Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Marek Bugaj"

Wpływ parametrów dielektryka w wielowarstwowej antenie planarnej zasilanej szczelinowo na szerokość jej pasma pracy

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest zbadanie wpływu zmian grubości oraz przenikalności poszczególnych warstw dielektryka w strukturze anteny planarnej wielowarstwowej na szerokość pasma jej pracy. Omówione zostaną zjawiska zachodzące w wielowarstwowej strukturze planarnej zasilanej szczelinowo. Przedstawiony zastanie wpływ zmian wartości tych parametrów poszczególnych warstw na szerokość pasma pracy. Abstract: Examining the influence of the changes of thickness and the permittivity of the individual layers of dielectric in multilayer antenna on the bandwidth is the object of the work. Phenomena setting in the aperture-coupled stacked microstrip antennas were introduced. The influence of the changes of the value of these parameters of individual layers on the bandwidth was talked over. (Influence o[...]

Modelowanie rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w warunkach idealnych i rzeczywistych DOI:10.12915/pe.2014.07.031

Czytaj za darmo! »

This article applies to modelling the propagation of electromagnetic waves. The use of mathematical models describing the propagation of electromagnetic waves allows you to simulate the propagation of any environment such as a building. The paper shows problem of selecting the appropriate propagation model for the analysis of the propagation environment. (Modeling the propagation of electromagnetic waves in ideal and real conditions) Streszczenie. Artykuł dotyczy modelowania rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Zastosowanie matematycznych modeli opisujących rozchodzenie się fal elektromagnetycznych pozwala na symulowanie dowolnego środowiska propagacyjnego np. budynku. Celem artykułu jest przedstawienie problemu doboru odpowiedniego modelu propagacyjnego do analizowanego środowiska. Keywords: wave propagation, attenuation, model Słowa kluczowe: propagacja fal, tłumienie, model doi:10.12915/pe.2014.07.31 Wstęp W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny wzrost liczby urządzeń korzystających z komunikacji bezprzewodowej. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią urządzenia mobilne (smartfony, tablety), ale nie należy pomijać intensywnie rozwijanych nowych środków i systemów łączności (także wojskowych) bezprzewodowej. Wprowadzane na rynek rozwiązania bezprzewodowe należy wcześniej przetestować. W tym celu prowadzone są symulacje pracy urządzeń bezprzewodowych lub nawet całych systemów telekomunikacyjnych w różnych środowiskach propagacyjnych. Praktycznie niemożliwe jest zrealizowanie wszystkich typów testów w rzeczywistym środowisku propagacyjnym. Zastosowanie matematycznych modeli opisujących rozchodzenie się fal radiowych pozwala na wyeliminowanie tej niedogodności, możliwe staje się symulowanie dowolnego środowiska propagacyjnego np. budynku. Opracowanie odpowiedniego oprogramowania symulacyjnego, lub skorzystanie z już istniejącego pozwala na stosunkowo tanią weryfikację przygotowywanych projektów, przy akceptowal[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna jako czynnik bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu w wielkich aglomeracjach


