Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Romana ZAJĄC"

Zarządzanie kompetencjami personelu DOI:


  W aspekcie wymagań stawianym jednostkom notyfikowanym.Wprowadzenie: zarządzanie kompetencjami, wymagania prawne i normatywne Zmieniające się stale otoczenie wymaga ciągłego dostosowywania się do nowych wymagań, w tym również do wzrostu kompetencji zarówno całej organizacji, jak i jej pracowników. Termin kompetencji ma różne znaczenia. Rozróżnia się kompetencje pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy; w określonych zawodach i specjalnościach, kompetencje zarządcze, kompetencje przejęte z zewnątrz - zawierające w sobie uprawnienia, licencje, akredytacje. Kompetencje kojarzą się bardziej z uprawnieniami do podejmowania decyzji, ale obecnie coraz częściej odnoszą się do osobistych dyspozycji umożliwiających właściwą realizację zadań. Kompetencje decydują zatem o poziomie i sposobie realizowania zadań przez pracownika oraz przekładają się na właściwe efekty pracy. Są one elementem kompetencji organizacji, a ich znaczenie wzrasta wraz z poziomem odpowiedzialności organizacji za realizowane przez nią zadania. Bez jasnego określenia kompetencji pracownika nie można dokonać właściwej rekrutacji i doboru kadr oraz prawidłowo kierować rozwojem zawodowym pracowników. Przedmiotem niniejszego artykułu są zagadnienia dotyczące kompetencji pracowników jednostki notyfikowanej. Jednostki takie są trzecimi stronami, niezależnymi od swoich klientów i innych zainteresowanych stron. Jednostki te zgłoszone są do Komisji Europejskiej i umieszczone w wykazie jednostek notyfikowanych w odniesieniu do konkretnych dyrektyw oraz uprawnione do prowadzenia procesów oceny zgodności. Warto nadmienić, iż usługa związana z procesem oceny zgodności wyrobu realizowana przez jednostkę notyfikowaną, podobnie jak inne usługi, a więc funkcjonuje na zasadzie rynkowej, stąd też każdy klient ma możliwość wyboru jednostki. O wyborze jednostki decyduje nie tylko posiadany zakres uprawnień, ale także poziom usługi, cena, szybkość realizacji oraz renoma[...]

Audit wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania - wyniki badań ankietowych DOI:10.15199/48.2017.6.5


  Wprowadzenie Z chwilą wdrożenia systemu zarządzania w organizacji, zasadniczym problemem staje się nie tylko jego utrzymywanie, ale i ocena efektów działania oraz doskonalenie. To z kolei wiąże się z koniecznością modyfikacji zachodzących procesów, w myśl przyjętej przez twórców normy ISO 9001 filozofii ciągłego doskonalenia, że "ciągle należy szukać przyczyn problemów powstających w systemie, a następnie je usuwać, tak aby działania i elementy systemu stawały się coraz lepsze" [2]. Organizacje, doskonaląc systemy zarządzania, koncentrują swoje działania nie tylko na jakości wyrobów czy świadczonych usług, lecz także na ocenie procesów pomocniczych. Działania te uwzględniają: zmiany w oczekiwaniach klientów, nowe warunki ekonomiczne, prawne, zmiany organizacyjne i rynkowe, które mają za zadanie zwiększenie skuteczności i wydajności procesów, a także dostarczenie dodatkowych korzyści zarówno organizacji, jak i jej klientom. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie oceny systemu zarządzania w organizacji jest audit wewnętrzny. Zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 9000:2015-10 audit to "systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu" [6]. Działanie to wspiera organizację w działaniach operacyjnych. Jest również narzędziem doskonalenia organizacji. Audit wewnętrzny często nazywany jest auditem strony pierwszej i jest przeprowadzany samodzielnie przez każdą organizację. Audit wewnętrzny występuje jako wymaganie nie tylko w normie ISO 9001, ale w każdej innej normie traktującej o systemach zarządzania, gdyż na bazie wymagań przytoczonej normy w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało szereg innych standardów i wciąż powstają nowe. Znaczenie tego elementu można postrzegać w dwóch wymiarach. Z jednej strony audit powinien poszukiwać dowodów inicjatyw oraz udziału kierownictwa w ustalaniu i realizac[...]

