Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna WIETESKA"

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - kierunki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - cz. 1 DOI:10.15199/48.2017.10.4


  Wprowadzenie W ostatniej dekadzie problematyka występujących zakłóceń w procesach operacyjnych stała się niezwykle popularna. W literaturze przedmiotu pojawiły się liczne, bardzo interesujące publikacje na temat ryzyka w łańcuchu dostaw. Również praktyka biznesowa kładzie dziś szczególny nacisk na to zagadnienie, czego dowodem są wdrażane przez firmy systemy zarządzania zgodne z wymaganiami 25 2017 Pa ź d z i e r n i k międzynarodowych norm dotyczących zarządzania ryzykiem (ISO 31000), zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw (ISO 28000) i zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Także aktualna norma ISO 9001, stanowiąca wytyczne w zakresie systemu zarządzania jakością (SZJ), zwraca szczególną uwagę na aspekt pojawiającego się ryzyka w relacjach z dostawcami i klientami, którym należy zarządzać. Norma opiera się na podejściu do ryzyka. Jednym z podstawowych celów SZJ jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, które mogą powodować odchylenia od planowanych wyników dotyczących procesów i systemu. Wśród korzyści z wdrożenia systemu wymienia się m.in. uwzględnienie ryzyka i szans, których źródłem są czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Wymaganie 6.1. zaleca, aby organizacja planowała z uwzględnieniem ryzyka. Organizacja może stosować w tym zakresie również inne wytyczne i normy. Jak pokazują najnowsze wyniki badań [23], kluczowe zagrożenia identyfikowane przez polskie przedsiębiorstwa to w kolejności: wzrost konkurencji, osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz zmiany regulacji prawnych. Interesujący jest fakt, iż zagrożenie, jakim jest utrata reputacji, znajduje się na pierwszym miejscu, w opinii firm funkcjonujących na prawie wszystkich kontynentach. W Europie zagrożenie to jest natomiast na trzecim miejscu. Firmy na całym świecie coraz chętniej publikują raporty Sustainability, które odnoszą się do tematyki ryzyka dla celów pozafinansowych firmy (ang. tripple bottom line). Jak wskazuje dobra praktyka, skut[...]

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - kierunki zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami - cz. 2 DOI:10.15199/48.2017.11.4


  Wprowadzenie Według modelu GSCF (ang. Global Supply Chain Forum) jednym z głównych procesów biznesowych łańcucha dostaw jest zarządzanie relacjami z dostawcami (ang. Supplier Relationship Management, SRM) [9]. Realizowany jest on poprzez różnego rodzaju działania zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym łańcucha dostaw [19]. SRM to cały szereg interakcji z dostawcami, mających na celu usprawnienie przepływów towaru i informacji oraz skuteczniejsze osiąganie celów finansowych i niefinansowych współpracujących stron, poprzez wykorzystanie efektu synergii. Relacje z dostawcami występują na każdym etapie łańcucha dostaw. W większości są to relacje na rynku przedsiębiorstw. 29 2017 L i s t o p a d Relację B2B opisywać można w kontekście jej treści i funkcji. Treść to działania i zasoby zaangażowane ze strony dostawcy oraz nabywcy. Natomiast funkcje relacji oznaczają powiązania pomiędzy tymi elementami w ujęciu ich wpływu na wyniki obu stron, jak też oddziaływania na inne podmioty łańcucha dostaw [5]. Organizacje podejmują wiele działań ukierunkowanych na swoich dostawców. Wchodzą one między innymi w proces zakupów, który składa się z kilku etapów, w tym [17]: określenie specyfikacji zakupu, wybór dostawcy i podpisanie umowy (działania na poziomie taktycznym, tzw. sourcing), a także wysyłka zamówienia, nadzór nad realizacją zamówienia, przyjęcie i kontrola dostawy oraz feedback do dostawcy (działania na poziomie operacyjnym, tzw. supply). Zarządzanie relacjami z dostawcami to nie tylko planowanie i organizowanie współpracy, ale również jej doskonalenie, najczęściej z wykorzystaniem oceny okresowej dostawców. Na podstawie wyników tej oceny, organizacje coraz częściej decydują się na działania w ramach koncepcji rozwoju dostawców (ang. Supplier Development) [6] oraz koncepcji wczesnego włączania dostawców w rozwój produktów (ang. Early Supplier Involvement) [11]. W obliczu wzrastającej niepewności otoczenia bi[...]

 Strona 1