Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN PORZUCZEK"

Regulacja temperatury złoża w kotłach fluidalnych małej mocy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki eksperymentów i symulacji komputerowych, przeprowadzonych na podstawie przyjętego modelu procesu. Przeanalizowano rezultaty regulacji temperatury złoża przy zastosowaniu klasycznego algorytmu PID. Wskazano możliwości jego modyfikacji w celu uzyskania lepszych wskaźników jakości regulacji. KOTŁY ze złożem fluidalnym stanowią obecnie jedną z najszybciej rozwijających się [...]

Model dynamiki kotła fluidalnego na potrzeby automatycznej regulacji temperatury czynnika roboczego DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wielowymiarowy model kotła fluidalnego, sprowadzony do postaci transmitancji macierzowej. Taka forma modelu pozwala na jego bezpośrednią implementację w strukturze regulatora np. predykcyjnego lub IMC (Internal Model Control) w układzie automatycznej regulacji temperatury czynnika roboczego.W ZASTOSOWANIACH energetycznych, niezależnie od skali i typu kotła, niezbędne jest wyposażenie instalacji w efektywny układ regulacji mocy jednostki, a także parametrów czynnika roboczego. W małych ciepłowniach (np. osiedlowych) coraz częściej stosowane są wodne, niskoparametrowe kotły fluidalne o mocach do kilku MW. W takich jednostkach najważniejsza jest skuteczna regulacja mocy niezbędnej do utrzymywania zadanej temperatury wody zasilającej instalację, przy zmieniającej się w cyklu dobowym temperaturze wody powrotnej. Problem regulacji jest tutaj bardzo złożony. Wynika to z istnienia szeregu współzależności między parametrami procesu. Brak uwzględnienia takich interakcji jest częstą przyczyną niezadowalających wyników regulacji temperatury czynnika grzejnego. Modelowanie wielowymiarowych obiektów regulacji Wielowymiarowym obiektem regulacji (MIMO - Multiple Input Multiple Output) nazywa się obiekt o kilku wielkościach sterujących i wyjściowych, w którym część sterowań wykazuje oddziaływanie na więcej niż jedną wielkoś[...]

 Strona 1