Wyniki 1-10 spośród 115 dla zapytania: authorDesc:"A. Pawlak"

Europejski "Program owoce w szkołach"

Czytaj za darmo! »

W numerze 3/2008 PFiOW w artykule wstępnym "Owoce i warzywa wspierane przez UE w walce z otyłością" podjęty został bardzo aktualny i żywo dyskutowany temat, zawarty w treści Białej Księgi Komisji Europejskiej, mający na celu walkę z otyłością. Liczby tam podane - 14 mln dzieci w UE mających nadwagę i 3 mln cierpiące na otyłość - mówią same za siebie. Problem ten w coraz większym stopniu dotyk[...]

Naprawa studzienki kanalizacyjnej w technologii Topolit

Czytaj za darmo! »

Zapadające się studzienki to czę - sta przyczyna remontów/moder - nizacji jezdni, a w efekcie wyłą - czonych z ruchu ulic i gigantycz - nych korków. Ich naprawa zajmuje na - wet dwie doby, ponieważ niektóre Za - rządy Dróg nie dysponują specjalistycz - nym potencjałem wykonawczym i zle - ca ją prace firmie zewnętrznej, która nie ma do stateczej wiedzy o stosowanych obecnie z powodzeniem produktach ułatwiających wykonanie takiej na pra - wy. W efek cie na na pra wę za pad nię tej stu dzien ki trze ba cze kać na wet 48 h, ale i tak nie da je to gwa ran cji, że pra ce re mon to we zo sta ną wła ści wie wy ko na - ne. Ja ko przy kład moż na po dać na pra - wę stu dzien ki w Alei Pry ma sa Ty siąc le - cia w Warszawie, gdzie na za koń czenie prac kie row cy cze ka li dwa dni.[...]

Prezentujemy Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA

Czytaj za darmo! »

Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA sp. z o.o. powstało w 1990 r. w Łodzi. Rozpoczęło działalność od wydawania bogato ilustrowanych publikacji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, materiałów metodycznych dla nauczycieli, a także encyklopedii, atlasów itp. Szybko osiągnęło rangę największego wydawnictwa łódzkiego i zajęło jedno z liczących się miejsc wśród krajowych wydawnictw szkolnych. Jest wysokonakładowym, specjalistycznym wydawnictwem, o mocnej pozycji na rynku. Zatrudnia na stałe kilkanaście osób i z kilkudziesięcioma współpracuje. Od półtora roku ma nową siedzibę, przy ul. Pogonowskiego 5/7. Współwłaścicielem spółki jest niemiecka firma Westermann, której doświadczenie od wielu lat wykorzystywane jest przez RES POLONĘ. Podręczniki do matematyki Obecnie RES POLONA specjali[...]

Zdalny system pomiarowy do monitorowania i diagnostyki napędów elektrycznych w oczyszczalni ścieków

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono budowę kompleksowego systemu diagnostycznego do monitorowania pracy napędów elektrycznych zainstalowanych w oczyszczalni ścieków. Jedną z funkcji systemu jest możliwość długoterminowej akwizycji sygnałów diagnostycznych napędów elektrycznych, takich jak prąd stojana czy przyspieszenie drgań. Na podstawie zgromadzonych historycznych danych pomiarowych zostanie utworzona baza wzorców diagnostycznych, która posłuży do budowy zaawansowanych detektorów uszkodzeń napędów przemysłowych, przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Abstract. The paper presents a construction of complex diagnostic system for electrical drives condition monitoring, that are installed in the wastewater treatment plant. One of the system function is long-term diagnostic signals acqu[...]