  W ostatnim okresie coraz częściej zauważa się wady systemów radiokomunikacji ruchomej opartych na komórkach o tradycyjnych kształtach. Już w latach osiemdziesiątych w niektórych miastach państw wysoko rozwiniętych zauważono pewne wady tych systemów i podzielono klasyczną komórkę na kilka podkomórek. Początkowo miało to wprawdzie na celu jedynie zwiększenie pojemności systemu, ale ważne jest to, że po raz pierwszy wprowadzono wtedy do praktycznego użytku szyki antenowe w stacjach bazowych. W najprostszej postaci antena wielowiązkowa w stacji bazowej służy do utworzenia kilku wiązek mających pokryć całą przestrzeń komórki, dla przykładu - trzy wiązki o szerokości 120 stopni lub sześć o szerokości każdej 60 stopni (rys. 1). [17] CEPT ECC, CEPT Report 020, Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate to: the harmonised radio spectrum use for safety critical applications of Intelligent Transport Systems (ITS) in the European Union, 21 December 2007 [18] CEPT ECC, CEPT Report 036, Report from CEPT to the European Commission in response to Part 1 of the Mandate to: Automotive Short-Range Radar systems (SRR), 25 June 2010 [19] CEPT ECC, CEPT Report 037, Report from CEPT to the European Commission in response to Part 2 of the Mandate to: Automotive Short-Range Radar systems (SRR), 25 June 2010 [20] ETSI, Technical Report, Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Intelligent Transport Systems (ITS); Part 2: Technical characteristics for pan European Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) harmonized communications equipment operating in the 5 GHz frequency range intended for road safety and traffic management, and for non-safety related ITS applications; System Reference Document, Draft ETSI TR 102 492-2 V1.1.1 (2006-07) [21] ETSI, Technical Report, Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD);Intelligent Transport Syst[...]

MODYFIKACJA REFLEKTORA GENRATORA HPEM ZWIĘKSZAJĄCA NATĘŻENIE GENEROWANEGO POLA E DOI:10.15199/59.2016.8-9.64


  W wyniku ciągłego postępu technologicznego, w ciągu ostatnich kilku latach gwałtownie wzrasta liczba używanych komputerów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Impulsy HPEM są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono modyfikację konstrukcji anteny reflektorowej generatora HPEM zwiększającą wartość natężenia generowanego pola elektrycznego. Abstract: As a result of constant technological progress over the last several years a rapidly increasing number of used computers, various types of electronic devices and telecommunications equipment. HPEM impulses are increasingly being used to disrupting or even destroy electronic devices. The article presents a modification of the construction of the reflector antenna of HPEM generator increases the intensity of the generated electric field Słowa kluczowe: antena, HPEM, HPM DS, reflektor Keywords: antenna, HPEM, HPM DS, reflector 1. WSTĘP Ciągły postęp cywilizacyjny wiąże się z przetwarzaniem coraz to większej ilości energii do form wykorzystywanych w nauce, medycynie, technologii itp. Do tej grupy energii należy także energia prądów i pól wysokich częstotliwości, a obserwowane zwiększanie ilości tych źródeł oraz wzrost ich mocy, to kolejne źródło zagrożeń wywołujących niepożądane efekty techniczne. Z jednej strony należy się zabezpieczać przed tego typu zagrożeniami, a z drugiej strony warto wykorzystać źródła impulsów elektromagnetycznych do bezinwazyjnego unieszkodliwiania delikatnego sprzętu elektronicznego np. podczas działań zbrojnych na polu walki. Analiza cech pracy źródeł impulsowego promieniowania elektromagnetycznego dużej mocy po[...]

IMPLEMENTACJA BAZY DANYCH DLA INTERFEJSÓW SPRZĘTOWYCH URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH W PROCESIE ICH IDENTYFIKACJI NA BAZIE EMISJI PROMIENIOWANEJ DOI:10.15199/59.2016.8-9.89


  W artykule przedstawiono cechy dystynktywne dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej wyznaczone na podstawie emisji promieniowanej. W artykule opisano implementację bazy danych dla interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystywaną w procesie ich identyfikacji bazując na emisji promieniowanej. Ponadto w artykule przedstawiono miary podobieństwa emisji promieniowanej dla poszczególnych interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego wykorzystane w zaimplementowanej bazie danych służące do realizacji procesu identyfikacji. Abstract: In the article distinctive feature for modern IT equipment present on the European Union market have been presented. The collected measurement results of radiated emission generated by particular components of IT devices allowed it to build data base which could be used for identification of components characterized by too high level of radiated emission. This paper describes the implementation a database for informatics devices in the process of identification based on radiated emissions. In addition, the article presents a similarity measure radiated emissions for each hardware interfaces of PC computer. These similarity measures are used in the implemented database used to perform the identification process. Słowa kluczowe: interfejs, baza danych, EMC, identyfikacja, emisja promieniowana Keywords: interface, data base, EMC, identification, radiated emission 1. WSTĘP Energia emitowana (ε) przez dowolne źródło, ogólnie biorąc, może zależeć od częstotliwości (f), czasu (t) i kierunku ().Wielkość ε można uważać za operator opisujący przekształcenie energii wyzwalanej w źródle (która zależy tylko od częstotliwości i czasu) w przestrzenno- czasowo-częstotliwościowy rozkład energii w ośrodku otaczającym źródło. Jeżeli właściwości kierunkowe, częstotliwościowe i czasowe źródła są niezależne od siebie, to jego zdolność em[...]

