Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Urszula BUKOWSKA"

Optymalizacja jakości życia w pracy DOI:


  Ludzie od zawsze dążyli do poprawy jakości życia. Dlatego doskonalili funkcjonalność i estetykę swoich domów, przyswajali coraz bardziej zaawansowane sposoby dbania o zdrowie, usprawniali środki służące do komunikacji i komunikowania się. Ponieważ istotna część życia przeznaczona jest na pracę zawodową, również i poprawa jakości życia w pracy stała się przedmiotem zainteresowania człowieka. Celem niniejszego artykułu jest określenie sposobów optymalizacji jakości życia w pracy. W związku z tak określonym celem podjęto próbę wskazania cech pracy ważnych dla jakości życia, określenia roli pracodawcy w optymalizowaniu jej oraz zidentyfikowania narzędzi służących tej optymalizacji. Przyjęto następującą hipotezę badawczą: skuteczność optymalizacji jakości życia w pracy zależy od przeprowadzenia sondażu opinii pracowników na temat tej jakości. Badania prowadzono w oparciu o analizę literatury przedmiotu, obejmującej publikacje z zakresu jakości i zarządzania nią, zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzono również badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Istota jakości życia w pracy Człowiek nieustannie dokonuje oceny tego, czego doświadcza. Ocenia też swoje życie i jego jakość. Romuald Kolman, jeden z najważniejszych badaczy jakości, zauważył, że "Zasięg rzeczowy problematyki jakości życia dotyczy tego wszystkiego z czym człowiek styka się na co dzień" [6, s. 142]. Oznacza to, że można wskazać wiele sfer życia konstytuujących jego jakość. Dla dorosłego człowieka jedną z nich jest sfera pracy zawodowej. Niektórzy autorzy piszą w związku z tym o jakości życia funkcjonalnego [6, s. 160], inni - o jakości życia zawodowego [10, s. 221]. W niniejszym opracowaniu wykorzystano pojęcie jakości życia w pracy, 34 2017 L i p i e c z zastrzeżeniem, że nie jest ono tożsame z jakością życia zawodowego. Jakość ta rozumiana jest jako stopień spełnienia stawianych życiu w pracy wy[...]

 Strona 1