Lighting of working places for people with moderately poor sight

Czytaj za darmo! »

The paper presents lighting preferences of people with moderately impaired eyesight as well as suggestions for lighting of work places for that group of people, based on foreign literature. The main principles were estimated for a luminaire provided for additional lighting of working places for people with eyesight impairments. It presents also design of such luminaire, together with measurement results of its lighting parameters. Streszczenie: W referacie opisano specyfikę widzenia oraz preferencje oświetleniowe osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia. Zaprezentowano przykładowe sposoby oświetlenia stanowisk pracy przeznaczone dla tej grupy osób zaczerpnięte z literatury zagranicznej. Określono założenia, jakie powinna spełniać oprawa oświetlenia miejscowego przewidziana do doświetlania stanowisk pracy osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia oraz opisano konstrukcję modelu takiej oprawy, wraz z wynikami pomiarów parametrów świetlnych. (Oświetlenie miejsc pracy osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia). Keywords: Local lighting luminaires, High power LED diode, Colour temperature, Moderately poor sight. Słowa kluczowe: oprawa oświetlenia miejscowego, diody świecące dużej mocy (LED), temperatura barwowa, umiarkowane upośledzenie widzenia. Introduction According to the data in possession of the Polish Association of the Blind, the number of people with severe and mediocre eyesight impairments registered for all the age groups is equal to 61 526 [8] and the number of working blind people amounts to 5396. Limited eyesight performance, which additionally deteriorates with age, very frequently prevents people not only from performing any precision work but also from performing such simple activities as reading or moving around. One of the secondary effects may include depression, premature retreat from the professional and social life. Under the conditions of lowered illumination, it is possible to observe deterioration of eyesight p[...]

Strategia dla pokoleń

Czytaj za darmo! »

Celem XXIV Kongresu Techników Polskich jest opracowanie strategii rozwojowych dla kraju do 2030 r. w trzech obszarach tematycznych: Innowacyjność, ENergetyka, TRAnsport (IN-EN-TRA 2030+). We wszystkich trzech przypadkach sytuacja Polski jest zła, a polityka rozwojowa nieskuteczna.Głównymi powodami tego stanu jest m.in. niepełna diagnoza sytuacji oparta na wadliwych założeniach, a nadto brak kilkupokoleniowej strategii połączonej z długookresową polityką prorozwojową, sięgającą poza 2030 r. Obszar IN-EN-TRA obejmuje główne determinanty szybkości rozwoju kraju, co uzasadnia skoncentrowanie się XXIV KTP wokół tej[...]

Programy promocyjne w branży owoców i warzyw


  Branża owocowo-warzywna od lat zmaga się z ogromem problemów wewnętrznych, a także wynikających z niekorzystnego otoczenia. Pod-stawowe czynniki sukcesów bądź porażek i kondycji branży to warunki klimatyczne, trudności w przetwórstwie i wymianie międzynarodowej, presja konkurencji globalnej i dużych sieci handlowych. Najważniejszym jednak czynnikiem stabilizacji i rozwoju przemysłu owoców i warzyw jest postawa konsumenta. Często o tym zapominamy, oskarżając się wzajemnie o szkodliwe działania, brak wizji branży i utyskując na ostrą konkurencję. Tymczasem trzeba nam uświadomienia potrzeby promocji naszych produktów tak świeżych, jak i przetworzonych, zachęcenia konsumentów do zwiększania ich spożycia. Jest to ważne tym bardziej, że konsumpcja w Polsce odstaje jeszcze znacząco od krajów rozwiniętych, co daje spory potencjał do zagospodarowania. Naszym wręcz obowiązkiem jest ciągła edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowej, zrównoważonej diety, której niezbędnym elementem są owoce i warzywa oraz ich przetwory. Taką potrzebę od lat dostrzegamy w Krajowej Unii Producentów Soków, co znajduje przełożenie na prowadzenie przez nasze Stowarzyszenie kolejnych programów promocji, przy czynnej i finansowej współpracy części członków. W październiku 2010 r. KUPS zakończył kampanię "5 porcji warzyw, owoców lub soku" skierowaną do konsumentów, jak i wspierającą polskich producentów oraz przetwórców owoców i warzyw. Celem kampanii było przede wszystkim zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw oraz wypijanych soków, w zalecanych przez lekarzy 5 porcjach dziennie. Kampania dofinansowana była przez UE w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej, przez firmy Tymbark oraz Coca-Cola i Tetra Pak. Program "5 porcji warzyw, owoców lub soku" cieszył się dużą popularnością i przyniósł bardzo zadowalające, wymierne efekty. Badania przeprowadzone przez IQS & QUANT Group, jako efekt realizacji kampanii wskazują wzrost świadomości Polek w kwestii zalece[...]

