Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Gajewska"

Efektywność wykorzystania zasobów radiowych systemu umts a mechanizm przenoszenia pojemności i miękkiego przełączania połączeń


  Dynamiczny rozwój systemów komórkowych, związany obecnie z coraz większym upowszechnianiem się systemu UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), powoduje konieczność poszukiwania efektywnych metod zarządzania zasobami radiowymi. Jest to niezbędne, aby zapewnić elastyczność użytkowania tego systemu w zależności od zmieniającego się chwilowego obciążenia, przy spełnieniu wymagań jakościowych wynikających ze zbioru atrybutów QoS (Quality of Service) [1, 2]. Zgodnie z założeniami, budowa globalnej sieci komórkowej systemu UMTS ma docelowo zapewnić użytkownikom dostęp do licznego zbioru usług telekomunikacyjnych, charakteryzujących się różnymi szybkościami transmisji i wymagających odmiennej jakości. Obecnie do podstawowych usług należą transmisja sygnałów mowy oraz coraz [...]

Algorytm doboru interfejsu radiowego dla radia kognitywnego DOI:10.15199/59.2015.10.5


  Rozwój systemów radiokomunikacyjnych w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. Obserwuje się wyraźny wzrost nie tylko liczby użytkowników systemu łączności radiowej na całej powierzchni globu, ale również zwiększenie różnorodności realizowanych przez nich usług. W związku z tym jest konieczne poszukiwanie metod, dzięki którym możliwe stanie się po pierwsze efektywne wykorzystanie dostępnego widma częstotliwości do tych różnorodnych zastosowań, a po drugie będzie możliwe odpowiednie zarządzanie transmitowanymi sygnałami, w taki sposób, aby ograniczać ich moc i pracować blisko granicy Shannona. Zgodnie ze światowymi zaleceniami należy obecnie poszukiwać technik elastycznego wykorzystania zasobów radiowych w taki sposób, aby możliwa była optymalna, pod względem energetycznym, kooperacja i koegzystencja systemów, sieci i łączy, przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi [1, 2, 4]. Jedną z propozycji takich rozwiązań stanowi koncepcja radia kognitywnego, której najbardziej aktualną definicję zaproponował prof. Palicot [4]. Zgodnie z nią powinniśmy: wykorzystywać optymalnie widmo elektromagnetyczne, wysyłając tylko potrzebne sygnały, we właściwych kierunkach, z optymalną mocą, tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko z wymaganą jakością QoS [4]. Analizując przytoczoną definicję, można stwierdzić, że radio kognitywne to z jednej strony duże wyzwanie dla naukowców, a z drugiej strony ogromne możliwości w optymalizowaniu sieci radiokomunikacyjnych, zwłaszcza na progu wdrażania systemów 5G (piątej generacji). Dlatego w niniejszym artykule zostanie podjęta próba określenia algorytmu doboru interfejsu radiowego dla radia kognitywnego. ZMODYFIKOWANY CYKL KOGNITYWNY W związku z tym, że definicja radia kognitywnego ewoluowała w ciągu ostatnich lat, musi to znaleźć odzwierciedlenie również w modyfikowaniu pierwotnej koncepcji cyklu kognitywnego przedstawionej przez J. Mitolę w [3] i Haykina w [2]. Dlatego na rys. 1 przedstawiono propozycję zm[...]

TECHNIKA KOMUNIKACJI RADIOWEJ V2X JAKO METODA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DOI:10.15199/59.2016.6.80