ANALIZA IMPULSÓW HPM Z WYKORZYSTANIEM BAZY DANYCH DOI:10.15199/59.2017.8-9.39


  W związku z postępującym z dnia na dzień uzależnieniem społeczeństw na całej Ziemi od urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stały się one integralną częścią złożonych systemów, od których w dużej mierze uwarunkowane jest prawidłowe działanie światowej gospodarki. O jej rozwoju decydują takie aspekty jak sprawność, niezawodność, czy też żywotność wcześniej wspomnianych urządzeń, a te z kolei zależą przede wszystkim od stopnia wrażliwości na narażenia elektromagnetyczne oraz zaburzenia występujące w otaczającym nas środowisku. Pomiary wrażliwości urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a przede wszystkim ograniczanie i kontrola poziomu zaburzeń elektromagnetycznych, są niezwykle ważne. Bardzo ważną grupą sygnałów działających destrukcyjnie na urządzenia elektroniczne są impulsy HPM. 2. STANOWISKO DO POMIARÓW IMPULSÓW HPM Najważniejszymi elementami wymaganymi do przeprowadzenia pomiarów oddziaływania źródeł elektromagnetycznych wysokiej mocy na urządzenia elektroniczne są sonda pomiarowa oraz odbiornik. Pomiary powinny być przeprowadzane w komorach bezodbiciowych celem odizolowania badanego systemu od zakłóceń pochodzących ze środowiska zewnętrznego oraz odizolowaniem środowiska zewnętrznego przed oddziaływaniem impulsów HPM generowanych w trakcie badań. Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy stanowiska pomiarowego do generowania oraz pomiaru impulsów HPM. Główne elementy składowe tego stanowiska to generator HPM DS110F firmy Diehl, oscyloskop DPO70404 firmy Tektronix oraz sonda D-dot firmy Prodyn. Oscyloskop posiada 4 kanały analogowe. Każdy z tych kanałów charakteryzuje się pasmem 4 GHz i 25 GS/s czasu próbkowania. Oscyloskop umożliwia zapamiętywanie próbek w formacie FastFrame, dzięki czemu możliwe jest zapamiętanie szybkich zmian w sygnale i z tego względu możliwe jest zapamiętanie impulsów HPM jako kolejnych rekordów w postaci pojedynczego długiego rekordu. Jest to przydatne z uwagi na możliwość obejrzenia jak[...]