Rozwój i kondycja branży soków w Polsce na tle UE


  Miniony rok był dla branży sokowniczej dużym wyzwaniem. Nasze działania determinowały problemy z surowcami, rosnące koszty, nasycenie rynku i pojawiająca się bariera popytu. Zbiory owoców były dużo słabsze niż w 2009 r. i, co ważne, problem dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy i rynków światowych. Spowodowało to spekulacje i wywindowało ceny surowców i półproduktów, takich jak koncentraty pomarańczowy i jabłkowy, na poziomy przekraczające dwukrotnie ceny sprzed roku. A ponieważ są to podstawowe surowce do produkcji większości soków i nektarów, musiało to odbić się z jednej strony na kosztach firm produkcyjnych, a z drugiej na cenach gotowych wyrobów, co z kolei ujemnie wpłynęło na popyt. W rezultacie, po wieloletnim okresie wzrostu, odnotowaliśmy w 2010 r. spadek spożycia, który w szerokiej kategorii soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych sięgnął 6% (wg ACNielsen). Zaznaczyć jednak trzeba, że nasz rynek jest dobrze rozwinięty i ze spożyciem ok. 35 l/osobę oraz z wartością ok. 3,4 mld zł dotknął bariery popytu. Są też bardzo pozytywne informacje. Z biegiem dojrzewania rynku, konsumenci zwiększając swoją świadomość, zaczynają coraz częściej zwracać uwagę na jakość kupowanych produktów. Dbający o zdrowie konsument poszukuje produktów naturalnych, zdrowych, o wysokiej wartości odżywczej oraz bezpiecznych. A za takie uważa przede wszystkim soki i nektary. Ten trend potwierdzany jest danymi rynkowymi. W tej węższej kategorii soków i nektarów spadek spożycia jest niewielki, ok. 1,6%, więc ra[...]

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - proponowane zmiany w europejskiej normie oświetleniowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule omówiono nowe wymagania zawarte w projekcie europejskiej normy oświetleniowej EN 12464-1 w stosunku do aktualnej normy oświetleniowej, którą w języku polskim opublikował PKN w listopadzie 2004 roku. Abstract. The paper describes new requirements included in the draft of European lighting standard FprEN 12464-1: 2009, compared to the present lighting standard, published in Poland by PKN in November 2004. (Lighting of Indoor Work Places - proposition of changes in the draft of the European Lighting Standard). Słowa kluczowe: norma oświetleniowa, siatka pomiarowa natężenia oświetlenia, współczynnik utrzymania, procedury weryfikacyjne. Keywords: Lighting Standard, Illuminance Grid, Maintenance Factor, Verification Procedures. Wstęp Podczas konferencji Lighting Quality & Energy Efficiency, zorganizowanej przez Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy (CIE) w marcu 2010 r. w Wiedniu, zaprezentowano referat na temat zmian w aktualnej normie oświetleniowej EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Prelegentem był współautor tych zmian, Peter Dehoff z Austrii. Aktualna wersja tej normy została opracowana przez Grupę Roboczą (WG 2) Komitetu Technicznego TC 169 Europejskiej Komisji Normalizacyjnej (CEN) i ustanowiona w październiku 2002 r. Od października 2007 roku ta sama Grupa Robocza pracuje nad jej nowelizacją. Z wystąpienia tego autora wynikało, że do 10 lutego br. zbierano opinie z narodowych komitetów normalizacyjnych, a po ich analizie, która będzie trwała do końca 2010 r., w lipcu 2011 ma się ukazać znowelizowana wersja tej normy. W prezentowanym artykule omówiono najważniejsze zmiany i uzupełnienia, zaproponowane przez Grupę Roboczą WG 2. Zakres normy i powołania normatywne W projekcie nowelizowanej normy EN 12464-1 dodano odwołania do normy EN 12464-2 w zakresie oświetlenia miejsc pracy znajdujących się na zewnątrz oraz do norm EN 1838 i EN 13032-3 dot[...]

 Strona 1  Następna strona »