formacie PSPICE®, wybierając ostatecznie ten pakiet jako podstawowe narzędzie obróbki danych. Dr inż. Marek Dudzik (marekdudzik@pk.edu.pl) - Instyt[...]

 Strona 1