SYMULACJA MODYFIKACJI REFLEKTORA GENERATORA HPM DS 110 DOI:10.15199/59.2017.8-9.40


  Impulsy elektromagnetyczne HPM DS są promieniowaniem elektromagnetycznym o szerokim widmie stosunkowo niskich częstotliwości (z reguły poniżej 600- 700 MHz), krótkim czasem trwania (rzędu nanosekund) oraz bardzo dużym natężeniu pola (rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset kV/m). Wygenerowanie takiego impulsu może spowodować wyłączenie, zakłócenie pracy czy nawet zniszczenie przetwarzanych danych i urządzeń telekomunikacyjnych. Analiza cech pracy źródeł impulsowego promieniowania elektromagnetycznego dużej mocy pozwala stwierdzić, że szczególne zainteresowanie budzi problem oceny progu odporności elektromagnetycznej urządzeń w sytuacji oddziaływania impulsu dużej mocy zakresu mikrofal (High Power Microwave - HPM). Dokładne określenie oddziaływania wymaga specjalistycznych badań i wielu testów, a stosowane ekranowanie i filtracja to ograniczone zabezpieczenie. Szczególnie, że wiązkę promieniowania impulsowego można dowolnie ukierunkować, tj. zbudować źródło, jako urządzenie z energią skierowaną używając odpowiednich reflektorów i anten. Największym zagrożeniem dla urządzeń elektronicznych są elektromagnetyczne impulsy o dużej mocy, które mogą być generowane przy użyciu bomb elektromagnetycznych - generatorów o niewielkich rozmiarach fizycznych. 2. GENERATOR IMPULSÓW HPM Impulsy HPM zostały odkryte jako źródło uboczne, podczas pierwszych wybuchów jądrowych, jednakże dopiero znacznie później pojawił się pomysł włączenia ich do arsenału wyposażenia armii. Uświadomiono sobie, że eksplozja bomby atomowej na znacznej wysokości nad terytorium wroga [...]

METODA IDENTYFIKOWANIA INTERFEJSÓW SPRZĘTOWYCH (SEIM) W SYSTEMACH WSPÓŁMIEJSCOWYCH DOI:10.15199/59.2018.6.65


  1. WSTĘP System współmiejscowy jest to system będący systemem kompatybilnym wewnętrznie. Systemem takim możemy nazwać zbiór źródeł sygnałów elektromagnetycznych oraz relacji między nimi i ich atrybutami. Relację między źródłami reprezentują oddziaływanie ich między sobą (oddziaływanie wewnętrzne) oraz oddziaływanie względem otoczenia (oddziaływanie zewnętrzne). . Cechą dystynktywną pracy poszczególnych interfejsów jest jego częstotliwość pracy oraz poziom emisyjności pozwalające na identyfikację danego interfejsu sprzętowego. Kolejna z takich cech jest widmo emisji promieniowanej będące odwzorowaniem emisji zaburzeń promieniowanych. Cechy te są jedynymi wspólnymi cechami dla rozpatrywanych interfejsów sprzętowych. Biorąc pod uwagę powyższe istnieje możliwość zbudowania bazy danych zawierającej cechy dystynktywne interfejsów sprzętowych, która w łatwy sposób wspomoże proces identyfikacji poszczególnych interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego. Realizacja problemu identyfikacji poszczególnych interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego przyczyni się do usprawnienia prac prowadzonych w zakresie ochrony informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz realizacji zadań regulowanych Ustawą o ochronie informacji niejawnych. Dodatkowo wykorzystując wiedzę o cechach dystynktywnych poszczególnych interfejsów sprzętowych możliwe jest ograniczenie na wyznaczonych częstotliwościach emisji promieniowanej przez producentów sprzętu informatycznego już na etapie projektowania tego sprzętu poprzez dodatkowe zabezpieczenia. 2. METODY OKREŚLANIA CECH DYSTYNKTYWNYCH W niniejszym rozdziale przedstawiono i omówiono trzy opracowane metody określania cech dystynktywnych interfejsów sprzętowych w urządzeniach informatycznych. Dzięki przedstawionym metodom możliwe jest również określenie wzorcowych widm częstotliwościowych dla poszczególnych urządzeń informatycznych, które mogą służyć do analizy możliwości identyfika[...]