Znaczenie akredytowanych badań laboratoryjnych w procesie oceny zgodności wyrobów


  W większości przypadków certyfikacji badaniom podlega pierwszy egzemplarz wyrobu.Wprowadzenie Bezpieczeństwo wyrobu jest najczęściej definiowane jako ogół warunków, które muszą być spełnione i które muszą być podejmowane na wszystkich etapach projektowania i wytwarzania, tak aby wprowadzić do obrotu i przekazać użytkownikowi do stosowania wyrób, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu zależy przede wszystkim od działań przedsiębiorców, którzy muszą zaprojektować wyrób (wzorzec konstrukcyjny), którego budowa odpowiada aktualnemu poziomowi wiedzy technicznej, a następnie wytworzyć kolejne egzemplarze wyrobów zgodne z odpowiednio przebadanym i ocenionym wzorcem konstrukcyjnym. Podstawowym procesem dostarczającym obiektywnych dowodów zgodności wzorca konstrukcyjnego, w fazie projektowania, są badania laboratoryjne, natomiast zgodność kolejnych wyrobów z przebadanym wzorcem, w fazie produkcji, zapewnia ich wytwarzanie zgodnie z systemem jakości, najlepiej certyfikowanym. Podstawą prawną obwiązującego w Polsce systemu oceny zgodności jest Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z jej kolejnymi nowelizacjami. Ustawa ma na celu zapewnienie spójnego z innymi krajami Unii Europejskiej, podejścia do wprowadzania wyrobów spełniających wymagania unijnych aktów prawnych. Wyroby takie cechują się możliwością swobodnego przepływu na podstawie klauzuli o wzajemnym uznawaniu [8]. Producent przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, zgodnie z wymaganiami ustawy, powinien upewnić się, czy wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniach (dyrektywach). Tak więc, zgodnie z założeniami ustawy, przed wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej, każdy wyrób musi zostać poddany procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywie, której dany produkt podlega. Część dyrektyw "nowego podejścia" uwzględnia zasady "globalnego pod[...]

Znaczenie akredytowanych badań laboratoryjnych w procesie oceny zgodności wyrobów


  Wyniki badań stanowią podstawę oceny zgodności wyrobu i podjęcia decyzji o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu.Wprowadzenie Bezpieczeństwo wyrobu jest najczęściej definiowane jako ogół warunków, które muszą być spełnione i które muszą być podejmowane na wszystkich etapach projektowania i wytwarzania, tak aby wprowadzić do obrotu i przekazać użytkownikowi do stosowania wyrób, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu zależy przede wszystkim od działań przedsiębiorców, którzy muszą zaprojektować wyrób (wzorzec konstrukcyjny), którego budowa odpowiada aktualnemu poziomowi wiedzy technicznej, a następnie wytworzyć kolejne egzemplarze wyrobów zgodne z odpowiednio przebadanym i ocenionym wzorcem konstrukcyjnym. Podstawowym procesem dostarczającym obiektywnych dowodów zgodności wzorca konstrukcyjnego, w fazie projektowania, są badania laboratoryjne, natomiast zgodność kolejnych wyrobów z przebadanym wzorcem, w fazie produkcji, zapewnia ich wytwarzanie zgodnie z systemem jakości, najlepiej certyfikowanym. Podstawą prawną obwiązującego w Polsce systemu oceny zgodności jest Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z jej kolejnymi nowelizacjami. Ustawa ma na celu, zapewnienie spójnego z innymi krajami Unii Europejskiej, podejścia do wprowadzania wyrobów spełniających wymagania unijnych aktów prawnych. Wyroby takie cechują się możliwością swobodnego przepływu na podstawie klauzuli o wzajemnym uznawaniu [8]. Producent przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, zgodnie z wymaganiami ustawy, powinien upewnić się, czy wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniach (dyrektywach). Tak więc, zgodnie z założeniami ustawy, przed wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej, każdy wyrób musi zostać poddany procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywie, której dany produkt podlega. Część dyrektyw "nowego podejści[...]

 Strona 1