Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Monika ŻUCHOWSKA-GRZYWACZ"

Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne DOI:10.15199/48.2017.9.1


  Wprowadzenie W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2017 roku zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, polscy przedsiębiorcy mają możliwość znakowania swoich produktów oznaczeniem "Produkt polski" [7]. Przepisy te wprowadziły jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania takiego oznaczenia [17]. Wobec wielości obecnie funkcjonujących oznaczeń podjęta przez ustawodawcę próba ujednolicenia przepisów w tym zakresie wydaję się w pełni uzasadniona. Wprowadzone rozwiązania budzą jednak wątpliwości natury prawnej. Wymagają uzupełnienia, 28 2017 Wr z e s i e ń ASPEKTY PRAWNE Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne aby sprawniej i pełniej realizować założenia promocji polskich produktów - a przede wszystkim - aby krajowy producent nie był zagrożony ponoszeniem negatywnych konsekwencji z tytułu umieszczenia tego oznakowania na swoim towarze. Zasadne wydaje się również wskazanie na wdrożenie podejścia jakościowego do wprowadzonego oznaczenia. Konsument porównuje produkt z innymi, konkurencyjnymi produktami dostępnymi na rynku, odwołuje się do względnej jakości produktu oraz korzyści płynących z wyboru danej oferty. Konsumenci produktów, zwłaszcza tych o wysokiej cenie, są skłonni zapłacić więcej za produkt o lepszej jakości. Nabywcy chcą wybierać również towary rodzimych producentów, jeśli jednak nie będzie szła za tym odpowiednia jakość, samo oznaczanie pochodzenia może okazać się niewystarczające. Zasady przyznawania oznaczenia "Produkt polski" Obowiązek umieszczania oznaczenia na etykiecie miejsca/kraju pochodzenia produktu wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 października 2011 r. nr 1169/2011. Jednak w zakresie ustawodawstwa unijnego taki obowiązek istnieje tylko, gdy jego brak mógłby wprowadzać konsumentów w błąd co do kraju lub miejsca rzeczywistego pochodzenia danego produktu, jak też w odniesieniu do niektóry[...]

Dobrowolne systemy jakości - znaczący trend w prawie żywnościowym DOI:10.15199/48.2018.6.2


  Wprowadzenie Zagadnienie dobrowolnych systemów jakości jest wieloaspektowe i odgrywa coraz większą rolę w stosunkach gospodarczych i społecznych. Systemy te są narzędziami pomocniczymi w produkcji towarów wysokiej jakości. W przemyśle spożywczym zostały wypracowane standardy, które są obligatoryjnie wdrażane i wymagane w określonych sektorach żywności i fakultatywne, stworzone w ramach prywatnych inicjatyw. Obydwa rozwiązania służyć mają przedsiębiorcom - wyróżniając ich na rynku, ale przede wszystkim konsumentom - chroniąc ich bezpieczeństwo i gwarantując jakość towarów. Jednym ze sposobów uzyskiwania coraz wyższego poziomu jakości żywności jest wdrażanie dobrowolnych systemów jakości. Umożliwiają one organizowanie, sterowanie i kierowanie środkami służącymi do osiągnięcia celów jakościowych [7]. Korzyści wynikające z wdrożenia tych systemów pozwalają wysunąć hipotezę, iż jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju prawa żywnościowego. Same systemy, w szczególności obligatoryjne, doczekały się rozlicznych opracowań. W ramach niniejszego - obowiązkowe systemy zostały jedynie 9 2018 C z e r w i e c zasygnalizowane, a dobrowolne systemy jakości ujęte w kontekście roli, jaką mogą odgrywać w systemie prawa. Pojęcie jakości w prawie Z punktu widzenia prawa żywnościowego pojęciami kluczowymi z punktu widzenia zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy są - bezpieczeństwo i jakość. O ile standard bezpieczeństwa jest dla ustawodawcy standardem bezwzględnym, mającym swoje liczne odniesienia i definicje w przepisach prawa, w orzecznictwie czy doktrynie, o tyle pojęcie jakość nie ma w ustawodawstwie definicji legalnej. Z uwagi na swoją specyfikę nie będzie wynikać z istoty obowiązywania przepisów prawa, jest jednak rozpatrywana instytucjonalnie w standardach i przepisach. Według normy ISO 9001 jakość jest to "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania" [3]. Podkreślić należy, [...]

 Strona 1