Analiza poziomów emisji przewodzonej na zaciskach zasilania oraz emisji promieniowanej współczesnych urządzeń informatycznych w paśmie 0,15–6000 MHz


  Urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne są integralną częścią złożonych systemów, które warunkują prawidłowe działanie gospodarki. Sprawność i niezawodność działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych decyduje o funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki narodowej. Zależy ona w dużym stopniu od wrażliwości na narażenia (zaburzenia) elektromagnetyczne oraz od poziomu zaburzeń występujących w otaczającym nas środowisku. Istnieje więc potrzeba badania nie tylko wrażliwości urządzeń elektrycznych i elektronicznych na pola elektromagnetyczne, ale również kontroli poziomu zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych do otaczającego środowiska różnymi drogami. Problem jest nie tylko ważny ze względu na kompatybilność elektromagnetyczną, ale również ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych czy przetwarzanych informacji. Aktualnie dostępne są urządzenia, które umożliwiają zdalnie, korzystając z rozproszonych pól elektromagnetycznych (a więc promieniowanych niecelowo), odtwarzać przetwarzane czy też przesyłane informacje. Dlatego też zagadnienia związane z kontrolą emisji zaburzeń nabierają szczególnego znaczenia. W artykule przedstawiono wyniki pomiarowe poziomów emisyjności promieniowanej oraz przewodzonej na zaciskach zasilania współczesnych urządzeń informatycznych włącznie z metodologią pomiarową. Ocena emisyjności urządzenia Każde urządzenie charakteryzuje parametr ε określający zdolność emisyjną. Jest ona funkcją kierunku emisji φ, pulsacji ω i czasu t, ε = f (φ, ω, t). (1) Emisje elektromagnetyczne do środowiska można podzielić na dwie duże grupy, a mianowicie emisje pożądane oraz emisje niepożądane. Emisje pożądane związane są z przesyłaniem sygnałów przenoszących informację użyteczną. Zakłócenia w pracy urządzeń powodowane promieniowaniem pożądanym eliminuje się poprzez odpowiedni przydział częstotliwości lub pasm roboczych, w przypadku systemów pasmowych, czyl[...]

Optymalizacja wielowarstwowej struktury mikropaskowej zasilanej szczelinowo ze względu na szerokość pasma pracy. Wpływ parametrów dielektryka na szerokość pasma pracy


  Anteny mikropaskowe od kilkunastu lat są jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin techniki antenowej. Głównymi zaletami tych anten jest: prostota wytwarzania, mała masa, wąski profil, łatwość integracji elementów promieniujących z siecią układów zasilania. Do podstawowych wad konstrukcji tego typu należy zaliczyć: wąskie pasmo, ograniczona obciążalność mocowa, niezbyt duża sprawność promieniowania. Podstawowa konfiguracja anteny mikropaskowej składa się z metalicznego paska wydrukowanego na cienkim, uziemionym dielektrycznym podłożu. Zasilanie realizowane jest poprzez koncentryczny kabel poprowadzony prostopadle poprzez podłoże lub linię paskową prowadzoną na podłożu w płaszczyźnie anteny. Anteny mikropaskowe dla fal o długościach milimetrowych i centymetrowych mogą występować w różnych formach. Mogą zawierać łaty promieniujące, elementy w postaci szczelin oraz różne sprzężenia łat promieniujących. Metody analizy i projektowania anten rozwijały się równocześnie z rozwojem anten. Obecnie wykorzystuje się kilka głównych metod do analizy anten mikropaskowych, jednakże najczęściej wykorzystuje się metody pełnofalowe. Do wyznaczania parametrów anteny oraz zbadania zjawisk zachodzących w strukturze wykorzystano oprogramowanie IE3D firmy Zeland, w którym obliczenia bazują na wykorzystaniu metody momentów. Metody obliczeniowe oparte na metodzie momentów w procesie analizy szczeliny wykorzystują podobieństwa z twierdzeń do analizy falowodu. Wymuszenie funkcją Green’a w dziedzinie widmowej jest wykorzystane do wyznaczenia koniecznych składowych pola wraz ze składowymi elektryczną i magnetyczną obecnymi w warstwie dielektryka. Kombinacja analizy wykorzystująca podobieństwo do falowodu oraz rozwiązanie metody momentów wykorzystujące funkcję Green’a dla struktur planarnych jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym. W artykule przedstawiono zoptymalizowany model anteny na bazie którego analizowano wpływ parametrów dielektryka[...]

 Strona 1  Następna strona »