Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł BRZUSTEWICZ"

Podarunki jako narzędzie budowania wysokiej jakości relacji biznesowych DOI:10.15199/48.2017.4.2


  Gifts as a tool to build high quality business relationships Streszczenie Celem artykułu jest opisanie specyfiki wręczania podarunków (prezentów) na rynku B2B w Polsce, a także ocena wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. W rozważaniach autorzy wykorzystali metodę krytycznej analizy literatury, a także wyniki badania przeprowadzonego w lutym 2016 roku wśród 16 menedżerów z 4 lokalnych przedsiębiorstw. Badanie zrealizowano metodą częściowo standaryzowanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych.Summary The aim of this article is to describe the specificity of gift giving on the B2B market in Poland, as well as the assessment of their role in building relationships in business. The authors used a method of critical analysis of the literature and the results of a survey conducted in February 2016 of 16 managers from 4 local companies operating in Poland. The research was carried out in the form of semi-structured interviews.Słowa kluczowe relacje biznesowe, prezenty w biznesie, wręczanie prezentów w biznesie Keywords business relationships, business gifts, giving gifts in business. Wprowadzenie Wysokiej jakości relacje na rynku B2B były i są źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Relacje te należy zatem nawiązywać, a także umiejętnie nimi zarządzać. Jednym z działań, które sprzyjają nawiązywaniu, podtrzymywaniu i pogłębianiu relacji w biznesie jest wręczanie podarunków (prezentów). Działanie to, w tym rodzaj wręczanego prezentu, zależy m.in. od kultury danej organizacji, etapu rozwoju relacji, a także oczekiwań partnera biznesowego. Celem artykułu jest opisanie znaczenia i specyfiki wręczania prezentów na rynku B2B w Polsce, a także wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. Należy jednocześnie podkreślić, iż autorzy nie analizują w swych rozważaniach patologicznego i łamiącego prawo wymiaru wręczania podarunków (łapówki/korupcja). Rozważania są o tyle ciekawe, że dotyczą kraju o k[...]

 Strona 1