Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna OLEJNICZAK-SZUSTER"

Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit DOI:10.15199/48.2017.12.3


  Istota funkcjonowania organizacji pozarządowych - wprowadzenie We współczesnym układzie społeczno-gospodarczym wzrasta zainteresowanie funkcjonowaniem organizacji non profit, w szczególności wprowadzaniem zmian w działaniu ich struktur, kultury organizacyjnej, świadczeniem usług dla społeczności lokalnej czy też finansowaniem działań. Podyktowane jest to faktem, że organizacje te stają się bezpośrednimi podmiotami rozwiązującymi wiele problemów społecznych, odgrywając coraz większą rolę w kształtowaniu aktywności społecznej [5, s. 31]. Z ekonomicznego punktu widzenia to organizacje nie nastawione na maksymalizację zysku, a ich prawidłowe funkcjonowanie sprzyja tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, będąc ważną determinantą rozwoju danego kraju [25, s. 96]. Co więcej, organizacje non profit działają w celu maksymalizacji społecznego zadowolenia lub, jeszcze inaczej rzecz ujmując, w celu dostarczenia takich dóbr, które uznawane są za społecznie pożądane [17, s. 387]. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter działalności organizacji pozarządowych nie jest możliwe ogólne ujęcie sposobów, za pomocą których ich działalność zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe, oprócz tego że istnieją w gospodarce, mają do spełnienia pewne zadania i funkcje. I tak J. Haus ner przedstawia następującą listę funkcji organizacji pozarządowych:  zaspokojenie potrzeb społecznych, których nie mogą zaspokoić ani państwo, ani rynek,  przeciwdziałanie społecznej marginalizacji i wykluczeniu,  obniżanie kosztów świadczenia niektórych usług społecznych,  mobilizowanie inicjatywy jednostek i grup,  powiększenie kapitału społecznego, pobudzanie dyskursu społecznego i innowacyjności na wszystkich poziomach struktury społecznej,  socjalizacja obywatelska, 19 2017 G r u d z i e ń  społeczna kontrola funkcjonowania państwa i biznesu, krytyka i blokowanie ich działań [...]

 Strona 1