  THE V2X RADIO COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AS A METHOD OF IMPROVING THE ROAD SAFETY Streszczenie: W referacie zaprezentowano metody komunikacji V2X pomiędzy pojazdami oraz między pojazdami i różnymi innymi elementami infrastruktury drogowej. Ponadto scharakteryzowano komunikację radiową V2V oraz omówiono strukturę kanałów dla tego rodzaju komunikacji. W dalszej części referatu przedstawiono nową propozycję zastosowania technologii LTE-V do realizacji komunikacji V2X i przeanalizowano przewidywaną niezawodność transmisji komunikatów dla tej technologii dla różnych typów środowisk. Abstract: The paper presents the methods of V2X communication between vehicles and between vehicles and various other elements of road infrastructure. Furthermore, the radio communication V2V is characterised and the structure of the channels for this communication is discussed. In the next part of the paper, a new proposal to apply the LTE-V technology for the implementation of V2X communications is presented and the expected reliability of the transmission of messages for this technology in different types of environments is analysed. Słowa kluczowe: Car-to-X, radiowe systemy bezpieczeństwa drogowego, V2X, V2V Keywords: Car-to-X, Radio Systems for Road Safety, V2X, V2V 1. WSTĘP W dzisiejszych czasach w inteligentnych systemach transportowych duży nacisk kładzie się na rozwój technologii radiowej transmisji danych, opartej na koncepcji umożliwiającej wykorzystanie punktów pośredniczących w transmisji, w postaci różnych elementów infrastruktury drogowej, czyli np. samochodów. Dzięki takiemu postępowaniu można rozbudowywać systemy przeznaczone do zaawansowanego zarządzania ruchem pojazdów, mające na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komfortu podróżowania. Możliwe staje się wdrażanie systemów sterowania pojazdami (wyposażonymi w szereg różnych czujników i systemów sterujących) w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko[...]

Komunikacja M2M w sieciach BAN DOI:10.15199/59.2017.2-3.4


  Scharakteryzowano komunikację M2M w sieciach BAN oraz przedstawiono wiele przykładów rozwiązań. Opisano strukturę sieci z komunikacją typu M2M do zastosowania w sieciach BAN, a następnie przeanalizowano wieloaspektowo możliwości praktycznego zastosowania tego rodzaju sieci w systemach medycznych w celu ochrony życia i zdrowia. Słowa kluczowe: BAN, M2M, systemy medyczne Obecnie bardzo duży nacisk kładzie się na poszukiwanie różnorodnych rozwiązań technologicznych umożliwiających zwiększanie bezpieczeństwa i komfortu życia osób zmagających się z różnymi chorobami oraz niepełnosprawnych, a także pracowników służb bezpieczeństwa publicznego (np. ratowników medycznych, strażaków, policjantów, ratowników górskich) oraz wykonujących pracę w trudnych warunkach, np. górników, marynarzy czy żołnierzy. Wydaje się, że kamieniem milowym na tej drodze będzie globalne wdrożenie, obecnie intensywnie badanych, sieci BAN (Body Area Network) Są one przeznaczone do realizacji bezprzewodowej transmisji sygnałów z wyspecjalizowanych sensorów umieszczonych na ciele człowieka lub wszczepionych podskórnie. Sensory te umożliwiają monitorowanie różnego rodzaju parametrów życiowych człowieka [1]. Do wdrożenia tej koncepcji jest konieczne zastosowanie tzw. komunikacji M2M (Machine to Machine), dzięki której będzie możliwa realizacja automatycznej wymiany informacji pomiędzy różnymi jednostkami [2]. Będzie więc na przykład realizowana transmisja danych pomiarowych, pozyskiwanych z urządzenia zamontowanego na ciele lub w ciele człowieka, do urządzenia (wyposażonego w dedykowane oprogramowanie) znajdującego się na biurku lekarza. Zanalizuje ono na bieżąco przekazywane dane, czyli oceni aktualny stan monitorowanego i w razie potrzeby zaalarmuje lekarza o konieczności podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia pacjenta. Według światowych źródeł naukowych, M2M to komunikacja przyszłości. Firma Ericsson szacuje, że w 2020 roku, na całym świecie, 50 mld [...]

