Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir JANAS"

Propozycja szybkiej metody oznaczania wody w wybranym produkcie tłuszczowym typu margaryna DOI:10.15199/48.2017.9.4


  Parametry jakościowe oraz użytkowe wielu produktów spożywczych są zależne od zawartości wody w gotowym produkcie [2]. Informacja o jej zawartości pozwala na określenie kilku ważnych cech gotowego produktu takich jak, np. stabilność mikrobiologiczna w czasie, czystość, spełnienie wymagań prawnych lub branżowych, możliwość zastosowania w procesie technologicznym itd. Tym samym informację o zawartości wody, jaka znajduje się w próbce, można wykorzystywać w wielu różnych aspektach, również i tych prawnych. W tłuszczowych produktach spożywczych bądź samych tłuszczach obecność wody wpływa bezpośrednio na jakość tych produktów. Niektórzy autorzy również twierdzą, że nasiona roślin oleistych charakteryzujące się wysoką wilgotnością należy uznać jako niedoskonałe, czyli jakościowo nieodpowiednie do procesu technologicznego, w wyniku którego otrzymuje się docelowo olej [14]. Według tych samych autorów nasiona takie są źródłem zachodzących w nim przemian hydrolitycznych i oksydacyjnych, a tym samym przyczyniają się do otrzymania oleju niskiej jakości, charakteryzującego się niską stabilnością oksydatywną. Inni autorzy twierdzą, że obecność wody w tłuszczu przyczynia się do hydrolizy tych związków, a więc zmniejszeniem właściwej frakcji triacyloglicerolowej z jednoczesnym wzrostem takich związków jak mono i diacyloglicerole oraz wolne kwasy tłuszczowe [5]. Znajomość tego parametru zatem pozwala na ocenę jakościową produktu tłuszczowego pod względem technologicznym, żywieniowym, a także aplikacyjnym. Przeprowadzanie badań dotyczących zawartości wody w tłuszczowym produkcie spożywczym ma na celu uzyskanie informacji dokładnej, precyzyjnej, powtarzalnej. Niejednokrotnie oznacza to Jakość w praktyce 49 2017 Wr z e s i e ń długi czas badania. Jednak postępowanie takie jest zgodne z procedurami i przepisami, które stanowią normy, standardy czy też akty normatywne dotyczące danego produktu. Ogólnie można wymienić kilka etapów podcza[...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Obuwie ma nie tylko za zadanie chronić stopę przed urazami mechanicznymi, ale również nie powinno pogarszać samopoczucia człowieka, np. poprzez nieodpowiedni mikroklimat w jego wnętrzu podczas użytkowania. Na jakość obuwia wpływa w dużym stopniu jego higieniczność. Na higieniczność wpływają zarówno materiały, jak i jego konstrukcja. Obecnie dla użytkownika ważna jest długa eksploatacja obuwia przy jednoczesnej wygodzie. Dlatego ważne jest, aby obuwie było nie tylko modne i eleganckie, ale równocześnie komfortowe. Odczucie komfortu jest odczuciem subiektywnym, zależnym od wielu czynników powiązanych ze sobą. Do nich należy m.in. odpowiedni mikroklimat we wnętrzu obuwia. W fizjologicznie optymalnych warunkach temperatury i wilgotności względnej powietrza ciepło wydzielane przez [...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było porównanie wyników oznaczeń przepuszczalności pary wodnej wybranych asortymentów skór obuwiowych wg obowiązującej normy i wg metody opracowanej w ZTG oraz próba określenia korelacji pomiędzy uzyskanymi wynikami badań. Zakres pracy obejmował: - oznaczenie przepuszczalności pary wodnej zgodnie z PNEN 14268, - oznaczenie przepuszczalności pary wodnej wg metody opracowanej w Zakładzie Technologii Garbarstwa (ZTG). Badania przeprowadzono w dwóch niezależnych laboratoriach: w ZTG Politechniki Radomskiej i firmie RADWAG - Radom, - wyznaczanie grubości skór zgodnie z PN-EN 2589, - oznaczenie miękkości skór wg PN-EN 17235, - badania mikroskopowe. 3. Część eksperymentalna 3.1. Obiekty badań Do badań wykorzystano pobrane i przygotowane (zgodnie z normą) próbki skór b[...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. III


  Przed badaniem próbki skór były przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze T ok. 25°C i wilgotności względnej powietrza W ok. 55%. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 4. Przed oznaczeniem przepuszczalności pary wodnej próbki skór przechowywano w temperaturze T ok. 25°C i wilgotności względnej powietrza W ok. 45%, a otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Przepuszczalność pary wodnej dla badanych próbek skór wg metody ZTG (RADWAG - Radom) - wartość średnia z trzech pomiarów Symbol skóry Przepuszczalność pary wodnej [%] Odchylenie standardowe [%] Przepuszczalność pary wodnej [mg/cm2∙h]] Odchylenie standardowe [mg/cm2∙h]] 1 56,3 3,18 7,0 0,39 2 23,3 0,83 2,9 0,11 3 24,9 0,61 3,2 0,36 4 16,1 0,69 2,0 0,09 5 12,4 0,23 1,5 0,05 6 80,8 0,28 1[...]

 Strona 1