Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz SPYCHALSKI"

Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w szkole wyższej DOI:10.15199/48.2017.4.4


  The implementation and functioning of the quality management system at the higher education institution Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń z wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w szkole wyższej, na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, jak i prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników uczelni podczas jego implementacji. W pierwszej części artykułu skupiono się na podstawowych założeniach systemu, głównych zasadach, jakimi kierowano się podczas prac wdrożeniowych oraz działaniach wykorzystanych do zminimalizowania najczęściej towarzyszących temu problemów. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych techniką ankiety internetowej, skierowanej do ogółu pracowników uczelni. Zebrane w wyniku ich realizacji dane dowiodły wysokiej świadomości ogólnych zalet systemu zarządzania jakością, jak i poparcia dla jego wdrożenia w uczelni. Wskazały jednocześnie na bezwzględną konieczność połączenia prac wdrożeniowych z realizacją szkoleń na jego temat, czego wagę podkreślała zdecydowana większość pracowników.Summary The aim of the article is to present the experiences of implementing and functioning of the quality management system according to ISO 9001:2008 standard at the higher education institutionth on the example of The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz, as well as to present the results of survey conducted among university employees during its implementation. In the first part of the article, the author presents the basic assumptions of the system, the main principles, which guided the course of its implementation and the activities used to minimize the most often problems accompanying the implementation. The second part of the paper presents the results of empirical research conducte[...]

 Strona 1