NIEORTOGONALNA METODA DOSTĘPU WIELOKROTNEGO DLA SYSTEMÓW NASTĘPNYCH GENERACJI DOI:10.15199/59.2017.6.9


  W systemach komórkowych 2G i 3G stosuje się metody dostępu wielokrotnego z podziałem częstotliwości FDMA (ang. Frequency Division Multiple Access) i czasu TDMA (ang. Time Division Multiple Access) oraz z podziałem kodowym CDMA (ang. Code Division Multiple Access). Natomiast w systemach LTE i LTE -Advanced (4G) są wykorzystywane obecnie dwie metody dostępu: OFDMA (ang. Orthogonal Frequency Division Multiple Access) oraz SC-FDMA (ang. Single Carrier FDMA). Wszystkie te metody należą do grupy ortogonalnych metod objętych jedną, wspólną nazwą OMA (ang. Orthogonal Multiple Aceess) [5, 6, 8]. Są to metody ortogonalne, ponieważ łączy je wspólna cecha polegająca na tym, że sygnały wielu użytkowników są przesyłane niezależnie od siebie z zachowaniem wzajemnej ortogonalności. W przypadku systemów z bezpośrednim rozpraszaniem widma DS CDMA (ang. Direct Sequence CDMA) sygnały wielu użytkowników nie są w pełni niezależnie przesyłane, ponieważ pseudoprzypadkowe ciągi rozpraszające widmo nie są faktycznie ciągami ortogonalnymi, a jedynie prawie ortogonalnymi. Dlatego sklasyfikowanie tej metody jako OMA jest w pewnym stopniu dyskusyjne. W systemach następnych generacji, w tym w systemach 5G, przewiduje się zastosowanie zupełnie nowej nieortogonalnej metody dostępu wielokrotnego do zasobów fizycznych, zwanej NOMA (ang. Non-Orthogonal Multiple Access) [5, 6, 8, 9] i to właśnie tej metodzie jest poświęcony niniejszy artykuł. Ponieważ problem jest nowy, to nie ma zbyt wielu prac na ten temat. Klasyfikację ogólną technik dostępu NOMA można znaleźć w [6], gdzie wyróżniono, w ogólności metodę NOMA z multipleksacją w dziedzinie mocy oraz w dziedzinie kodowej. Budzi tu pewne wątpliwości czy taka klasyfikacja jest w pełni rozdzielna, ale jak dotąd nie istnieje lepsze źródło. Podobnie jak w systemach DS CDMA wykorzystuje się tu dla każdego użytkownika całe dostępne zasoby fizyczne, czasowe i/lub częstotliwościowe. 2. METODA NOMA W ŁĄCZU W DÓŁ Na[...]

ANALIZA PROPAGACYJNA DLA KOMUNIKACJI TYPU V2X DOI:10.15199/59.2018.6.12


  1. WSTĘP W obecnych czasach ogromnego tempa rozwoju nabierają systemy V2X (ang. Vehicle-to-Everything) czyli tzw. automobilowej komunikacji pojazdu z dowolnym elementem infrastruktury. Do roku 2024 [4] są planowane do wdrożenia różne typy tego rodzaju komunikacji radiowej, w tym szczególnie komunikacja typu V2V (ang. Vehicleto- Vehicle) oraz V2I (ang. Vehicle-to-Infrastructure). Przy czym komunikacja V2V oznacza radiową wymianę informacji bezpośrednio między pojazdami, a V2I to wykorzystanie możliwości wymiany informacji między przemieszczającymi się samochodami a otaczającą je infrastrukturą. Na progu procedury wdrażania systemów 5G już wiadomo, że w tych systemach niezwykle istotna będzie m. in. bezpośrednia transmisja danych między urządzeniami M2M (ang. Machine to Machine), której klasycznym przykładem jest właśnie komunikacja typu V2X. Generalnie dąży się do wdrażania systemów sterowania pojazdów (wyposażonych w szereg różnych czujników i systemów sterujących) w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kolizji/wypadku i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Proces wdrażania tego typu rozwiązań na pewno wymaga wykonania wielu badań, a później pomiarów i testów, gdyż od prawidłowości ich działania może zależeć życie ludzkie. W [2] zdefiniowano przykłady aplikacji, które mają być uruchamiane wraz z rozwojem systemów V2X. Kategorie tych aplikacji wraz z zakładanymi maksymalnymi dopuszczalnymi opóźnieniami, przedstawiono w tab. 1. Tab. 1. Kategorie aplikacji: przykłady i wymagania [2] Kategoria aplikacji Dopuszczalne opóźnienie Aplikacje związane z bezpieczeństwem drogowym (wyłącznie zasięg lokalny) - max. 50 ms przy transmisji sygnałów w przypadku wysyłania komunikatu o przedwypadkowym wykryciu ryzyka - 100 ms w przypadku wysyłania komunikatu z ostrzeżeniem o potencjalnym ryzyku kolizji Aplikacje pozwalające zwiększyć efektywność ruchu - max. 500 ms - tzn. informacje o natężeniu ruchu lub zalecanej trasie mogą być wysyłan[...]

Kształtowanie pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w sieci UMTS o strukturze hierarchicznej

Czytaj za darmo! »

Planowanie sieci komórkowej trzeciej generacji, jak również problematyka zarządzania zasobami radiowymi systemu UMTS, są bardzo złożone. Zastosowanie techniki bezpośredniego rozpraszania widma sygnałów WCDMA/FDD w interfejsie radiowym powoduje, że jednym z ważniejszych czynników decydujących o pojemności interfejsu radiowego oraz zasięgu stacji bazowych i ruchomych są zakłócenia wspólnokana[...]

Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD


  Radiowy system monitorowania i akwizycji danych (RSMAD) z urządzeń fotoradarowych to nowoczesny, rozproszony system teleinformatyczny - wykorzystujący nowoczesne techniki transmisji radiowej oraz uwzględniający najskuteczniejsze zasady bezpieczeństwa i ochrony informacji. System ten jest przede wszystkim wykorzystywany do transmisji, archiwizacji i eksploracji danych o wykroczeniach drogowych, pobieranych z urządzeń fotoradarowych (przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych), dostarczanych przez różnych producentów. Celem budowy tego systemu jest głównie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez ograniczenie liczby wykroczeń i przez to zmniejszenie liczby zdarzeń oraz zmniejszenie liczby ich ofiar [1]. Ponadto RSMAD znacznie usprawni pracę policji oraz innych służb odpowiedzialnych za kontrolę ruchu drogowego nie tylko dzięki automatycznej transmisji zdjęć z fotoradarów, ale również dzięki możliwości zdalnej konfiguracji parametrów tych urządzeń i dostosowywania ich do chwilowych potrzeb, wynikających z aktualnej sytuacji drogowej. W ogólności działanie systemu RSMAD polega na transmisji zarejestrowanych danych o wykroczeniach drogowych do specjalnie zaprojektowanego centrum akwizycji danych RSMAD (w skrócie CAD), które stanowi centralny punkt systemu. Dane, są przesyłane w postaci zabezpieczonych kryptograficznie bloków transportowych, zawierających informacje obrazowe o wykroczeniach drogowych. Transmisja ta odbywa się za pośrednictwem publicznych sieci komórkowych (GSM, UMTS) oraz policyjnych sieci trankingowych (TETRA), jak również sieci Internet. Architektura CAD będzie rozproszona z pełnym zachowaniem cech transparentności. W jej skład będą wchodzić: centrum utrzymania i diagnostyki, centrum dostarczania usług oraz centrum danych, co pokazano na rys. 1. System umożliwia ponadto bezpieczną dwustronną komunikację z centralną ewidencją pojazdów i kierowców (w skrócie CEPiK). ƒƒRys. 1. Uproszczona[...]

Wybrane metody ochrony danych w systemie RSMAD


  Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych (RSMAD) należy do klasy zintegrowanych systemów teleinformatycznych o strukturze rozproszonej. W ogólności funkcje tego systemu umożliwiają wymierne usprawnienie procedur związanych z obsługą dokumentacji mandatowej (prowadzonej przez uprawnione do tego służby) oraz kompleksowe zarządzanie rozległą siecią fotoradarów. W przyszłości system ten będzie mógł także pełnić inne funkcje, o szerszym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. RSMAD został zaprojektowany na potrzeby służb publicznych, np. policji, inspektoratu transportu drogowego i in., zajmujących się obsługą fotoradarów i z założenia ma objąć swoim zasięgiem obszar całego kraju. Ma on również usprawnić nadzór nad siecią fotoradarów, zarówno przenośnych, przewoźnych, jak i stacjonarnych. Przede wszystkim jednak wdrożenie go ma wpłynąć w wymierny sposób na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przez oddziaływanie prewencyjne na zachowanie się uczestników tego ruchu. Obecnie w systemie RSMAD transmisja danych odbywa się przede wszystkich za pośrednictwem sieci komórkowych z wykorzystaniem technik: GSM, GPRS, EDGE oraz HSPA/HSPA+. Prowadzone są również intensywne prace badawcze, związane z wykorzystaniem do tego celu testowej sieci trankingowej TETRA, w której transmisja danych z fotoradarów może się odbywać w trybie transmisji wieloszczelinowej. W przyszłości będzie możliwe także wykorzystanie w systemie RSMAD sieci opartych na systemach: LTE, LTE-Advanced, WiMAX Mobile i WiMAX II oraz technice LTHE (Long Term HSPA Evolution) [1]. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE SYSTEMU RSMAD System RSMAD zapewnia możliwość równoczesnego korzystania przez wielu użytkowników ze wspólnych zasobów danych, przechowywanych w centrum akwizycji danych (CAD) [2]. W tym też kontekście RSMAD nosi pewne cechy rozproszonego systemu tran-sakcyjnego. Centralnym punktem jest wspomniane CAD, do którego dane ob[...]

SYSTEMY DYSPOZYTORSKIE NOWEJ GENERACJI - SYSTEM TRANKINGOWY LTE DOI:10.15199/59.2015.4.11


  Referat dotyczy rozwiązań systemów trankingowych- dyspozytorskich opartych na infrastrukturze LTE. W pierwszej części omówiono rozwiązanie w postaci odrębnego systemu trankingowego LTE, natomiast w drugiej opisano propozycję rozwiązania systemu trankingowego w ramach ogólnodostępnej sieci LTE. Scharakteryzowano również problem integracji takiego systemu z systemem TETRA lub DMR. 1. WSTĘP Służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i obronę granic poszukują rozwiązań systemów trankingowych, które są w stanie zapewnić realizację usług dyspozytorskich o najwyższej jakości. Wiadomo, że dotychczas dominującą rolę odgrywają tu systemy dedykowane do tych celów, takie jak np. TETRA (ang. Terrestrial Trunked Radio) albo DMR (ang. Digital Mobile Radio) [1, 2]. Nie ma wątpliwości, że systemy te w znacznym stopniu spełniają oczekiwania odbiorców, szczególnie w zakresie funkcji dyspozytorskich, usług głosowych oraz bezpieczeństwa transmisji. Dlatego wciąż są one głównymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce. Jednak nie sposób nie zauważyć bardzo dynamicznego rozwoju ogólnodostępnych systemów komórkowych, takich jak GSM, UMTS, a obecnie LTE (ang. Long Term Evolution), które zmieniły i w dalszym ciągu zmieniają oblicze współczesnej radiokomunikacji, a w konsekwencji - również systemów dyspozytorskich. Wiemy, że standaryzacja TETRY i DMR jest wciąż dynamiczna, a systemy te stanowią w istocie bezpieczne narzędzie dla służb [3]. Obydwa systemy, jak przystało na systemy profesjonalne, posiadają wiele zalet bardzo ważnych z punktu widzenia różnych służb, np. kolejowych, straży granicznej, policji, wojska, pogotowia itd. Stawiają one jednak w zamian bardzo liczne ograniczenia. Okazuje się, że rozwój technologiczny zarówno TETRY, jak i DMR, także z uwagi na wąskie, dostępne kanały częstotliwościowe, nie nadąża za współczesnymi systemami komórkowymi, które oferują coraz większe szybkości przesyłania danych oraz niezwykle sz[...]

 Strona 1